Χρόνοι Χαλάρωσης

  

Χρόνοι Χαλάρωσης Τ1 – Τ2 σε 1,5 Tesla (MRI)

Ιστός

Τ1 (~300–2000 msec)

Τ2 (~30–150 msec)

Λίπος

260 ±28

84 ±36

Λευκή ουσία

787 ±17

92 ±36

Φαιά ουσία

922 ±17

101 ±13

Ήπαρ

493 ±22

43 ±14

Νεφρός

652 ±27

58 ±24

Σκελετικός μυς

869 ±18

47 ±13

Καρδιακός μυς

868 ±16

57 ±16

ΕΝΥ

1900 ±353

250 ±3

Δεοξυαιμοσφαιρίνη

720

43

Ενδοκυτταρια μεθαιμοσφαίρινη

460

106

Εξωκυτταρια μεθαιμοσφαίρινη

1080

215