Χαρακτηριστικά Προσανατολισμών

 

Χαρακτηριστικά Προσανατολισμών (MRI)

T1

TR:300 ms

TE:10-30 ms

 • Ιστοί με βραχύ χρόνο αποκατάστασης Τ1 είναι φωτεινοί (λίπος)
 • Ιστοί με μεγάλο χρόνο αποκατάστασης Τ1είναι σκοτεινοί (νερό)
 • Παρουσιάζουν καλύτερα την ανατομία
 • Παθολογία με χρήση σκιαγραφικού

T2

TR:2000+ ms

TE:70+ ms

 • Ιστοί με βραχύ χρόνο απόσβεσης Τ2 είναι σκοτεινοί (λίπος)
 • Ιστοί με μεγάλο χρόνο απόσβεσης Τ2 είναι φωτεινοί (νερό)
 • Παρουσιάζουν καλύτερα την παθολογία (η περισσότερη έχει αυξημένη συγκέντρωση νερού)

PD

TR:2000+ ms

TE:10-30+ ms

 • Βασίζεται στο διαφορετικό αριθμό πρωτονίων υδρογόνου στους ιστούς
 • Ιστοί με χαμηλή πυκνότητα πρωτονίων είναι σκοτεινοί (οστό, αέρας)
 • Ιστοί με υψηλή πυκνότητα πρωτονίων είναι φωτεινοί (νερό)
 • Ανατομία και κάποια παθολογία