Τεχνικά Σφάλματα

 

Τεχνικά Σφάλματα και Αντιμετώπιση (MRI)

Σφάλματα

Διεύθυνση

Αντιμετώπιση

Επιδράσεις

Truncation

 Φάση

 • ↑ αριθμού κωδικοποίησης φάσης
 • ↑ χρόνου σάρωσης

Λανθασμένη χαρτογράφηση φάσης

 Φάση

 • Αναπνευστικός συγχρονισμός
 • Μείωση αριθμού τομών
 • Μεταβλητός χρόνος επανάληψης
 • Μεταβλητή αντίθεση
 • ↑ χρόνου σάρωσης
 • Χωρικός προκορεσμός
 • Μείωση του διαθέσιμου αριθμού τομών
 • Συμπίεση ροής
 • ↑ ελάχιστου TE

Χημική ολίσθηση

 Συχνότητα

 • ↑ εύρους συχνοτήτων δέκτη
 • Μείωση  του ελάχιστου TE
 • Μείωση του λόγου Σ/Θ
 • Μείωση του εξεταστικού πεδίου
 • Μείωση του λόγου Σ/Θ
 • Μείωση της χωρικής διακριτικής ικανότητας
 • Χρήση χημικού κορεσμού
 • Μείωση του λόγου Σ/Θ
 • Μείωση του διαθέσιμου αριθμού τομών

Χημική λανθασμένη καταγραφή

 Φάση

 • Κατάλληλη επιλογή TE (περιοδικότητα λίπους και νερού)
 • Πιθανή μείωση του διαθέσιμου αριθμού τομών στην περίπτωση μεγάλης τιμής του TE

Αναδίπλωση ιστών (Aliansing)

 Συχνότητα

 Φάση

 • ↑ δειγματοληψίας στον άξονα των συχνοτήτων

-

 • ↑ δειγματοληψίας στον άξονα φάσης
 • Μείωση του λόγου Σ/Θ
 • Αύξηση του χρόνου σάρωσης
 • ↑ εξεταστικού πεδίου
 • Μείωση της χωρικής διακριτικής ικανότητας

Εμφάνιση γραμμών

 Συχνότητα

 • Καλέστε τον υπεύθυνο μηχανικό

-

Μαγνητική εκδεκτικότητα

 Συχνότητα

 Φάση

 • Χρησιμοποιήστε ακολουθίες SE
 • Μη ευαίσθητες στην ανάδειξη ροής και αιμοσιδηρίνης
 • Αφαιρέστε τυχόν μέταλλα, όπου είναι δυνατόν

-

Σκίαση

 Συχνότητα

 Φάση

 • Έλεγχος ομοιογένειας
 • Χειροκίνητος συντονισμός

-

Κίνηση

 Φάση

 • Χρήση αντιπερισταλτικών
 • Κόστος, επεμβατικότητα
 • Ακινητοποίηση ασθενούς

-

 • Αναισθησία
 • Πιθανές ανεπιθύμητες επιπλοκές
 • Κόστος, Επεμβατικότητα

Μίξη τομών

 Επιλογή 
 τομής

-

 • Απαιτεί παρακολούθηση

Διασταυρούμενη διέγερση

 Επιλογή
 τομής

 • Λήψη εναλλάξ
 • Διπλασιασμός χρόνου λήψης
 • Βελτίωση του προφίλ των ραδιοπαλμών
 • Μείωση του λόγου Σ/Θ