Μεταβολή Παραμέτρων

 

Μεταβολές Παραμέτρων (MRI)

 Βελτιστοποίηση  εικόνας

Παράμετρος υπό τροποποίηση

 Αποτέλεσμα

Μεγιστοποίηση λόγου Σ/Θ

 ↑ NEX

 ↓ Μήτρα

 ↑ χρόνος σάρωσης

 ↓ χρόνος σάρωσης

 ↓ χωρική διακριτική ικανότητα

 ↑ πάχος τομής

 ↑ χωρική διακριτική ικανότητα

 ↓ εύρος συχνοτήτων δεκτή

 ↑ minimum TE

 ↑ χημική μετατόπιση

 ↑ εξεταστικό πεδίο

 ↓ χωρική διακριτική ικανότητα

 ↑ χρόνος επανάληψης

 ↓ Τ1 προσανατολισμός

 ↑ αριθμός τομών

 ↓ χρόνος ηχούς

 ↓ Τ2 προσανατολισμός

 Μεγιστοποίηση  χωρικής διακριτικής ικανότητας (υποθέτοντας τετραγωνικό εξεταστικό πεδίο)

 ↓ πάχος τομής

 ↓ SNR

 ↑ μήτρα

 ↓ SNR

 ↑ χρόνος σάρωσης

 ↓ εύρος συχνοτήτων δεκτή

 ↓ SNR

 Ελαχιστοποίηση χρόνου σάρωσης

 ↓ εξεταστικό πεδίο

 ↑ Τ1 προσανατολισμός

 ↓ SNR

 ↓ αριθμός τομών

 ↓ χρόνος επανάληψης TR

 ↓ χωρική διακριτική ικανότητα

 ↑ SNR

 ↓ χρόνος ηχούς

 ↑ SNR

 ↑ τεχνικό σφάλμα λόγω κίνησης

 ↓ κωδικοποίηση φάσης

 ↓ αριθμός τόμων του όγκου  
    απεικόνισης

 ↓ SNR