Αλληλεπιδράσεις Παραμέτρων

 

Αλληλεπιδράσεις παραμέτρων  (MRI)

 Παράμετρος

 Όφελος

 Περιορισμοί

 ↑ χρόνου επανάληψης(TR)

 •  ↑ SNR
 •  ↑ αριθμός τομών
 • ↑ χρόνου σάρωσης
 • ↓ Τ1 αντίθεσης

 ↓ χρόνου επανάληψη (TR)

 •  ↓ χρόνου σάρωσης
 •  ↑ Τ1 αντίθεσης
 • ↓ SNR
 • ↓ αριθμού τομών

 ↑ χρόνου ηχούς (TE)

 •  ↑ Τ2 αντίθεσης
 • ↓ SNR

 ↓ χρόνου ηχούς (TE)

 •  ↑ SNR
 • ↓ Τ2 αντίθεση

 ↑ NSA (NEX)

 •  ↑ SNR (√NSA)
 •  ↑ αριθμός διεγέρσεων
 • ευθέως ανάλογη ↑ χρόνου σάρωσης

 ↓ NSA (NEX)

 •  ευθέως ανάλογη ↓ χρόνου  σάρωσης
 • ↓ SNR με μικρότερο αριθμό

 ↑ πάχους τομής

 (slice thickness)

 •  ↑ SNR
 •  ↑ κάλυψης της ανατομίας
 •  ↓ χωρικής διακριτικής

 ↓ πάχους τομής

 (slice thickness)

 •  ↑ χωρικής διακριτικής ικανότητας
 •  ↓ φαινομένων μερικού όγκου
 •  ↓ SNR

 ↑ εξεταστικού πεδίου

 •  ↑ SNR (√FOV)
 •  ↑ κάλυψης της ανατομίας

 

 ↓ εξεταστικού πεδίου

 •  ↑ πιθανότητας επαναπροβολής
 •  ↑ χωρικής διακριτικής ικανότητας
 •  φαινόμενο αναδίπλωσης

 ↑ μεγέθους μήτρας (FOV)

 •  ↑ χρόνου σάρωσης
 •  ↑ SNR (= FOV2)

 

 ↓ μεγέθους μήτρας (FOV)

 •  ↑ χωρικής διακριτικής ικανότητας
 •  ↓ χημικής μετατόπισης
 •  ↓ ελάχιστου χρόνου ηχούς
 • ↓ SNR  (√FOV)

 ↑ εύρους συχνοτήτων δέκτη

 •  
 • ↓ SNR

 ↓ εύρους συχνοτήτων δέκτη

 • ↑ SNR
 • ↓ θορύβου
 •  ↑ ελάχιστο TE, οπότε δεν κάνει για T1, PD
 •  χημική μετατόπιση
    μεγάλο πηνίο
 
 •  μεγάλη έκταση ομοιόμορφης λήψης σχήματος
 • τοποθέτηση ασθενούς όχι τόσο κρίσιμη
 • ↓ SNR
 • ↓ χωρική διακριτική ικανότητα
 • αυξημένη πιθανότητα ανεπαρκούς δειγματοληψίας με μικρό FOV

 μικρό πηνίο

 • ↑ SNR
 • ↑ χωρική διακριτική ικανότητα
 • λιγότερο πιθανό να παράγει τεχνικό σφάλμα αναδίπλωσης
 •  μικρή έκταση λήψης σήματος.
 •  τοποθέτηση πηνίου κρίσιμη

 ↑ γωνία νεύσης

 • ↑ SNR

 

 ↓ γωνία νεύσης

 

 • ↓ SNR