Ακρονύμια Κατασκευαστών

  

Ακολουθίες

GE

Philips

  Siemens

Χαρακτηριστικά

Παλμών

(Spin echo)

MEMP

VEMP

Spin

echo

Spin

echo

 • ↑ TR - ↑ τομές
 • ↑ ΤΕ - ↓ τομές

Ταχεία SE

FSE

TSE

TSE

 • T2 με FatSat

Ταχεία SE with reduced (<180o) refocusing flip angle

 

 

 

 • ↓ SAR (specific absorption rate) με κόστος ↓ SNR
 • Μειώνει την ενέργεια στον ασθενή

Single shot TSE/FSE

SSFSE

SSTSE

HASTE

 • ↓ συνολικού χρόνου
 • < 2 sec / τομή
 • Πλήρης κάλυψη του κ-χώρου/TR
 • Σε μη συνεργάσιμους ασθενείς

TSE/FSE with 90o flip angle, DEFT (Driven-equilibrium Fourier trasformation)

FR-FSE

DRIVE

RESTORE

 • ↓ TR άρα ↓ συνολικού χρόνου
 • Χρησιμοποιείται στο τέλος της ακολουθίας

3D FSE (SPACE – sampling perfection with application optimized contrasts by using different flip angles)

 

 

 

 • T1, T2, PD, FLAIR
 • ↓ SAR
 • Σε περιοχές σύνθετης ανατομίας (ΣΣ, γόνατο, εγκέφαλο, έσω ούς)

Βαθμιδωτών πεδίων

(Gradient echo)

GRE

FFE

GRE

 

Ασύμφωνη GE

(βαθμιδωτού πεδίου) (Spoiled)

MPGR

 

FLASH

 • ↓ TR άρα ↓ συνολικού χρόνου
 • Ευαίσθητη σε artifact και ανομοιογένεια πεδίου

Ασύμφωνη GE

(ΡΣ) (Spoiled)

SPGR

T1 FFE

 

 

Susceptibility-Weighted imaging (SWI)

 

 

 

 • Spoiled 3D GRE scan
 • Ευαισθησία στη φυσιολογική φλεβική ροή
 • ↓ σήμα αιμοσιδερίνης
 • Χρησιμοποιείται για ενδοκρανιακή αιμορραγία

Σύμφωνη GE (Rephased GE)

GRASS

FFE

FISP

 • Mix T1+T2 εικόνες
 • Υψηλή αντίθεση μεταξύ υγρών και στερεών
 • ↑ σήμα σε αιμάτωμα ή θρόμβο η μεθαιμοσφαιρίνη και μπερδεύεται για ροή
 • Ευαίσθητη στη κίνηση και ροή

Ακολουθία σταθερής κατάστασης (Time-reversed steady state free precession)

SSFP

T2 FFE

PSIF

 • Πολύ ευαίσθητη στη ροή
 • Απώλεια σήματος όπου έχει ροή το ΕΝΥ
 • Χρησιμοποιείται σε τεχνική διάχυσης ΣΣ

Balanced steady-state free precession

FIESTA

bFFE

trueFISP

 • Κρατάει σε συμμετρία την επιμήκη και εγκάρσια μαγνήτιση
 • Στην εικόνα Τ1 και Τ2 στοιχεία
 • ↑ σήμα λίπος και υγρά (χολή, αίμα, ΕΝΥ)
 • Bright blood technique
 • Με καταστολή λίπους
 • Χρησιμοποιείται σαν Scout, real-time απεικόνιση καρδιάς
 • Breath-hold abdominal scan
 • Μικρή επιρροή από κίνηση

Phase-cycled fully balanced steady-state free precession

FIESTA-C

bFFE

CISS

 • Απώλεια σήματος όπου υπάρχει μεγάλη διαφορά μαγνήτισης μεταξύ ιστών, όπως αέρα-ιστού
 • Χρησιμοποιείται για έσω ούς, γεφυροπαρεγκεφαλιδικές γωνίες, νεύρα κρανιακά και ΣΣ

Double echo steady state

-

M-FFE

DESS

 • 3D απεικόνιση αρθρώσεων
 • Υψηλό σήμα υγρών
 • Σαφής απεικόνιση χόνδρου –οστού
 • Περιορισμένη απεικόνιση διάχυτης βλάβης, όπως οστικό οίδημα ή διηθητικές μάζες

Υπερταχείες (Ultrafast GE)

FGRE, FSPGR,

Fast

GRASS

SPGR

TFE

Turbo

FLASH

 • Τ1 + Contrast
 • Χρησιμοποιείται για perfusion σε εγκέφαλο, καρδιά, ήπαρ, νεφρούς

Echo Planar imaging

 

 

 

 • GRE-EPI, SE-EPI, IRR-EPI
 • Σε διάχυση, διήθηση, λειτουργική μελέτη
 • ↓ artifacts κίνησης

3D T1-weighted ultrafast GE

IR prepared,

3D-FGRE,

3D-FSPGR

3D TFE

MP-RAGE

 • Τ1, Τ1 + Contrast
 • Ανατομία εγκεφάλου

3D interpolated GE

LAVA

THRIVE

VIBE

 • Με συγκράτηση αναπνοής
 • Κατά τον άξονα τομή λαμβάνει μόνο τις πιο κεντρικές γραμμές
 • Dynamic post contrast scan άνω κοιλίας, MR Colonography
 • ↑ SNR, FatSat, no gaps

Ανάκτηση αναστροφής

IR, MPIR, FSE-IR

IR, IR-TSE

IR, TurboIR

 

IR -  μικρού χρόνου

(short tau)

STIR

STIR

STIR

 • Μηδενίζεται το σήμα του λίπους
 • Ιστοί με ↓ χρόνο Τ1 έχουν ↓ σήμα
 • Ιστοί με ↑ χρόνο Τ2 έχουν ↑ σήμα

IR – μεγάλου χρόνου (long-tau)

FLAIR

FLAIR

Turbo dark fluid

 • Καταστολή ΕΝΥ

Fluid-Attenuated IR

FLAIR FS

FLAIR FS

 

 • Καταστολή ΕΝΥ + Λίπους
 • Απεικονίζει καλά το οίδημα

True IR

Real IR

-

True IR

 

 

 

Παράμετροι

GE

Philips

Siemens

Χαρακτηριστικά

Προ-κορεσμός (spatially)

SAT

REST

Presat, SAT

 

Προ-κορεσμός (chemically)

Chem sat

SPIR

Fat sat

 

Water excitation

 Spatial spectral

Proset

Water excitation

 

Επανεστίαση φάσης

1ης τάξης ροής

Flow comp

FLAG

GMR

 

Συγχρονισμός αναπνοής

Resp. comp

PEAR

Resp. trigger

 

Μέσος όρος σημάτων

NEX

NSA

ACQ

 

Απόσταση μεταξύ τομών

Gap

Gap

Distance factor (%)

 

Παραλληλόγραμμο εξεταστικό πεδίο (Rectangular Fov)

Phase

FOV

Rect FOV

FOV phase

 • ↓ FOV =  ↓ phase encoding = ↓ SNR = ↓ scan time

Μερικός μέσος όρος σημάτων (Half-Fourier)

One-half,  
Fractional-NEX

Half scan

Half Fourier

 • ↓ phase encoding = ↓ SNR = ↓ scan time

Αριθμός ηχών

ETL

Turbo factor

ETL

 

Μερική ηχώ

  Fractional echo

Partial echo

 

 

BLADE (Propeller)

 

 

 

 • Μειώνει τα artifacts κίνησης και σφίξεων, μέσω oversampling του κέντρου του κ-χώρου
 • ↑ SNR  και  ↑ scan time

Αποφυγή αναδίπλωσης ιστών

 No phase wrap

Fold Over suppression

Over sampling

 

Frequency oversampling

Antialiansing

Frequency oversampling

Oversampling

 

Phase oversampling

 No phase wrap

Fold over suppression

Phase oversampling

 

 

 

Parallel acquisition Techniques

GE

Philips

Siemens

Χαρακτηριστικά

Parallel Acquisition

PI

SENSE

iPAT

 

PAT: image-based algorithm

ASSET

SENSE

mSENSE

 • Όταν το FOV που επιλέγεται πριν την εξέταση είναι μικρότερο του αντικειμένου δεν μπορεί να κάνει πλήρη ανακατασκευή του FOV χωρίς Aliansing

PAT: k space-based algorithm

ARC

-

GRAPPA