Ακολουθίες Παλμών

  

Ακολουθίες Παλμών (MRI)

Μηχανισμός Ανάκτησης

φάσης των πυρήνων

180ο παλμούς

Βαθμιδωτά πεδία

Ακολουθίες παλμών

 • Spin echo (SE)
 • Turbo spin echo (TSE)
 • Inversion recovery (IR) (ανάκτηση αναστροφής)
 • STIR
 • FLAIR
 • Gradient echo (GE)  (Βαθμιδωτή ηχώ)
 • Σύμφωνη GE    (FFE, GRASS, FISP)
 • Ασύμφωνη GE (FFE, GPGR, FLASH)
 • ΕΜΣΚ  (ελεύθερη μετάπτωση σε σταθερή κατάσταση) (T2FEE, SSFP, PSIF)
 • Υπερταχείες ακολουθίες (EPI)

Σύγκριση SE - GE

 • Χρήση παλμού ΡΣ
 • Γωνίες νεύσης 90ο&180ο
 • ↓ ανομοιογένεια
 • Αργή ακολουθία
 • Βαθμιδωτό πεδίο
 • Μεταβλητές γωνίες νεύσης
 • Ανομοιογένεια δεν ελαχιστοποιείται
 • Ταχεία ακολουθία

 

 

Ακολουθίες Παλμών

Ακολουθία 

Χρόνοι (ms)

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Χρήση

SE
(T1)

 TR: 300-500

 TE: 10-30

- Καλή ποιότητα
  εικόνας

- Μεγάλη προσαρμο-
  στικότητα

- Πραγματικός Τ2
  Προσανατολισμός

- Διαθέσιμη σε όλα τα
  συστήματα

- Πρότυπο στην
  αντίθεση εικόνας

- Μεγάλοι χρόνοι
  λήψης

- Οπουδήποτε

SE  (PD/T2)

 TR: 2000+

 TE1: 20

 TE2: 80

SE
(T1)

 TR: 300-500

 TE: 10-30

 Παλμοί 
 προκορεσμού

- Αγγεία με ↓ σήμα σε
  σχέση με τους πέριξ
  ιστούς

- Σκοτεινό αίμα

 

- ↑ σήμα σε χαμηλή ροή ή
  απόφραξη

TSE

(T1/T2/PD)

 TR:2500-4500

 TE1: 17

 TE2: 102

- Μικροί χρόνοι λήψης

- Υψηλή διακριτική
  ικανότητα
- Αυξημένος T2
  προσανατολισμός

- Μειώνεται η
  μαγνητική
  επιδεκτικότητα

- Αυξάνονται τα
  σφάλματα ροής

- Μη συμβατή με
  κάποιες τεχνικές

- Μερικά προβλήματα
  ερμηνείας αντίθεσης

- Πιθανή
  ασαφοποίηση
  εικόνας

- Εγκέφαλο

- Σπονδυλική

- Αρθρώσεις

- Άκρα

- Λεκάνη

- Θώρακα*

- Κοιλία* 
  (+ αναπνευστικό
   συγχρονισμό)

 PD/Τ2

 ETL8

 Τ2

 ETL16

 Τ1

 ETL4

IR

(T1)

 TI: 300-700

 TR: ↑

 TE: 10-20

 ETL 4

- Καταστολή
  διάφορων ιστών

- Υψηλή ποιότητα
  εικόνας

- Ευαίσθητη στην
  παθολογία

- Μεγάλοι χρόνοι
  λήψης

- Πολλαπλών χρήσεων

STIR

(T2)

 TI: 100-180

 TR: ↑

 TE:70+

 ETL6

- Καταστολή λίπους

- Μηδενίζει το σήμα
  του μυελού

- Μεγάλοι χρόνοι
  λήψης

- Μυοσκελετικό

- Οστικές βλάβες

FLAIR

(T2)

 TI: 1500-2200

 TR: ↑

 TE:70+

 ETL6

- Καταστολή ΕΝΥ
- ↑ ευκρίνεια
  περικοιλιακών
  βλαβών

- Εκφράζει το
  εξωκυττάριο οίδημα

- Αναζήτηση
  ενδομυελικών
  βλαβών ΑΘΜΣΣ

- Μεγάλοι χρόνοι
  λήψης

- Εγκέφαλος

- ΑΜΣΣ

- ΘΜΣΣ

Αντίθεσης φάσης νερού-λίπους

(Fat suppression: Phase Cycling)

(Τ1)

- 1ο ΤΕ out-phase
 (αντίθεση
  εγκάρσιας
  μαγνήτισης
  μεταξύ νερού 
  και λίπους)

- 2ο TE in-phase 
 (παράλληλη
  εγκάρσια
  μαγνήτιση νερού
  και λίπους)

- Τ1 χωρίς καταστολή
  λίπους

- Out-phase: ↓σήμα
  στα voxel που
  περιέχουν λίπος και
  νερό (περιγράφεται
  με↓σήμα η παρυφή
  των οργάνων)

 

- Κοιλία
  Δ.Δ. όγκων, πχ
  επινεφριδίων (↓σήμα
  80% αδένωμα, ενώ 
  χωρίς λίπος Ca
  επινεφριδίων,  
  μεταστάσεις,
  φαιοχρωμοκύττωμα)
- Λιπώδης διήθηση
  ήπατος ↓σήμα (σε
  σχέση με σπλήνα)