Ακολουθίες Βαθμιδωτών Πεδίων

 

Ακολουθίες Βαθμιδωτών Πεδίων (MRI)

Ακολουθία 

Χρόνοι (ms)

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Χρήση

GE

(Τ1)

 TR: <50

 TE: 5-10

 Γωνία:60-120o

 Βαθμιδωτό πεδίο

 Μεταβλητές γωνίες
 νεύσης

 Ταχεία ακολουθία

 Ανομοιογένεια δεν
 ελαχιστοποιείται

- Δυναμική απεικόνιση

- 3D

- 2D + C

- Διάχυση/Διήθηση

GE

(Τ2*)

 TR: <500

 TE: 15-20

 Γωνία: <30o

GE

(PD)

 TR: 200-600

 TE: 5-15

 Γωνία: 5-20o

GE -  Σύμφωνες

(Τ2*)

 TR: 40

 TE: 20

 Γωνία: 30o

 ↑ Υγρά (αίμα, νερό,
             ΕΝΥ)

 ↑ σήμα ροής αίματος 
 (+αργής)

 Τ2* επιδράσεις

- Δυναμική απεικόνιση
  καρδιάς

- Αγγειογραφία

- Μυελογραφία

- 3D εικόνα

- Φωτεινό αίμα (θώρακα,
  κοιλία, εγκεφάλου,
  άκρων)

GE -Ασύμφωνες

(Τ1)

 TR: 35

 TE: 6

 Γωνία: 35o

- Καλή χρονική
  διακριτική ικανότητα

- Απεικόνιση τομών
  μικρού πάχους

Τ2* επιδράσεις

- Ογκομέτρηση ιστού

- 3D Εγκεφάλου

- 3D Γόνατος

- 3D Βραχιόνιου
   πλέγματος

- 2D εικόνες

- Δυναμικές εικόνες με
  σκιαγραφικό

ΕΜΣΚ
(Ελέυθερη μετάπτωση σε στσθερή κατάσταση)

(Τ2)

 TR: <50

 TE: 7

 Γωνία: 30-45o

 Σταθερής κατάστασης
 με μεγάλο χρόνο ηχούς
 ↓ Τ2* επιδράσεις

 

- Εικόνες με πραγματικό
   Τ2 γρήγορα
- Εγκέφαλο

  Υπερταχείες

 

- Γρήγορες εκδοχές SE, 
  GE ή συνδυασμός

- Μικρότεροι χρόνοι
   λήψης

- ↓ Διακριτική
  ικανότητα

- Λειτουργική απεικόνιση

- Δυναμική απεικόνιση
  καρδιάς

- Μελέτες διηθησης/ 
  διάχυσης

EPI

  (echo planar)

  (Τ1/Τ2/PD)

 

- Υπερταχεία – εικόνες
  σε 50-80 ms

- SE ή GE

- Κάλυψη του Κ χώρου
  με μια διέγερση

- Υψηλής ταχύτητας
  βαθμιδωτά πεδία