Μεταμοσχευμένος Νεφρός

 

Φόρμουλα Υπολογισμού της Ροής σε Συρίγγιο Αιμοδιάλυσης

Vol = π * r2 * Vmean * 60

  Vol = Όγκος ροής σε ml/min

  R    = Ακτίνα (1/2 διαμέτρου) σε εκ.

  Vmean = Μέση ταχύτητα ροής σε εκ/δευτ

  (αντιπροσωπεύει το χρόνο μέσης ταχύτητας και όχι τη μέση μέγιστη ταχύτητα)

 

 

Αναστομώσεις Μεταμοσχευμένου Νεφρού

            1.   

  2.

  3.

 1. Τελικο – πλάγια: της αρτηρίας του αλλομοσχεύματος με την έξω λαγόνια αρτηρία.
 2. Τελικο – τελική: της αρτηρίας του αλλομοσχεύματος με την έσω λαγόνια αρτηρία.
 3. Εμβάλωμα του Carell: από την αορτή του δότη.                   

*Σε περίπτωση παρουσίας πολλαπλών νεφρικών αρτηριών, είναι δυνατές περισσότερες συνδέσεις.

 α. Μεταμοσχευμένος νεφρός,    β. Έξω λαγόνια φλέβα,   γ. Έξω λαγόνια αρτηρία,  
 δ. Νεφρική αρτηρία,                ε. Έσω λαγόνια αρτηρία 

 

 

Διαγνωστικά Κριτήρια Νεφρικών Αρτηριών Μεταμοσχευμένου Νεφρού

Παράμετροι

Κριτήρια

  Φυσιολογικής ροής

 • Ταχύτητα ροής: 80 – 116 (εκ/δευτ) (< 150)
 • Όγκος ροής: 346 – 422 (κ.ε./λεπτό)

  > 50% στένωση
           
ή
  > 60% ελάττωση 
                διαμέτρου

 • Μεγιστοσυστολική ταχύτητα ροής >190 (εκ/δευτ) (+μεταστενωτική διαταραχή ροής)
 • Μεγιστοσυστολική ταχύτητα ροής >250 (εκ /δευτ)  (υψηλή ειδικότητα)
 • Λόγος μεγιστοσυστολικών ταχυτήτων*                      
  (+ μεταστενωτική διαταραχή ροής)

* Λόγος της μεγιστοσυστολικής ταχύτητας ροής στη στενωτική ζώνη της νεφρικής αρτηρίας δια της μεγιστοσυστολικής ταχύτητας ροής της έξω λαγόνιας αρτηρίας

 

 

Τύποι Απόρριψης Νεφρικού Αλλομοσχεύματος

Τύποι

Χαρακτηριστικά

Διάμεσος ή κυτταρικός

 Διάμεσο οίδημα, σωληναριακή νέκρωση

Αγγειακός

 Φλεγμονή ενδοθηλίου, θρόμβωση αγγείων, ↓ διαστολικής ροής

 Με βάση το χρόνο εμφάνισης χωρίζεται σε:

Υπεροξεία

 Με την αρτηριακή απελευθέρωση, νέκρωση

Επιβραδυσμένη Υπεροξεία

 1η-15η μέρα, μη αναστρέψιμη, φλοιώδη νέκρωση,

 συνοδεύει πολύ οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Οξεία

 10η-90η μέρα επανεμφάνιση της ανεπάρκειας υπό θεραπεία

Χρόνια

 3ο μήνα < , Προοδευτική επιβάρυνση λειτουργίας,

 Πρωτειναιμία, υπέρταση

 

 

US Ευρήματα Απόρριψης

Οξείας Απόρριψης
 • Αυξημένο μέγεθος αλλομοσχεύματος (αυξημένος όγκος, > 30%)
 • Αυξημένη ηχογένεια του φλοιού (κυτταρική διήθηση)
 • Επίταση της ανάδειξης των νεφρικών πυραμίδων*
 • Εστιακές υποηχογενείς περιοχές στον φλοιό (οίδημα, νέκρωση)
 • Ελαττωμένη ηχογένεια της νεφρικής πύλης (οίδημα)
 • Αυξημένη αντίσταση ροής στις παρεγχυματικές αρτηρίες

* Λόγω της αύξησης του μεγέθους των πυραμίδων και της αυξημένης αντίθεσης μεταξύ των υποηχογενών πυραμίδων και του ηχογενούς φλοιού

Doppler Ευρήματα

 Πρότυπο κυματομορφής υψηλών περιφερικών αντιστάσεων:

 • Οξύαιχμες, μικρού εύρους συστολικές κορυφές
 • Δεύτερη συστολική κορυφή, ψηλότερη από τη πρώτη
 • Ελάχιστη ή καθόλου διαστολική ροή
 • Αναστροφή της ροής πρώιμα στη διαστολή
 • Πιθανή απουσία ροής στις τοξοειδείς και μεσολόβιες αρτηρίες

 Δείκτης παλμικότητας (PI) ≥ 1,8

 Δείκτης αντίστασης     (RI) ≥ 0,7*

 *RI στην οξεία αγγειακή απόρριψη είναι αυξημένος (0,7-1), ενώ στην διάμεση απόρριψη είναι συνήθως 
   φυσιολογικός (0,4-0,8) επειδή δεν υπάρχει αύξηση της περιφερικής αντίστασης

Χρόνιας Απόρριψης

 • Μείωση μεγέθους αλλομοσχεύματος (< 90% του μετεχειρουργημένου νεφρού)
 • Αυξημένη ηχογένεια μοσχεύματος
 • Ανώμαλα όρια (από παλαιότερα έμφρακτα)

Doppler Ευρήματα

 • Μείωση διαστολική ροής
 • RI ( 0,4- 0,85)

 

 

Χαρακτηριστικά Περι-νεφρικών Συλλογών

σε Μεταμοσχευμένο Νεφρό

Συλλογή

Κλινικά ευρήματα

Υπερηχογραφικά ευρήματα

Ορώδους υγρού και Αιμάτωμα

 • Ασυμπτωματικά,
 • Πρώιμη μετεγχειρητική περίοδος
 • Άνηχη ή μικτής ηχογένειας
 • Δίπλα στο νεφρό ή σε χειρουργικό τραύμα
 • Ακανόνιστο σχήμα
 • Υποχωρεί σε μέρες ή εβδομάδες

Απόστημα

 • Πυρετός, πόνος,  λευκοκυττάρωση
 • Μπορεί να είναι ασυμπτωματικό λόγω ανοσοκαταστολής
 • Συχνά μετεγχειρητικό, αλλά μπορεί και όψιμο (σε εβδομάδες ή μήνες)
 • Μπορεί να εντοπίζεται περιφερικά, στο νεφρικό παρέγχυμα ή στο χειρουργικό τραύμα
 • Συνήθως σαφώς αφορισμένο
 • Περιεχόμενο από άνηχο μέχρι υπερηχογενές

Ουρίνωμα

 • Πόνος, πυρετός
 • Ελαττωμένη νεφρική απορροή
 • Πάντοτε στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο
 • Άνηχο
 • Συχνά μεγάλου μεγέθους
 • Μερικές φορές πολύχωρο
 • Ποικίλης εντόπισης
 • Υποδύεται λεμφοκήλη, αλλά σχηματίζεται πολύ πρώιμα
 • Διαγνωστικό σπινθηρογράφημα

Λεμφοκήλη

 • Ασυμπτωματική ή επώδυνη
 • Μπορεί να αποφράξει τον ουρητήρα με εξωγενή συμπίεση
 • Τυπικά 1-2 μήνες μετεγχειρητικά ή αργότερα (σπάνια νωρίτερα)
 • Αποδίδεται σε διατομή των λεμφαγγείων του αλλομοσχεύματος
 • Κλασσικά πολύχωρη με λεπτά διαφράγματα και άνηχο υγρό
 • Μπορεί να είναι μονόχωρη
 • Κλασική εντόπιση προς τα έσω, μεταξύ κάτω πόλου του νεφρού και της ουροδόχου κύστης