Χαρακτηριστικά Αγγείωσης Μεταστάσεων

 

Φάση

Τύπος ενίσχυσης

Αρτηριακή

 • Ομοιογενής

 • Ανώμαλα αγγεία

 • Οζώδης και περιφερική

 • Πλήρης δακτυλιοειδής

 • Ατελής δακτυλιοειδής

 • Χωρίς ενίσχυση

 • Δακτυλιοειδής 72%

 • Ετερογενής 17%

 • Ομοιογενής ή αμελητέα

Πυλαία

 • Ατελής με κεντρική εξέλιξη 64%

 • Εξέλιξη σε ισο- 13%

 • Εξέλιξη σε κεντρική υπερ- 21%

 • Αμελητέα 3%

‘’washout sign’’

 • 27% των υπεραγγειούμενων μεταστάσεων

 • 2% των υποαγγειούμενων μεταστάσεων

 • ειδικότητα 90%