Σκολίωση

 

Αξιολόγηση Σκολίωσης Σπονδυλικής Στήλης

Ορισμοί

Χαρακτηριστικά

 Δεξιό-σκολίωση

 • Κυρτό προς τα δεξιά

 Αριστερο-σκολίωση

 • Κυρτό προς τα αριστερά

 Κυφω-σκολίωση

 • Σκολίωση με τμήμα σε κύφωση

 Στροφο-σκολίωση

 • Σκολίωση με στροφή

 S - σκολίωση

 • Δύο καμπύλες, μια αριστερή και μια δεξιά

 C - σκολίωση

 • Μονή καμπύλη

 Πρωτεύων καμπύλη

 • Η καμπύλη με τη μέγιστη γωνίωση

 Δευτερεύων

 • Καμπύλη με μικρότερη καμπύλη, που εξισορροπεί την πρωτεύων

 Τελικός σπόνδυλος

 • Ο ανώτερος ή κατώτερος σπόνδυλος που περιέχεται στη καμπύλη

 Μεταβατικός σπόνδυλος

 • Σπόνδυλος μεταξύ δυο καμπύλων

 Κορυφαίος σπόνδυλος

 • Σπόνδυλος με τη μεγαλύτερη πλάγια μετατόπιση

 Ημισπόνδυλος

 • Μονόπλευρη ή πρόσθια υποπλασία σπονδύλου

 Σπόνδυλος Butterfly

 • Κεντρική σχισμή σπονδύλου, εξαιτίας της ανεπαρκής ανάπτυξης του κεντρικού σπονδυλικού σώματος

 Συγχωνευμένος σπόνδυλος

 • Αποτυχία φυσιολογικού διαχωρισμού κατά την εμβρυογένεση
 • Klippel-Feil στην ΑΜΣΣ
 • Μπορεί να υπάρχει υπολειμματικός ατροφικός δίσκος

 Σπονδυλική γεφύρωση

 • Οστική / χόνδρινη γεφύρωση μεταξύ γειτονικών σπονδύλων

Μετρήσεις

Χαρακτηριστικά

 Μέθοδος Cobb

 • Μέτρηση της γωνίας που σχηματίζεται από τις γραμμές που είναι παράλληλες στις αρθρικές επιφάνειες των τελικών σπονδύλων

Μορφολογία

Χαρακτηριστικά

 S – καμπύλης

 • Ιδιοπαθής
 • Συγγενή
 • Συνδρόμου

 C – καμπύλης

 • Νευρομυική
 • Νευροινομάτωση
 • Νόσος Scheuermann
 • Συγγενή
 • Συνδρόμου

 Μικρής έκτασης καμπύλη

 • Όγκος
 • Τραύμα
 • Λοίμωξη
 • Ακτινοβολία
 • Συγγενή
 • Νευροπάθεια

Δ.Δ.

Χαρακτηριστικά

 Ιδιοπαθής

 • Κλασσική S – καμπύλης

 Συγγενή

 • Από μη φυσιολογικό διαχωρισμό των σπονδύλων

 Σύνδρομα χωρίς σπονδυλική 
 συμμετοχή

 • Νευροινομάτωση, Marfan, Ατελή οστεογένεση, Διαστροφικός δαρφισμός, Ehlers-Danlos κτλ
 • Συνήθως σύνθετες καμπύλες

 Νευρομυική

 • Νευρολογικές παθήσεις, Μυϊκές δυστροφίες,
 • Συνήθως C – καμπύλης

 Λοίμωξης

 • Επώδυνη, χωρίς συστεμικά σημεία
 • Πυογενή βακτήρια, Φυματίωση, Μύκητες
 • Συνήθως μικρής έκτασης καμπύλη

 Νόσος Scheuermann

 • 15% με σκολίωση (ήπια) και κύφωση

 Όγκοι

 • Επώδυνη, μικρής καμπύλης

 Τραύμα

 • Ελέγχεται μετά από κάκωση

 Ακτινοβολία

 • Ακτινοβολείται ολόκληρος ο σπόνδυλος

 Εκφυλιστική

 • Αναπτύσσεται στους ενήλικες
 • Συνυπάρχει εκφύλιση του δίσκου ή μικρών αρθρώσεων
 • Μπορεί να είναι δευτεροπαθής από ιδιοπαθή σκολίωση

 Νευροπάθεια

 • Ταχεία εξέλιξη σπονδυλικής παραμόρφωσης
 • Οστική καταστροφή

 Δευτερεύων 
 (παραπληρωματική)

 • Εξαιτίας άνισου μήκους άκρων
 • Διάγνωση σε α/α από τη θέση των λαγόνιων ακρολοφιών

 Θέσης

 • Πτωχή τοποθέτηση από τον τεχνολόγο
 • Παρούσα σε ύπτια α/α
 • Χάνεται σε όρθιες α/α

 Ιατρογενής

 • Από αφαίρεση πλευρού