Όγκοι

 

Εξωσκληρίδιοι όγκοι

Καλοήθεις οστικοί

Αιμαγγείωμα

 • 2-4% των καλοήθων οστικών όγκων

 • Πιο συχνός όγκος της ΣΣ

 • Εντόπιση:

  • Πιο συχνά ΘΜΣΣ

  • 30% πολλαπλά

 • Εικόνα:

  • Σηραγγώδεις κόλποι σε λιπώδες υπόστρωμα

  • Παχυμένες κάθετες οστικές δοκίδες (Polka dot sign)

 

Ηωσινόφιλο κοκκίωμα

 • Μονήρης ή πολλαπλές ογκόμορφες βλάβες από ιστιοκύτταρα

 • 70-80% των περιπτώσεων ιστιοκύττωσης κυττάρων Langerhans

 

Οστική νησίδα (ενόστωση)

Οστεοειδές οστέωμα

Ανευρυσματική κύστη

 

Κακοήθεις οστικοί

Πρωτοπαθείς

 

Δευτεροπαθείς (μεταστάσεις)

 • 70% προστάτης, 60% μαστός, νεφρός, πνεύμονας

 • Εικόνα:

  • Οστεολυτικές εστίες για να απεικονιστούν απαιτείται:

  • σε α.α. >50% οστική καταστροφή

  • σε Υ.Τ. >30% οστική καταστροφή

  • Οστεοβλαστικές εστίες: οστεοσκληρυντικές

 

Αιματολογικές νεοπλασίες

Πολλαπλούν Μυέλωμα

 • Ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός πλασματοκυττάρων στον οστικό μυελό

 • 44% των κακοήθων πρωτοπαθών οστικών όγκων

 • Μορφή: Εστιακή και Διάχυτη

 • Κλινικά: >50% οστικό άλγος, υπερασβεστιαιμία

 • Εντόπιση: σκελετός, κρανίο

 • Εικόνα:

  • Οστεολυτικές εστίες χωρίς σκληρυντικά όρια

  • 20% των ασθενών μόνο οστεοπώρωση

  • 30-50% των ασυμπτωματικών και όλοι οι συμπτωματικοί ασθενείς έχουν παθολογική απεικόνιση του μυελού σε MRI

 • Επιβίωση: 3-5 έτη

 

Πλασματοκύτωμα

 • Μονήρης βλάβη από πλασματοκύττρα στα οστά ή τα μαλακά μόρια

 • Σπάνιο

 • Εντόπιση – Εικόνα:

  • Οστεολυτική βλάβη σε σπονδυλικό σώμα και συνοδό εξωοστική μάζα

  • 30% επιπλέον βλάβη στη ΣΣ

  • Εικόνα δίκην ‘εγκεφαλικών αυλάκων’ (mini brain pattern)

 • Eπιβίωση: 10 έτη

 

Λέμφωμα

 • 10-15%  Hodgkin (κύτταρα Reed-Sternberg)

 • 25-40% non-Hodgkin

 • Μέγεθος κυττάρου: μικρό, μεγάλο, μεικτοί πληθυσμοί

 • Μορφή διήθησης: οζώδης, διάχυτη

 • Εντόπιση – Εικόνα:

  • Κεντρικό σκελετό

  • Οστεολυτικές εστίες

  • Οστεοβλαστικές εστίες (σπάνια) “ivory vertebra

  • ± παρασπονδυλική ή επισκληρίδια μάζα

 • Πρόγνωση: 5% συμπτώματα πίεσης του μυελού από εξωοστική επέκταση

 

Ενδοσκληρίδιοι εξωμυελικοί όγκοι

Μηνιγγίωμα

 • Μεμονωμένος ή στα πλαίσια Νευροϊνωμάτωσης ΙΙ.

 • Στη ΣΣ το 12% των μηνιγγιωμάτων

 • Εικόνα:

  • Αποτιτανώσεις στο νωτιαίο σωλήνα (σπάνια)

  • Στρόγγυλο μόρφωμα με ± υπερόστωση Έντονη σκιαγραφική ενίσχυση ± επέκταση στη σκληρά μήνιγγα (dural tail)

 • Πρόγνωση:

  • 20% των εξαιρεθέντων μηνιγγιωμάτων υποτροπιάζουν

 • Επιβίωση: Αναπλαστικά μηνιγγιώματα <2 έτη

 

Καλοήθεις Όγκοι νευρικού ελύτρου

 • Νευροΐνωμα

  • >30 ετών

  • 90% μεμονωμένος όγκος ή στα πλαίσια Νευροϊνωμάτωσης Ι (σπάνια)

  • Εντόπιση: πιο συχνά στην ΑΜΣΣ

  • Ιστολογικά: Ο όγκος και τα δεμάτια του νεύρου είναι αναμεμιγμένα και δεν μπορούν να διαχωρισθούν

  • Πρόγνωση: κακοήθη εξαλλαγή <1%

 

 • Σβάννωμα (Νευριλειμώματα)

  • >30 ετών

  • Πιο συχνός μεμονωμένος όγκος από το Νευροΐνωμα

  • Πολλαπλά στα πλαίσια Νευροϊνωμάτωσης ΙΙ

  • Εντόπιση: πιο συχνά στην ΘΜΣΣ

  • Ιστολογικά: Ο όγκος είναι προσκολλημένος έκκεντρα στο νεύρο και μπορεί να διαχωρισθεί (συνήθως)

  • Πρόγνωση: χωρίς κακοήθη εξαλλαγή

 • Απεικονιστικά:

  • Δεν μπορούν να διαχωριστούν οι δύο όγκοι

  • Μάζα δίκην κλεψύδρας (dumbeell), όταν εντοπίζεται στο νωτιαίο σωλήνα, μεσοσπονδύλιο τρήμα και τον παρασπονδυλικό χώρο.

 

Ενδομυελικοί Όγκοι

Αστροκύτωμα (Γλοίωμα)

 • Συνήθως grade I ή II

 • Πιο συχνός όγκος του ΝΜ στα παιδιά

 • Δευτερος στους ενήλικες

 • Εικόνα:

  • Έκκεντρη θέση, ασαφή όρια

  • Βαθμός σκιαγραφικής ενίσχυσης

  • Συνοδεύεται από οίδημα και σύριγγα

 • Επιβίωση: 80% 5/ετία για τους χαμηλής κακοήθειας

 

Επενδύμωμα

 • Πρωτοπαθής νεοπλασία του επενδύματος του κεντρικού σωλήνα του νωτιαίου μυελού

 • >50% των νεοπλασιών του νωτιαίου μυελού

 • Χαμηλής κακοήθειας grade II

 • Εντόπιση: πιο συχνά ΑΜΣΣ

 • Εικόνα:

  • Συμμετρική διόγκωση του νωτιαίου μυελού

  • Κυστικά στοιχεία

  • Αιμορραγικά στοιχεία (cap sign)

  • Περιεστιακό οίδημα

  • Σκιαγραφική ενίσχυση

  • 50% συριγγομυελία

 • Επιβίωση: 82% 5/ετής

 

Καλοήθεις κυστικές εξεργασίες

Αραχνοειδής κύστη

 • Συγγενής ή επίκτητη εξωμυελική ενδοσκληρίδια εγκυστωμένη συλλογή ΕΝΥ (±επικοινωνία με τον υπαραχνοειδή χώρο)

 • Στη ΣΣ πιο σπάνια από τον εγκέφαλο

 • Πρόγνωση: >90% ιάση με χειρουργική εξαίρεση

 

Περινευρική κύστη (Tarlov)

 • Εξωσκληρίδια μηνιγγική κυστική διάταση στο έλυτρο των οπίσθιων νευρικών ριζών, με τοίχωμα από αραχνοειδή και χοριοειδη μήνιγγα όπου περιέχει ΕΝΥ και οι νευρικές ρίζες πορεύονται μέσα σε αυτήν ή στο τοίχωμα (± επικοινωνία με υπαραχνοειδή χωρο)

 • 5-9% των ενηλίκων

 • Εντόπιση: Ο-ΙΜΣΣ