Αγγειακές Παθήσεις ΣΣ

 

 Έμφρακτο νωτιαίου
 μυελού

 

 • Συχνότερα στην ΘΟΜΣΣ (πτωχότερο παράπλευρο δίκτυο αιμάτωσης)

 • Συχνότερα τον πρόσθιο νωτιαίο μυελό (πρόσθια νωτιαία αρτηρία)

 

 Αρτηριοφλεβώδης  
 επικοινωνία της
 σκληράς μήνιγγας

 

 • Τύπος Ι των αγγειακών δυσπλασιών του νωτιαίου μυελού: επικοινωνία αρτηριών-φλεβών χωρίς τη παρεμβολή τριχοειδών, εντός της σκληράς μήνιγγας.

 • 80% των δυσπλασιών του νωτιαίου μυελού

 • 80% άνδρες

 • Πιο συχνά στη Θ-ΟΜΣΣ

 

 Σηραγγώδες  
 αγγείωμα
 νωτιαίου μυελού

 

 • Αγγειακή δυσπλασία με διαφορετικού μεγέθους αγγειακούς χώρους χωρίς τη παρεμβολή νευρικού ιστού.

 • Λόγω χαμηλής ροής δεν απεικονίζεται στον αγγειογραφικό έλεγχο (κρυπτική αγγειακή δυσπλασία).

 • Πιο συχνά στην Α-ΘΜΣΣ

 • Συχνά πολλαπλά

 • Μπορεί να αιμορραγήσει

 • Δεν παρουσιάζει σκιαγραφική ενίσχυση