Βραχιόνιο Πλέγμα

 

Βραχιόνιο Πλέγμα (Α4-Θ1)

Νεύρα

Ρίζες

Μύες

Ραχιαίο ωμοπλάτης

Α5

 • Ρομβοειδείς
 • Ανελκτήρας ωμοπλάτης

Μακρή θωρακικό

Α5-7

 • Πρόσθιος οδοντωτός

Ν. στον υποκλείδιο

Α5-6

 • Υποκλείδιος

Υπερπλάτιο

Α5-6

 • Υπερακάνθιος
 • Υπακάνθιος

Έξω θωρακικό

Α5-6-7

 • Μείζων θωρακικός

Μυοδερματικό

Α5-6-7

 • Κορακοβραχιόνιος
 • Βραχιόνιος
 • Δικέφαλος βραχιόνιος

Μέσο

Α5-Θ1

 • Στρογγύλος πρηνιστής
 • Κερκιδικός καμπτήρας καρπού
 • Μακρής παλαμικός
 • Επιπολής καμπτήρας δακτύλων
 •  Εν τω βάθει καμπτήρας δακτύλων
 • Μακρής καμπτήρας αντίχειρα
 • Τετράγωνος πρηνιστής
 • Βραχύς παλαμικός
 • Βραχύς καμπτήρας αντίχειρα
 • Αντιθετικός του αντίχειρα
 • Βραχύς απαγωγός αντίχειρα
 • 1-2ος Ελμινθοειδείς

Άνω υποπλάτιο

Α5-6

 • Υποπλάτιος (άνω τμήμα)

Θωρακοραχιαίο

 (μέσο υποπλάτιο)

Α6-7-8

 • Πλατύς ραχιαίος
 • Μείζων στρογγύλος (παραλλαγή)

Κάτω υποπλάτιο

Α5-6

 • Υποπλάτιος (κάτω τμήμα)
 • Μείζων στρογγύλος

Μασχαλιαίο

Α5-6

 • Πρόσθιος κλάδος: Δελτοειδής
 • Οπίσθιος κλάδος: Ελάσσων στρογγύλος, Δελτοειδής

Κερκιδικό

Α5-Θ1

 • Τρικέφαλος
 • Εκτείνων μικρού δακτύλου
 • Αγκωνιαίος
 • Βραχιονοκερκιδικός
 • Μακρός κερκιδικός εκτείνων καρπού
 • Βραχύς κερκιδικός εκτείνων καρπού
 • Ωλένιος εκτείνων καρπού
 •  Εκτείνων δείκτη
 • Μακρός εκτείνων αντίχειρα
 • Μακρός απαγωγός αντίχειρα
 • Βραχύς εκτείνων αντίχειρα
 • Υπτιαστής

Έσω θωρακικό

Α8-Θ1

 • Μείζων & Ελάσσων θωρακικός

Έσω δερματικό βραχίονα

Α8-Θ1

 • -

Έσω δερματικό πήχη

Α8-Θ1

 • -

Ωλένιο

Α8-Θ1

 • 3-4ος Ελμινθοειδείς
 • Ραχιαίοι μεσόστεοι
 • Παλαμιαίοι
 • Μεσόστεοι
 • Ωλένιος καμπτήρας καρπού
 • Εν τω βάθει καμπτήρας δακτύλων
 • Απαγωγός μικρού δακτύλου
 • Βραχύς καμπτήρας μικρού δακτύλου
 • Αντιθετικός μικρού δακτύλου
 • Αντιθετικός αντίχειρα
 • Βραχύς καμπτήρας αντίχειρα
 • Προσαγωγός αντίχειρα