Αυχενικό Πλέγμα

 

Αυχενικό Πλέγμα (Α1-4)

Νεύρα

Ρίζες

Μύες

Αυχενική αγκύλη υπογλωσσίου

(πρόσθια-οπίσθια ρίζα)

Α1-3

 

Ελάσσων ινιακό

Α2-3

 

Μείζων ωτιαίο

Α3

 

Εγκάρσιο τραχηλικό

Α3

 

Υπερκλείδια (έσω, διάμεσα, έξω)

Α4

 

Φρενικό

Α3-4

 

Μυϊκοί κλάδοι

Α1-4

  • Επιμήκης τραχηλικός
  • Επιμήκης κεφαλικός
  • Πρόσθιος ορθός κεφαλικός
  • Μεσεγκάρσιοι
  • Τραπεζοειδής
  • Ανελκτήρας ωμοπλάτης
  • Μέσος σκαληνός