Οστά Σπονδυλικής Στήλης

 

Χαρακτηριστικά Σπονδύλων

 

7 Αυχενικοί

12 Θωρακικοί

5 Οσφυϊκοί

5 Ιεροί

Τελικές αποφύσεις σωμάτων (καλυπτήριο, βασικό πέταλο)

Ορθογώνιες, μικρές με αγκυστροειδείς αποφύσεις στις άνω τελικές επιφάνειες

Τριγωνικό βασικό σχήμα, στρογγυλοποίηση προχωρώντας ουριαία

Φασιολοειδές σχήμα, μεγάλες

 

Σπονδυλικό τρήμα

Μεγάλο, τριγωνική εγκάρσια τομή

Στρογγυλή εγκάρσια τομή

Μικρό, τριγωνική εγκάρσια τομή

Ιερός σωλήνας, ωοειδής εγκάρσια τομή

Αρθρικές αποφύσεις

Βλέπουν λοξά προς τα πίσω

Μετωπιαία διεύθυνση, βλέπουν προς τα πίσω

Έξω τμήμα: οβελιαία διεύθυνση

Έσω τμήμα: μετωπιαία διέυθυνση

Συνοστεωμένες, σχηματίζουν τη διάμεση ιερή ακρολοφία

Εγκάρσιες αποφύσεις

Έχουν πρόσθιο & οπίσθιο φύμα, αύλακα νωτιαίου νεύρου, εγκάρσιο τρήμα

Σφηνοειδές σχήμα με πλευρικά ημιγλήνια

Θηλοειδή και επικουρικά

Συνοστεωμένες, σχηματίζουν τη πλάγια ιερή ακρολοφία

Ακανθώδεις αποφύσεις

Οριζόντιες, βραχείες, διχασμός του άκρου τους

Φέρονται προς τα κάτω με ποικίλη κλίση

Οριζόντιες, αποπλατύνονται στο πλάι, ογκώδεις

Συνοστεωμένες, σχηματίζουν τη μέση ιερή ακρολοφία

Ενσωμάτωση των υπολειμμάτων των πλευρών

Πρόσθιο τμήμα της εγκάρσιας απόφ. Και οπίσθιο φύμα

Καμμία, αφού είναι σχηματισμένες

Πλευροειδείς αποφύσεις

Πλάγια μέρη

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Εγκάρσια τρήματα

Πλευρικά ημιγλήνια άνω & κάτω

Θηλοειδή και επικουρικά φύματα

Όλοι οι σπόνδυλοι έχουν συνοστεωθεί