Οστά Κρανίου

 

Οστά Κρανίου

 Εγκεφαλικού (8)

 •  Μετωπιαίο

 • Κροταφικά (2)

 • Ηθμοειδές

 • Σφηνοειδές

 • Βρεγματικά (2)

 • Ινιακό

 Σπλαχνικού (14)

 •  Ρινικά (2)

 • Δακρυικά (2)

 • Κάτω ρινικές κόγχες (2)

 • Ύνιν

 • Άνω γνάθους (2)

 • Ζυγωματικά (2)

 • Υπερώια (2)

 • Κάτω γνάθος        

Βάση Κρανίου

Πρόσθιο τμήμα

 • Κογχική μοίρα (οροφή μετωπιαίου οστού)

 • Οροφή ηθμοειδούς οστού

 • Τετρημένο πέταλο ηθμοειδούς

Κεντρικό τμήμα

 • Σφηνοειδές οστό:

  • Σώμα

  • Πτέρυγες (μείζονες και ελάσσονες)

  • Πτερυγοειδή απόφυση

  • Σφηνοειδές πεδίο

 • Ινιακό οστό

Οπίσθιο τμήμα

 • Ινιακό οστό:

  • Βασική μοίρα

  • Ινιακούς κονδύλους

  • Κόγχη

Θόλος Κρανίου

Πηγές

Συνοστέωση

US

 Πρόσθια, μετωπιαία ή
 μεγάλη

18 μήνες

 Ελέγχεται κυρίως ο πρόσθιος και μέσος κρανιακός
 βόθρος, με τα αντίστοιχα τμήματα των ημισφαιρίων και
 του κοιλιακού συστήματος

 Οπίσθια, ινιακή ή μικρή

2ο-3ο μήνα

 Ελέγχεται ο οπίσθιος κρανιακός βόθρος και τα ινιακά
 κέρατα των πλάγιων κοιλιών

 Πρόσθιο-πλάγια ή
 σφηνοειδής

12 μήνες

 Ελέγχεται καλύτερα ο κύκλος του Willis

 Οπίσθιο-πλάγια ή
 μαστοειδής

2ο-3ο μήνα

 Ελέγχεται ο οπίσθιος κρανιακός βόθρος

Ραφές

Συνοστέωση

Χαρακτηριστικά

Μετωπιαία

 

 

Στεφανιαία

 

 

Οβελιαία

 

 

Λαμβδοειδής

 

 

Ινιακή

 

 

Ινακο-μαστοειδική

 

 

Κροταφική