Μύες Κρανίου

 

Μύες Προσώπου

Μιμητικοί

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Ανελκτήρας άνω βλεφάρου & Πτερυγίου μύτης

Μυϊκή μάζα του σφιγκτήρα μυ των βλεφάρων (άνω γνάθος, μετωπιαία απόφυση)

Πτερύγιο μύτης & Άνω χείλος

 Μιμητική

Ανελκτήρας άνω χείλους

Μυϊκή μάζα του σφιγκτήρα μυ των βλεφάρων (υποκόγχιο χείλος)

Πτερύγιο μύτης & άνω χείλος

Ελάσσων ζυγωματικός

Μυϊκή μάζα του σφιγκτήρα μυ των βλεφάρων (έξω επιφάνεια ζυγωματικού οστούν)

Γωνία στόματος

Μείζων ζυγωματικός

Έξω επιφάνεια ζυγωματικού οστούν

Γωνία στόματος

Γελαστήριος (συνήθως μέρος του πλατύσματος)

Μασητήρια περιτονία

Γωνία στόματος

Καθελκτήρας μυς γωνίας στόματος

Βάση κάτω γνάθου & κάτω χείλους

Γωνία στόματος

Ανελκτήρας μυς γωνίας στόματος

Άνω γνάθος, κυνικός βόθρος

Μυς άνω χείλους, γωνία στόματος

Κεθελκτήρας μυς κάτω χείλους

Βάση κάτω γνάθου

Κάτω χείλος

Σφιγκτήρας των βλεφάρων

Επιχείλια & βλεφαρική μοίρα

Σχισμή στόματος

Γενειακός

Φατνιακό έπαρμα

Δέρμα πώγωνα

Εγκάρσιος γενείου

Πρόσθιο & πλάγιο τμήμα κάτω γνάθου

Γωνία στόματος

Βυκανήτης

Σώμα κάτω γνάθου, άνω γνάθος, πίσω άκρο φατνιακής απόφυσης, βυκανητικο-φαρυγγική περιτονία

Γωνία στόματος

 Στενεύει τον πρόδρομο
 στόματος

 Πιέζει προς τα έξω τον
 αέρα

Επικράνιοι

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Μετωπο-ινιακός, μετωπιαία γαστέρα

Άνω χείλος κόγχου

Επικράνια απονεύρωση

 Κίνηση δέρματος
 προσώπου

Μετωπο-ινιακός, ινιακή γαστέρα

Ανώτατη αυχενική γραμμή

Επικράνια απονεύρωση

Κροταφο-βρεγματικός

Κροταφική περιτονία (επιπολής πέταλο)

Δέρμα & κροταφική περιτονία πάνω και εμπρός από το πτερύγιο

Ρινός

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Ρινικός

Εγκάρσια μοίρα: πάνω από τη ρίζα του κυνόδοντα

Τενόντιο πέταλο πάνω στη ράχη της μύτης

 Κίνηση μύτης -
 πτερυγίου

Πτερυγική μοίρα: περιοχή πάνω από τον πλάγιο τομέα

Χείλη ρωθώνων

Καθελκτήρας ρινικού διαφράγματος

Περιοχή πάνω από τον μέσο τομέα

Χόνδρινο ρινικό διάφραγμα

Βλεφάρου

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Σφικτήρας βλεφάρων

Κογχική μοίρα: Άνω γνάθος, μετωπιαία απόφυση, έσω κανθός, έσω βλεφαρικός σύνδεσμος

Περιβάλλει τον κόγχο, εν μέρει στα φρύδια

 Σύγκλειση βλεφάρων

 Συμπίεση δακρυϊκού
 ασκού

 Κίνηση φρυδιών

Βλεφαρική μοίρα: έσω βλεφαρικός σύνδεσμος

Έξω βλεφαρική σχισμή

Δακρυϊκή μοίρα: οπίσθια δακρυϊκή ακρολοφία

Περιβάλλει το δακρυϊκό σωληνάριο & ασκό

Καθελκτήρας οφρύος

Μετωπιαίο οστούν (ρινική μοίρα)

Δέρμα φρυδιών

Επισκύνιος

Μετωπιαίο οστούν (ρινική μοίρα)

Δέρμα φρυδιών

Πυραμοειδής

Ρινικά οστά

Δέρμα μεσοφρύου

 Επιδρά στο δέρμα του
 προσώπου και στα
 φρύδια

Έξω ωτός

Έκφυση

Κατάφυση

Λειτουργία

Πρόσθιος ωτιαίος

Κροταφική περιτονία

Άκανθα της έλικας

 Κίνηση πτερυγίου

Άνω ωτιαίος

Επικράνια απόνεύρωση

Ρίζα πτερυγίου

Οπίσθιος ωτιαίος

Μαστοειδής απόφυση, τένοντας στερνοκλειδομαστοειδούς

Ρίζα πτερυγίου

  • Όλοι οι μύες νευρώνονται από το προσωπικό νεύρο (ΚΝ7)