Μύες Κάτω Άκρου

 

Μύες Ισχίου

Πρόσθιοι

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

  Λαγόνιος

 Λαγόνιος βόθρος,

 πρόσθια κάτω
 λαγόνια  άκανθα

 Ελάσσων
 τροχαντήρας

 1-Μυικοί κλ. (Ο2-3)

 2-Έσω περισπώμενη,
    λαγονο-οσφυϊκή

Κάμψη, έσω στροφή,
έξω στροφή

  Μείζων 
  ψοίτης

 Θ12-Ο4
 σωμάτων,

 Ο1-5 αποφύσεις

 Ελάσσων
 τροχαντήρας

 1-Μυικοί κλ. (Ο1-2-3)

 2-Λαγονο-οσφυϊκή

Κάμψη, έσω στροφή,
έξω στροφή

  Ελάσσων
  ψοίτης

 Θ12-Ο1 πλάγια
 επιφάνεια
 σωμάτων

 Ελάσσων
 τροχαντήρας

 1-Μυικοί κλ. (Ο1)

 2-Λαγονο-οσφυϊκή

Κάμψη, έσω στροφή,
έξω στροφή

Οπίσθιοι

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

 Μεγάλος
 γλουτιαίος

Πτέρυγα λαγονίου, ιερό

Γλουτιαίο τράχυσμα

 1-Κάτω γλουτιαίο (Ο5-Ι1-2)

 2-Άνω & κάτω γλουτιαίες

Έκταση ισχίου

Απαγωγή, προσαγωγή , έξω στροφή

 Μέσος
 γλουτιαίος

Πτέρυγα λαγονίου

Μείζων τροχαντήρας

 1-Άνω γλουτιαίο (Ο4-5-Ι1)

 2-Άνω γλουτιαία

Απαγωγή μηρού

Έξω στροφή

 Μικρός
 γλουτιαίος

Πτέρυγα λαγονίου

Μείζων τροχαντήρας

 1-Άνω γλουτιαίο (Ο4-5-Ι1)

 2-Άνω γλουτιαία

Απαγωγή

Έσω στροφή

 Τείνων την
 πλατιά
 περιτονία

Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα

Λαγονο-μηριαία ταινία

 1-Άνω γλουτιαίο (Ο4-5)

 2-Έξω περισπώμενη,
    άνω γλουτιαία

Τεντώνει πλατιά περιτονία

Κάμψη, απαγωγή μηριαίου

Έκταση κνήμης

 Απιοειδής

Ιερό (2-4ο πρόσθιο ιερό τρήμα)

Μείζων τροχαντήρας

 1-Ισχιακό (Ι1-2)

 2-Κάτω γλουτιαία, έξω ιερή

Απαγωγή μηρού

Έξω στροφή ισχίου

 Έσω
 θυροειδής

Έσω θυροειδούς τρήματος

Μεσοτροχαντήριο βόθρο

 1-Θυροειδές (Ο5-Ι1-2)

 2-Θυροειδή

Έξω στροφή ισχίου

 Έξω
 θυροειδής

Έξω χείλος θυροειδούς τρήματος

Μεσοτροχαντήριο βόθρο

 1-Θυροειδές (Ο3-4)

 2-Θυροειδή

Έξω στροφή μηριαίου

Κάμψη ισχίου

 Άνω
 δίδυμος

Ισχιακή άκανθα

Τένοντας έσω θυροειδούς, τροχαντήριος βόθρος

 1-Θυροειδές (Ι1-2-3)

 2-Θυροειδή

Έξω στροφή ισχίου

 Κάτω
 δίδυμος

Ισχιακό κύρτωμα

Τένοντας έσω θυροειδούς, τροχαντήριος βόθρος

 1-Θυροειδές (Ο4-5-Ι1)

 2-Θυροειδή

Έξω στροφή ισχίου

 Τετράγωνος
 μηριαίος

Έξω χείλος ισχιακού κυρτώματος

Μεσοτροχαντήρια ακρολοφία

 1-Τετράγωνο μηριαίο
   (Ο4-5-Ι1)

 2-Κάτω γλουτιαία

Έξω στροφή ισχίου

 

 

Μύες Μηρού

Πρόσθιοι

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

 Τετρακέφαλος

Ορθός μηριαίος:
πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα

Έσω πλατύς:

έσω χείλος τραχείας γραμμής

Έξω πλατύς:

έξω χείλος τραχείας γραμμής

Μέσος πλατύς:
με τους δύο άλλους πλατείς

Αρθρικός γόνατος:
περιφερικές ίνες θύλακου γόνατος

Στην επιγονατίδα και έπειτα στο κνημιαίο όγκωμα

  1-Μηριαίο (Ο2-3-4)

  2-Μηριαία

Έκταση κνήμης

Κάμψη ισχίου (ορθός)

 Ραπτικός

 Πρόσθια άνω λαγόνια
 άκανθα

Κνημιαίου ογκώματος

  1-Μηριαίο (Ο2-3-4)

  2-Μηριαία

Κάμψη, Απαγωγή, έξω στροφή (Έσω στροφή λυγισμένης κνήμης)

Έσω

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

Κτενίτης

Κτενιαία επιφάνεια ηβικού οστού

Κτενιαία γραμμή μηριαίου

  1-Μηριαίο & θυροειδές
     (Ο2-3-4)

  2-Θυροειδή

Προσαγωγή μηρού

Κάμψη, έξω στροφή ισχίου

Μακρής προσαγωγός

Όριο άνω & κάτω κλάδου ηβικού οστού

Μέσο τριτημόριο τραχείας γραμμής

  1-Θυροειδές (Ο2-3-4)

  2-Θυροειδή

Προσαγωγή μηρού

Κάμψη ισχίου

Βραχύς προσαγωγός

Κάτω κλάδος ηβικού

Άνω τριτημόριο τραχείας γραμμής

  1-Θυροειδές (Ο2-3-4)

  2-Θυροειδή

Προσαγωγή μηρού

Έξω στροφή ισχίου

Μεγάλος προσαγωγός

Κλάδος ισχιακού, κάτω χείλος ισχιακού κυρτώματος

Μυώδης: άνω 2/3 τραχείας γραμμής

Τενοντώδης:

Έσω υπερκονδύλιο κύρτωμα

  1-Θυροειδές (Ο2-3-4) &
     ισχιακό (Ο4-5-Ι1-2-3)

  2-Θυροειδή

Προσαγωγή μηρού

Έξω στροφή ισχίου

Μικρός προσαγωγός

Κλάδος ηβικού

Ανώτερο τμήμα τραχείας γραμμής

  1-Θυροειδές (Ο2-3-4)

  2-Θυροειδή

Προσαγωγή μηρού

Βοηθά στην κάμψη και έξω στροφή

Ισχνός

Κάτω κλάδο ηβικού

Κνημιαίο όγκωμα

  1-Θυροειδές (Ο2-3-4)

  2-Θυροειδή

Προσαγωγή μηρού

Κάμψη γόνατος

Έσω στρέψη κνήμης

Οπίσθιοι

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

Δικέφαλος

Μακρά κεφαλή:

Ισχιακό κύρτωμα

Βραχεία κεφαλή:

Τραχεία γραμμή

Κεφαλή περόνης

  1-Κνημιαίο &
    κοινό περονιαίο
    (Ο4-5-Ι1-2-3)

  2-Κάτω γλουτιαία,
     διατιτρώσες, ιγνυακή

Κάμψη κνήμης, έξω στροφή

Έκταση ισχίου

Ημιτενοντώδης

Ισχιακό κύρτωμα

Κνημιαίο κύρτωμα

  1-Ισχιακό (Ο5-Ι1-2)

  2-Κάτω γλουτιαίο,
     διατιτρώσες

Κάμψη κνήμης, έσω στροφή

Έκταση ισχίου

Ημιυμενώδης

Ισχιακό κύρτωμα

Έσω κόνδυλο κνήμης

  1-Ισχιακό (Ο5-Ι1-2)
  2-Εν τω βάθει μηριαίο,
     κάτω γλουτιαία

Κάμψη κνήμης, έσω στροφή

Έκταση ισχίου

 

 

Μύες Κνήμης

Πρόσθιοι

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

 Πρόσθιος
 κνημιαίος

Έξω υπερκονδύλιο κύρτωμα

Βάση 1ου μεταταρσίου, 1ο σφηνοειδές

 1-Εν τω βάθει κνημιαίο
    (Ο4-5-Ι1-2)

 2-Πρόσθια κνημιαία

Ραχιαία κάμψη ΠΚΜ

Υπτιασμός α.ποδός

 Μακρής
 εκτείνων
 μεγάλου
 δακτύλου

Περόνη

Ραχιαία επιφάνεια μεγάλου δακτύλου

 1-Εν τω βάθει κνημιαίο
    (Ο4-5-Ι1-2)

 2-Πρόσθια κνημιαία

Έκταση δακτύλων

Ραχιαία κάμψη ΠΚΜ

Υπτιασμός & έσω απαγωγή μεγάλου δακτύλου

Υπτιασμός υπαστραγαλικής και έξω στροφή

 Μακρής
 εκτείνων
 δακτύλων

Έσω κόνδυλος κνήμης, περόνης

Ραχιαίες απονευρώσεις 2-3-4-5ου δακτύλων

 1-Εν τω βάθει κνημιαίο
    (Ο4-5-Ι1-2)

 2-Πρόσθια κνημιαία

 Τρίτος
 περονιαίος
 (παραλλαγή)

Έξω τμήμα μακρού εκτείνων δακτύλων

Ραχιαία επιφάνεια 5ου δακτύλου

 1-Εν τω βάθει κνημιαίο
    (Ο4-5-Ι1-2)

 2-Πρόσθια κνημιαία

Πρηνισμός

Έξω

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

Μακρής περονιαίος

Κεφαλή περόνης

Φύμα 1-2ου μετατάρσιου , 1ο σφηνοειδές

 1-Κνημιαίο (Ο4-5-Ι1-2)

 2-Περονιαία

Πρηνισμός α.ποδός (σηκώνουν το έξω χείλος)

Πελματιαία κάμψη

Βραχύς περονιαίος

Έξω επιφάνεια περόνης

Φύμα 5ου μεταταρσίου

 1-Κνημιαίο (Ο4-5-Ι1-2)

 2-Περονιαία

Οπίσθιοι Επιπολής

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

Τρικέφαλος γαστροκνημίας

1-Γαστροκνήμιος

Έσω κεφαλή:

Έσω υπερκονδύλιο κύρτωμα

Έξω κεφαλή

Έξω υπερκονδύλιο κύρτωμα

2-Υποκνημίδιος

Κεφαλή κνήμης-περόνης

Κύρτωμα πτέρνας (αχίλλειος τένοντας)

 1-Κνημιαίο (Ο4-5-Ι1-2)

 2-Οπίσθια κνημιαία

Κάμψη γόνατος

Πελματιαία κάμψη & υπτιασμός α.ποδός

Πελματικός (παραλλαγή)

Έξω υπερκονδύλιο κύρτωμα

Εν τω βάθει πέταλο κνημιαίας περιτονίας, αχίλλειος τένοντας

 1-Κνημιαίο (Ο4-5-Ι1-2)

 2-Οπίσθια κνημιαία

 

Ιγνυακός

Έξω υπερκονδύλιο κύρτωμα,

Έξω μηνίσκος, Κεφαλή περόνης

Οπίσθια επιφάνεια κνήμης

 1-Κνημιαίο (Ο4-5-Ι1-2)

 2-Ιγνυακή

Κάμψη κνήμης

Έσω στροφή γόνατος

Οπίσθιοι

 Εν τω βάθει

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

Οπίσθιος κνημιαίος

Κνήμη, μεσόστεος υμένας, περόνη

Φύμα σκαφοειδούς, πελματιαία επιφάνεια έσω-μέσου-έξω σφηνοειδούς,

βάση 2-4 μεταταρσίων

 1-Κνημιαίο (Ο4-5-Ι1-2)

 2-Οπίσθια κνημιαία

Πελματιαία κάμψη, υπτιασμός ά.ποδός

Μακρής καμπτήρας δακτύλων

Κνήμη, μεσόστεος υμένας, περόνη

Τελικές φάλαγγες 2-5 δακτύλων

 1-Κνημιαίο (Ο4-5-Ι1-2)

 2-Οπίσθια κνημιαία

Κάμπτει τις τελικές φάλαγγες 2-5 δακτ.

Πελματιαία κάμψη, υπτιασμός ά.ποδός

Μακρής καμπτήρας μεγάλου δακτυλου

Κνήμη, μεσόστεος υμένας, περόνη

 

 1-Κνημιαίο (Ι1-2)

 2-Περονιαία

Κάμπτει το μεγάλο δάκτυλο

Πελματιαία κάμψη, υπτιασμός ά.ποδός

 

 

Μύες Άκρου Ποδός

Ραχιαίοι

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

 Βραχύς
 εκτείνων
 δακτύλων

Ραχιαία & πλάγια επιφάνεια πτέρνας

Ραχιαία απονεύρωση 2-3-4 δακτύλων

 1-Εν τω βάθει περονιαίο
     (Ο4-5-Ι1-2)

 

Ραχιαία έκταση δακτύλων

 Βραχύς
 εκτείνων
 μεγάλου
 δακτύλου

Ραχιαία επιφάνεια πτέρνας

Μεγάλο δάκτυλο

 1-Εν τω βάθει περονιαίο
     (Ο4-5-Ι1-2)

 

Ελμινθοειδείς

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

 1 – 4ος

Έσω πλευρά τενόντων μακρού καμπτήρα δακτύλων

Έσω πλευρά βασικών φαλαγγών 2-5ου

 1-Πελματιαίο

 2- Έξω πελματιαία,
     πελματιαίο τόξο

Κάμψη, έκταση δακτύλων

Μεσόστεοι

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

Ραχιαίοι 1-4

Με δυο κεφαλές από γειτονικές πλάγιες επιφάνειες μεταταρσίων

Βάση 2-5ης κεντρικής φάλαγγας

  1-Έξω πελματιαίο (Ι1-2)

Κάμψη,  έξω απαγωγή 2-5ου

Έσω απαγωγή 2ου

Έκταση 3-5ου

Πελματιαίοι 1-3

Έσω πλευρές 3-5ου μεταταρσίου

Έσω πλευρές βάσεων 3-5ης κεντρικής φάλαγγας

  1-Έξω πελματιαίο (Ι1-2)

Κάμψη, έσω προσαγωγή 3-5ου

Μεγάλου Δακτύλου

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

 Απαγωγός

Κυρτώμα πτέρνας, πελματιαία απονεύρωση

Κεντρική φάλαγγα 1ου

 1-Έσω πελματιαίο

Απαγωγή, κάμψη

Ενεργητική διάταση επιμήκους καμάρας

 Βραχύς
 καμπτήρας

Πελματιαία επιφάνεια έσω, μέσου, έξω σφηνοειδούς, μακρός πελματικός σύνδεσμος

Με δυο κεφαλές στα δυο σησαμοειδή & κεντρική φάλαγγα 1ου

 1-Έσω πελματιαίο

 Προσαγωγός

Λοξή κεφαλή: Πελματιαία επιφάνεια έξω σφηνοειδούς, μακρός πελματικός σύνδεσμος

Εγκάρσια κεφαλή:

Αρθρικός θήλακος κεντρικών διαρθρώσεων 3-5ου

Έξω σησαμοειδές, κεντρική φάλαγγα 1ου

 1-Έξω πελματιαίο (Ι1-2)

Μικρού Δακτύλου

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

 Απαγωγός

Κύρτωμα πτέρνας, πελματιαία απονεύρωση

Έξω χείλος κεντρικής φάλαγγας 5ου

 1-Έξω πελματιαίο (Ι1-2)

 2-Έξω πελματιαία

Απαγωγή, κάμψη, αντίθεση μικρού δακτύλου

Ενεργητική διάταση καμάρας

 Βραχύς
 καμπτήρας

Πρόσθιο τμήμα μακρού πελματιαίου συνδέσμου, βάση 5ου

Κεντρική φάλαγγα 5ου

 1-Έσω πελματιαίο

 Αντιθετικός

Πρόσθιο τμήμα μακρού πελματιαίου συνδέσμου, βάση 5ου

Έξω χείλος 5ου μεταταρσίου

 1-Έσω πελματιαίο

Μεσότητας Πέλματος

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

Βραχύς καμπτήρας δακτύλων

Κύρτωμα πτέρνας, πελματιαία απονεύρωση

Μέσες φάλαγγες 2-4ου

  1-Έσω πελματιαίο

Κάμπτει μέση & κεντρική φάλαγγα 2-4ου

Τετράγωνος πελματικός

Πελματιαία επιφάνεια πτέρνας, μακρό πελματιαίο σύνδεσμο

Έξω χείλος τενόντων μακρού καμπτήρα δακτύλων

  1-Έξω πελματιαίο (Ι1-2)

Υποστηρίζει το μακρό καμπτήρα δακτύλων