Κακώσεις Άρθρωσης Ώμου

 

Ακρώμιο-κλειδική

Χαρακτηριστικά

Διάσπαση

I

 • Παραμόρφωση

 • Ανέπαφοι οι σύνδεσμοι, ο κορακο-κλειδικός και ακρωμιο-κλειδικός

II

 • Πλήρη ρήξη του ακρωμιο-κλειδικού συνδέσμου, με παραμόρφωση

 • Ανέπαφος ο κορακο-κλειδικός

III

 • Πλήρη ρήξη του κορακο-κλειδικύ και ακρωμιο-κλειδικού

IV

 • Οπίσθια παρεκτόπιση κερκίδας

V

 • Άνω παρεκτόπιση κερκίδας

VI

 • Κάτω μετατόπιση της περιφερική κλείδας, κάτω του ακρωμίου ή της κορακοειδούς απόφυσης

Άνω - Γλήνη

Χαρακτηριστικά

Κρυφή κάκωση

 • Δεν ελέγχεται στην αρθροσκόπηση

Έμμεσα ευρήματα:

 • Μετατόπιση του τένοντα του δικεφάλου από την αύλακα, δείχνει ρήξη του τένοντα του υποπλάτιου

 • Ρήξη άνω γληνοβραχιόνιου ή κορακοβραχιόνιου συνδέσμου

SLAP

 • (Superior labrum from anterior to posterior)

 • Κάκωση άνω επιχείλιου χόνδρου ± συμμετοχή τένοντα δικεφάλου

 • I-IV:απλές κακώσεις του χόνδρου ±συμμετοχή τένοντα δικεφάλου

 • V-IX: κακώσεις με επέκταση στις πέριξ δομές

I

 • Θέση: Άνω χείλος

 • Τοπική εκφύλιση του χόνδρου

II

 • Θέση: Άνω χείλος και κατάφυση δικεφάλου

 • Αποκόλληση άνω χείλους από την άνω γλήνη σε όλο το μήκος και γραμμοειδής ρήξη του χόνδρου από προσθίως προς τα πίσω

III

 • Θέση: Άνω χείλος

 • Ρήξη τύπου Bucket-handle, μηνισκοειδούς άνω χείλους

IV

 • Θέση: Άνω χείλος και τένοντας δικεφάλου

 • Ρήξη τύπου Bucket-handle, μηνισκοειδούς άνω χείλους

 • Επέκταση ή πλήρη ρήξη, τένοντα δικεφάλου

V

 • Επέκταση: Πρόσθιο χείλος

VI

 • Επέκταση: Ρήξη FLAP άνω χείλου

VII

 • Επέκταση: Μέσο γληνοβραχιόνιο σύνδεσμο

VIII

 • Επέκταση: Οπίσθιο χείλος

IX

 • Επέκταση: Κυκλοτερής βλάβη

SLAC

Subtype SLAP II

 • (Superior labrum anterior cuff)

 • Έχει να κάνει με μερική ρήξη αρθρικής κάψας στο πρόσθιο τμήμα του υπερακάνθιου

Πρόσθια - Γλήνη

Χαρακτηριστικά

Bankart

 • Αποκόλληση του κάτω γληνοβραχιόνιου συνδέσμου και συνοδού επιχείλιου χόνδρου από την πρόσθια γλήνη

 • Λύση της συνέχειας του περιοστέου της ωμοπλάτης

 • ± κάταγμα της σύστοιχής γλήνης (Bankart κάταγμα)

 • Μηχανισμός: πρόσθιο εξάρθρημα βραχιονίου

Perthes

 • Αποκόλληση του κάτω γληνοβραχιόνιου συνδέσμου

 • Μερική αποκόλληση του επιχείλιου χόνδρου

 • ± αποκόλληση προς τα έσω του περιοστέου της ωμοπλάτης, χωρίς λύση της συνέχειας του

 • Μηχανισμός: πρόσθιο εξάρθρημα βραχιονίου

ALPSA

 • (Anterior labroligamentous periosteal sleeve avulsion)

 • Απόσπαση κάτω γληνοβραχιόνιου συμπλέγματος  (σύνδεσμος και επιχείλιος χόνδρος) από την πρόσθια κάτω γλήνη και μετατόπιση του έσω και κάτω

 • Ανέπαφο το περιόστεο της ωμοπλάτης

GLAD

GARD)

 • (Glenoid labrum articular disruption) ή
  (Glenoid articular rim divot)

 • Μερική ρήξη του πρόσθιου επιχείλιου χόνδρου, με συνοδό βλάβη  του γειτονικού αρθρικού χόνδρου του εδάφους της γλήνης
  (ρήξη ~1- 10 χιλ)

HAGL

 • (Humeral avulsion of glenohumeral ligament)

 • Ρήξη/απόσπαση του κάτω γληνοβραχιόνιου συνδέσμου στην κατάφυση του στο βραχιόνιο

 • Από μερική μέχρι εκτεταμένη ρήξη της κάψας

BHAGL

 • (Bone humeral avulsion of glenohumeral ligament)

 • Ρήξη/απόσπαση του κάτω γληνοβραχιόνιου συνδέσμου στην κατάφυση του στο βραχιόνιο, με συνοδό αποσπαστικό κάταγμα του βραχιονίου

IGL

 • (Inferior glenohumeral ligament tears)

 • Ρήξη κάτω γληνοβραχιόνιου συνδέσμου στο μέσο του

GAGL

 • (Glenoid avulsion of glenohumeral ligament lesion)

 • Ρήξη κάτω γληνοβραχιόνιου συνδέσμου στην έκφυση της γλήνης

Οπίσθια - Γλήνη

Χαρακτηριστικά

BENNETT

 • Εξωαρθρική, οπίσθια οστέωση (ασβέστωση), σχετιζόμενη με κάκωση του οπίσθιου επιχείλιου χόνδρου και οπίσθιας αρθρικής κάψας (από λίγα χιλ μέχρι > 1 εκ)

 • ± ρήξη επιχείλιου χόνδρου

 • Μηχανισμός: χρόνια κάκωση σε αθλητές (σφαίρα, ακόντιο)

Reverse Bankart

(RB)

 • Ρήξη ή αποκόλληση του οπίσθιου κάτω γληνοβραχιόνιου συνδέσμου και συνοδού επιχείλιου χόνδρου από την οπίσθια γλήνη

 • ± κάταγμα της σύστοιχής γλήνης