Ανατομία Άρθρωσης Ισχίου

 

Άρθρωση Ισχίου (MRI)

Οστά

Χαρακτηριστικά

 Ανώνυμο

 • Λαγόνιο, ισχιακό, ηβικό, κοτύλη

 Μηριαίο

 • Μείζων & ελάσσων τροχαντήρες, μεσοτροχαντήρια γραμμή, αυχένας, κεφαλή
 • Σχήμα 2/3 σφαίρας,
 • Καλύπτεται από χόνδρο, όπου είναι παχύτερος στην κορυφή και λεπταίνει στη συμβολή κεφαλής/αυχένα

Άρθρωση

Χαρακτηριστικά

 Ισχίου

 • Κεφαλή μηριαίου με μηνοειδή επιφάνεια κοτύλης ανωνύμου
 • Η κοτύλη καλύπτει >50% της κεφαλής
 • Σε US η υπερηχογενής κάψα απέχει από το μηριαίο αυχένα 2 – 4 χιλ. ( >4 εκ ή ≥ 2 χιλ διαφορά μεταξύ ΔΕ & ΑΡ, είναι ύποπτο για συλλογή υγρού)

 Κοτύλη

 • Σχηματίζεται: προσθίως-ηβικό, άνω-λαγόνιο, οπισθίως-ισχιακό
 • Συνδέονται με χόνδρο σχήματος Υ (οστεοποιείται 13-18ο έτος)
 • Παρουσία επιχείλιου χόνδρου γύρω από την κοτύλη, τον κοτυλιαίο δακτύλιο (το τμήμα πάνω από την κοτυλιαία εντομή λέγεται εγκάρσιος σύνδεσμος-δημιουργεί το κοτυλιαίο τρήμα)
 • Χείλη είναι παχύτερα άνω & πίσω, πλατύτερα άνω & εμπρός
 • Περιχειλέα σχισμή μεταξύ χειλέων και κάψας (μικρότερη - πρόσθια & οπίσθια, μεγαλύτερη - άνω)
 • Ο πάτος καλύπτεται από ινολιπώδη ιστός-εξωαρθρικός
 • Αιμάτωση: κλάδους θυροειδούς, άνω & κάτω γλουτιαίας αρτ.
 • Αιμάτώνεται κυρίως η κάψα, ενώ η αρθρική επιφάνεια δεν αιματώνεται (περιορισμένη ικανότητα επούλωσης)

 Αρθρικός θύλακος

 • Προσφύεται κατά μήκος της οφρύος της κοτύλης και στον αυχένα της μηριαίας κεφαλής.
 • Πρόσθια επιφάνεια του αυχένα βρίσκεται όλη μέσα στο θύλακο
 • Οπίσθια επιφάνεια του αυχένα βρίσκεται κατά άνω 2/3 εντός
 • Χώρος της άρθρωσης: 8-20 cc

Σύνδεσμοι

Χαρακτηριστικά

 Λαγονο-μηρικός  (Bigelow)

 • Έκφυση: πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα (λοξά κάτω έξω)
 • Κατάφυση: πρόσθια μεσοτροχαντήρια γραμμή
 • Λειτουργία: παρεμποδίζει την υπέρμετρη έκταση

 Ηβο-μηρικός

 • Έκφυση: Λαγοκτενικό όγκωμα (λοξά κάτω έξω)
 • Κατάφυση: κατώτερο τμήμα πρόσθιας μεσοτροχαντήριας γρ.
 • Λειτουργία: παρεμποδίζει την υπέρμετρη απαγωγή

 Ισχιο-μηρικός

 • Έκφυση: ισχιακή μοίρα οφρύος της κοτύλης (φέρεται άνω έξω)
 • Κατάφυση: τροχαντήριο βόθρο
 • Λειτουργία: παρεμποδίζει την έσω στροφή

 Στρογγύλος

 • Έκφυση: κέρατα κοτύλης και εγκάρσιο σύνδεσμο
 • Κατάφυση: βόθρο κεφαλής μηριαίου
 • Λειτουργία: Παρεμποδίζει την υπέρμετρη προσαγωγή

 Εγκάρσιος

 • Τμήμα επιχείλιου χόνδρου (κοτυλιαίου δακτυλίου) που περνά πάνω από την κοτυλιαία εντομή
 • Λειτουργία: εκφύεται ο στρογγύλος σύνδεσμος και δημιουργεί το κοτυλιαίο τρήμα, όπου εισέρχονται αγγεία και νεύρα στην άρθρωση

Θύλακοι

Χαρακτηριστικά

 Λαγονοψοίτη

 • Έσω ή έξω του συνδέσμου

 Έξω θυροειδή

 

Αιμάτωση

 • Έσω & έξω μηριαία περισπώμενη, άνω & κάτω γλουτιαίες, κλάδο θυροειδούς αρτηρίας

Νεύρωση

 • Άνω γλουτιαίο, θυροειδές, Μηριαίο