Ανατομία Αγκώνα

 

Άρθρωση Αγκώνα (MRI)

Οστά

Χαρακτηριστικά

Βραχιόνιο

 • Έσω: Παρακονδύλια απόφυση, κόνδυλος
 • Έξω: Παρατροχίλια απόφυση, τροχηλία
 • Κεντρικά: Κορωνοειδής βόθρος

Κερκίδα

 • Βοθρίο κεφαλής, κερκιδικό όγκωμα

Ωλένη

 • Μηνοειδής εντομή, ωλένιο όγκωμα

Αρθρώσεις

Χαρακτηριστικά

Βραχιονο-ωλενική

 • Βραχιόνια τροχηλία με Ωλένια μηνοειδή εντομή

Βραχιονο-κερκιδική

 • Βραχιόνιος κόνδυλος με Κερκιδικό βοθρίο
  (σε US μεταξύ των οστών υπάρχει 1 χιλ υποηχογενής αρθρικός χόνδρος)

Κερκιδο-ωλενική

 • Κερκιδική κεφαλή με Ωλένια κερκιδική εντομή

Αρθρικός θύλακος

 • Περιλαμβάνει τον κορωνοειδή βόθρο, κερκιδικό βοθρίο, ωλεκρανικό βόθρο και αφήνει εκτός παρακονδύλια και παρατροχίλια απόφυση
 • Πρόσθια και οπίσθια λιπώδη πτυχή βρίσκονται εκτός θυλάκου και εντός κάψας

Σύνδεσμοι

Χαρακτηριστικά

Έσω πλάγιος (Ωλένιος)

 • Έκφυση: παρατροχίλια απόφυση
 • Κατάφυση: έσω χείλος μηνοειδούς εντομής ωλένης
 • Τρείς μοίρες: πρόσθια, μέση, οπίσθια ή σύνδεσμος του Bardinet

Έξω ωλένιος πλάγιος

 • Έκφυση: παρακονδύλια απόφυση
 • Κατάφυση: ακρολογία υπτιαστή στο κεντρικό έξω χείλος ωλένης

Έξω πλάγιος (Κερκιδικός)

 • Έκφυση: παρακονδύλια απόφυση και χωρίζεται σε πρόσθιο & οπίσθιο
 • Κατάφυση: πρόσθιο & οπίσθιο άκρο κερκιδικής εντομής της ωλένης

Δακτυλιοειδής κερκίδας

 • Έκφυση/Κατάφυση: πρόσθιο & οπίσθιο άκρο κερκιδικής εντομής ωλένης

Τετράγωνος

 • Έκφυση: κάτω χείλος κερκιδικής εντομής ωλένης
 • Κατάφυση: έσω επιφάνεια αυχένα κερκίδας

Λοξή χορδή

 • Έκφυση: ωλένιο όγκωμα
 • Κατάφυση: λίγο πιο κάτω από το κερκιδικό όγκωμα

Μεσόστεος υμένας

 • Έκφυση/Κατάφυση: μεσόστεα χείλη κερκίδας, ωλένης

Κοινός τένοντας καμπτήρων μυών

 • Έκφυση: Έσω υπερκονδύλιο κύρτωμα
 • Κατάφυση: Ομάδα καμπτήρων-πρηνιστών μυών:
  (Κερκιδικός κ. καρπού, Ωλένιος κ. καρπού, Επιπολής κ. δακτύλων, Στρογγύλος πρηνιστής, Μακρής παλαμιαίος)

Κοινός τένοντας εκτείνων μυών

 • Έκφυση: Έξω υπερκονδύλιο κύρτωμα
 • Κατάφυση: Ομάδα εκτείνων-υπτιαστών μυών:
  (Βραχύς κερκιδικός ε. καρπού, Μακρής κερκιδικός ε. καρπού, Ε. μικρού δακτύλου, Κοινός ε. δακτύλων)

Θύλακοι

Χαρακτηριστικά

Υποδόριος ολέκρανου

 • Επιπολής υποδόριο ολέκρανου

Υποτενοντώδης ολεκράνου

 • Μεταξύ τένοντα τρικεφάλου και ολέκρανου

Δικεφαλο-κερκιδικός

 • Μεταξύ τένοντα δικεφάλου και κερκιδικού ογκώματος

Κερκιδο-ωλένιος

 • Μεταξύ εκτείνοντα δακτύλων και βραχιονο-κερκιδικής άρθρωσης

Μύες

Έκφυση

Κατάφυση τενόντων

Βραχιόνιος

Πρόσθια επιφάνεια βραχιονίου

Ωλένιο όγκωμα

Δικέφαλος

Υπεργλήνιο φύμα

Κερκιδικό όγκωμα

Βραχιονοκερκιδικός

Άνω παρακονδύλια απόφυση

Έξω πλευρά περιφερικής κερκίδας

Στρογγύλος πρηνιστής

Παρατροχίλια & ωλένια κορωνοειδή απόφυση

Έξω μέση πλευρά κερκιδικής διάφυσης

Τρικέφαλος

Μακρά κεφαλή: Υπογλήνιο φύμα

Έξω κεφαλή: Έξω & οπίσθια επιφάνεια κεντρικής διάφυσης βραχιονίου

Έσω κεφαλή:Οπίσθια επιφάνεια βραχιονίου

Ολέκρανο

Αγκωνιαίος

Οπισθίως της παρακονδύλιας απόφυσης

Ολέκρανο & έξω επιφάνεια ωλένης

Αιμάτωση

Χαρακτηριστικά

Αρτηριακή

 • Βραχιόνια, Εν τω βάθει βραχιόνια, Άνω&Κάτω Ωλένια παράπλευρη

Φλεβική

 • Κεφαλική, βασιλική

Νεύρωση

 • Κερκιδικό (Α5-Θ1), Μέσο (Α6-Θ1), Ωλένιο (Α8-Θ1), Μυοδερματικό (Α5-7), Έσω δερματικό του πήχη

Δομές

Χαρακτηριστικά

Οπισθίως παρατροχίλιας απόφ.

 • Ωλένιο νεύρο και Οπίσθια ωλένια παλίνδρομη αρτηρία

Προσθίως παρατροχίλιας απόφ.

 • Μέσο νεύρο και Πρόσθια ωλένια παλίνδρομη αρτηρία

Μέση άρθρωσης

 • Κερκιδικό νεύρο και Βραχιόνια αρτηρία η οποία διχάζεται σε ωλένια και κερκιδική μπροστά από την ωλένια κεφαλή

Λιπώδη πτυχή

 • Πρόσθια ορατή σε πλάγια λήψη με 90ο κάμψη ως διαύγαση
 • Οπίσθια δεν είναι ορατή, εκτός και εάν υπάρχει υγρό

Φυσιολογικές Παραλλαγές

Χαρακτηριστικά

Υπερπαρατροχίλια προεξοχή (εξόστωση;)

 • Οστική προεξοχή 5 εκ. πλησίον της παρατροχίλιας απόφυσης (1-3% του πληθυσμού)

Σύνδεσμος του Struthers

 • Επιπλέον έκφυση στρογγύλου πρηνιστή από υπερπαρατροχίλια προεξοχή, όπου μπορεί να συμπιέζει το μέσο νεύρο

Υπερτροχήλιο οστό

 • Επιπλέον οστάριο στον ολεκρανικό βόθρο

Επιγονατίδα cubiti

 • Σησαμοειδές οστό στον τένοντα του τρικεφάλου

Σχισμές Αρθρικού Υμένα

Χαρακτηριστικά

Ολέκρανου

 • Η μεγαλύτερη γύρω από το ολέκρανο

Πρόσθια βραχιονίου

 • Πλησίον του κορωνοειδή βόθρου

Δακτυλιοειδής

 • Γύρω από το λαιμό της κερκίδας

Ωλένιου παράπλευρου συνδέσμου

(έσω πλάγιος)

 • Εν τω βάθει του συνδέσμου

Κερκιδικού παράπλευρου συνδέσμου

(έξω πλάγιος)

 • Εν τω βάθει του συνδέσμου