Γωνίες Άκρου Ποδός

 

Γωνίες Ποδο-Κνημικής Άρθρωσης (MRI)

Γωνίες

Χαρακτηριστικά

Πτερνική βλαισότητα

(calcaneal valgus)
(1)

 • Παραστεφανιαία τομή: ~ 0ο (± 10ο)
 • Σχέση του αστραγαλιαίου άξονα (γραμμή που συνδέει τις γωνίες του αστραγάλου και την υποαστραγαλιαία αρθρική επιφάνεια) με τον άξονα της πτέρνας (γραμμή που συνδέει τις γωνίες της υποαστραγαλιαίας επιφάνειας και τη γραμμή παράλληλη σε αυτή που περνάει από το στενότερο τμήμα της πτέρνας)

Υπερείσματος αστραγάλου  (Sustentacular)
(2)

 • Παραστεφανιαία τομή: 18 – 28ο
 • Σχηματίζεται από τη γραμμή που συνδέει τις γωνίες της οπίσθιας έξω αρθρικής επιφάνειας και το υπέρεισμα αστραγάλου και τη γραμμή κάθετη στην εφαπτόμενη του υπερείσματος και του έσω πτερνικού φύματος

Πελματιαία αστραγαλο-πτερνική
(3)

 • Εγκάρσια τομή: 60 – 70ο
 • Σχηματίζεται από τη γραμμή που συνδέει την έξω γωνία της οπίσθιας αρθρικής επιφάνειας του αστραγάλου και την έσω γωνία της έσω αρθρικής επιφάνειας και τη γραμμή που διαιρεί την πτερνική αρθρική επιφάνεια και το μέσο της παράλληλης γραμμής από το κάτω τρίτο της πτέρνας

Πτερνο-κυβοειδής

(4)

 • Εγκάρσια τομή: 20 – 35ο
 • Γωνία μεταξύ επιμήκη άξονα κυβοειδούς και πτέρνας

Τοξοειδής
(5)

 • Εγκάρσια τομή: 20 – 30ο
 • Γωνία μεταξύ των εφαπτομένων του κάτω πτερνικού ορίου και του μαλακού πελματιαίου ιστού
  Αχίλλειος τένοντας
  (6)
 • Προσθιοπίσθια διάμετρος < 6 χιλ.
  Πλάγιοι σύνδεσμοι
  (7)
 • Πλάτος του πρόσθιου αστραγαλο-περονιαίου συνδέσμου και πτερνοπερονιαίου συνδέσμου: 2−3 χιλ.
 • Γωνία μεταξύ τους επιμήκεις άξονες του πρώτου και δεύτερου μεταταρσίου = 7.4 ° ± 2.6°
  (> 9° ύποπτο για βαλαισό μεγάλο δάκτυλο)
 • Σχέση πτέρνας προς τον αστράγαλο: 1.8 − 2.1

Boehler’s

(8)

 • Εγκάρσια τομή: 20 – 40o
 • Σχηματίζεται από τη γραμμή που συνδέει την οπίσθια άνω και πρόσθια άνω γωνία της πτέρνας και τη γραμμή του υπερείσματος του αστραγάλου
 • Αξιολογεί τη πτερνική σταθερότητα

 

 

Φυσιολογικές Γωνίες Αρθρώσεων Άκρα Ποδός

Λήψη

Γωνία

Νεογνό

2 ετών

4 ετών

Γέννηση -  

9 ετών

ΠΟ

 

Αστραγαλο-πτερνιαία

42°

(27-56°)

40°

(26-50°)

34°

(24-44°)

15 - 56°

Πτέρνα-5ο μετατάρσιο

-1°

-10 to 14°

Αστράγαλος-1ο μετατάρσιο

20°

13°

10°

-9 to 31°

Πλάγια

Αστραγαλο-πτερνιαία

39°

(23-55°)

41°

(27-56°)

44°

(31-57°)

23 - 56°

Αστραγαλο-πτερνιαία w/ μέγιστη ραχιαία κάμψη

45°

(35-56°)

44°

(33-54°)

33°

(32-52°)

25 - 55°

Κνήμο-πτερνιαία

77°

71°

67°

56 - 95°

Κνημο-πτερνιαία w/ μέγιστη ραχιαία κάμψη

42°

46°

50°

25 - 73°

Κνημο-αστραγαλιαία

115°

114°

113°

86 -145°

Αστράγαλος-1ο μετατάρσιο

19°

21°

-7 to 39°

Αστράγαλος-οριζόντια

34°

31°

30°

14 - 55°

 

Αστραγαλο-πτερνιαίος δείκτης

76°

82°

80°

45 - 103°