Ανατομία Άκρου Ποδός

 

Άρθρωση Ποδοκνημική (MRI)

Οστά

Χαρακτηριστικά

Ποδιού  (2)

Κνήμη, Περόνη

Ταρσού (7)

Αστράγαλος, Πτέρνα, Σκαφοειδές, Κυβοειδές, 1ο-2ο-3ο Σφηνοειδές (έσω-μέσο-έξω αντίστοιχα)

Αρθρώσεις

Χαρακτηριστικά

Συνολικά

 • Κνημο-περονιαία (κάτω)
 • Αστραγάλο-κνημική (ποδοκνημική)
 • Μεσο-τάρσιες
  (πρόσθια & οπίσθια αστραγαλο-πτερνική, εγκάρσια ταρσού ή του Chopart (αστραγαλο-σκαφοειδής, πτερνο-κυβοειδής), σκαφο-σφηνοειδής, μεσο-σφηνοειδείς, σκαφο-κυβοειδής, σφηνο-κυβοειδής)
 • Ταρσο-μετατάρσιες
  (έσω – 1ο σφηνοειδές & μετατάρσιο, μέση – 2ο-3ο σφηνοειδή & μετατάρσια, έξω - κυβοειδές & 4ο-5ο μετατάρσιο)
 • Μεσο-μετατάρσιες (έσω, μέση, έξω – μεταξύ των βάσεων 2-3-4-5ου)
 • Δακτυλικές (μετατάρσιο-φαλαγγικές, μεσο-φαλαγγικές)

Κνήμη

 • Περόνη, αστράγαλος (τροχιλία & έσω σφυρίτιδα επιφάνεια)

Περόνη

 • Κνήμη, αστράγαλος (τροχιλία & έξω σφυρίτιδα επιφάνεια)

Οπίσθιος στοίχος

 Αστράγαλος

 • Κνήμη (& έσω σφυρό), περόνη (& έξω σφυρό) (περονο-κνημική γλήνη), πτέρνα, σκαφοειδές

 Πτέρνα

 • Αστράγαλος, κυβοειδές

Μέσος στοίχος

 Σκαφοειδές

 • Αστράγαλο, κυβοειδές, 1ο-2ο3ο σφηνοειδές

Πρόσθιος στοίχος

 Κυβοειδές

 • Πτέρνα, σκαφοειδές, 3ο σφηνοειδές, 4ο-5ο μετατάρσιο

 1ο σφηνοειδές

 • Σκαφοειδές, 2ο σφηνοειδές, 1ο μετατάρσιο

 2ο σφηνοειδές

 • Σκαφοειδές, 1ο-3ο σφηνοειδές, 2ο μετατάρσιο

 3ο σφηνοειδές

 • Σκαφοειδές, κυβοειδές, 2ο σφηνοειδές, 3ο μετατάρσιο

Σύνδεσμοι

Χαρακτηριστικά

Καθεκτικοί

 Εγκάρσιος

 • Έκφυση/Κατάφυση: πρόσθια επιφάνεια άνω των σφυρών κνήμης-περόνης
 • Λειτουργία: κάτω του περνούν οι τένοντες των πρόσθιων κνημιαίων μυών, τα πρόσθια κνημιαία αγγεία και το εν τω βάθει περονιαίο νεύρο

 Σταυρωτός

 • Έκφυση: εμπρός από την ποδοκνημική διάρθρωση με σχήμα πλάγιου V, όπου η κορυφή αντιστοιχεί στο έξω στόμιο του ταρσιαίου σωλήνα
 • Κατάφυση: άνω σκέλος-έσω σφυρό, κάτω σκέλος-σκαφοειδές οστό
 • Λειτουργία: καλύπτει ότι και ο εγκάρσιος

 Λακιδωτός

 • Έκφυση: έσω σφυρό (πίσω και κάτω) (κνήμη)
 • Κατάφυση: πτέρνα
 • Λειτουργία: περιέχει τους τένοντες του οπίσθιου κνημιαίου, του μακρή καμπτήρα των δακτύλων και του μακρή καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου, τα οπίσθια κνημιαία αγγεία και το οπίσθιο κνημιαίο νεύρο

 Περονιαίοι

 (άνω & κάτω)

 • Έκφυση: έξω σφυρό (περόνη)
 • Κατάφυση: πτέρνα
 • Λειτουργία: περιέχουν τους τένοντες του βραχύ και μακρή περονιαίου μυ

Κνημο-περονιαίοι

(3)

 Μεσόστεος έξω
 σφυρού

 • Έκφυση/Κατάφυση: κνήμη - περόνη

 Πρόσθιος έξω
 σφυρού (
Bassett)

 • Έκφυση: πρόσθιο χείλος περονιαίας εντομής
 • Κατάφυση: πρόσθιο χείλος έξω σφυρού

 Οπίσθιος έξω
 σφυρού

 • Έκφυση: οπίσθιο χείλος περονιαίας εντομής
 • Κατάφυση: οπίσθιο χείλος έξω σφυρού

Ποδοκνημικοί ή Αστραγαλοκνημικοι

(6)

 Έξω πλάγιος

 (τρείς δεσμίδες)

 • Έκφυση: έξω σφυρό

πρόσθιος αστραγαλο-περονικός

 • Κατάφυση: μπροστα από την έξω σφυρίτιδα επιφάνεια(αστραγάλου)

Πτερνο-περονικός

 • Κατάφυση: έξω επιφάνεια πτέρνας

Οπίσθιος αστραγαλο-περονικός

 • Κατάφυση: οπίσθια επιφάνεια  αστραγάλου

 Έσω πλάγιος ή
 Δελτοειδής

 (τρείς δεσμίδες)

 • Έκφυση: έσω σφυρό

πρόσθιος αστραγαλο-κνημιαίος

 • Κατάφυση: σκαφοειδές και αυχένα αστραγάλου

Πτερνο-κνημιαίο

 • Κατάφυση: υπέρεισμα αστραγάλου

Οπίσθιος αστραγαλο-κνημιαίος

 • Κατάφυση: πίσω από την έσω σφυρίτιδα επιφάνεια

Αστραγαλο-σκαφοειδείς

(5)

 Μεσόστεος
 αστραγαλο-
 πτερνικός

 • Έκφυση/Κατάφυση: αστράγαλο-πτέρνα,
  γεμίζει τον ταρσιαίο κόλπο

 Ραχιαίος
 αστραγαλο-
 σκαφοειδής

 • Έκφυση: ραχιαίο αυχένα αστραγάλου
 • Κατάφυση: άνω χείλος σκαφοειδούς

 Πελματιαίος
 πτέρνο-
 σκαφοειδής

 • Έκφυση: πρόσθιο χείλος υπερείσματος αστραγάλου (πτέρνα)
 • Κατάφυση: κάτω χείλος σκαφοειδούς

 Δισχιδής
 (δυο σκέλη)

 • Έκφυση: άνω επιφάνεια πτέρνας
 • Κατάφυση: σκαφοειδές (έσω-έξω πτερνο-σκαφοειδής), κυβοειδές (έξω-έσω πτερνο-κυβοειδής)

Πτερνο-κυβοειδείς

(4)

 Ραχιαίος πτερνο-
 κυβοειδής

 • Έκφυση:  πτέρνα
 • Κατάφυση: κυβοειδές

 Έσω πτερνο-
 κυβοειδής

 • Έκφυση: άνω επιφάνεια πτέρνας
 • Κατάφυση: κυβοειδές (έξω σκέλος δισχιδούς)

 Μακρής
 πελματικός

 • Έκφυση: κάτω επιφάνεια πτέρνας
 • Κατάφυση: κυβοειδές, 2ο-3ο-4ο μετατάρσιο

 Βραχύς 
 πελματικός
 (ραχιαίος)

 • Έκφυση: άνω επιφάνεια πτέρνας
 • Κατάφυση: κυβοειδές, 2ο-3ο-4ο μετατάρσιο

Σκαφο-σφηνοειδείς

 Ραχιαίοι &
 πελματιαίοι

 • Έκφυση: σκαφοειδές
 • Κατάφυση: 1-2-3ο σφηνοειδές

Κυβοειδείς

 Ραχιαίοι

 • Πτερνο-κυβοειδής
 • Κυβο-σκαφοειδής
 • Κυβο-σφηνοειδής (3ο)
 • Κυβο-μετατάρσιος (4-5ο)

Ταρσο-μετατάρσιοι

 Ραχιαίοι

 • 1ο σφηνοειδές → 1ο μετατάρσιο
 • 1ο σφηνοειδές →2ο μετατάρσιο (ραχιαίος Lisfranc)
 • 2ο-3ο σφηνοειδές → 2ο μετατάρσιο
 • 3ο σφηνοειδές →3ο μετατάρσιο
 • Κυβοειδές → 4ο-5ο μετατάρσιο

 Πελματιαίοι

 • 1ο σφηνοειδές → 1ο μετατάρσιο
 • 1ο σφηνοειδές →2ο-3ο μετατάρσιο

Μεσο-μετατάρσιοι

 Ραχιαίοι, 
 πελματιαίοι,
 μεσόστεοι

 • Βάσεις 2ου  με 5ου  μεταταρσίου (έσω, μέσος, έξω)

 Εγκάρσιοι (4)

 • Στις κεφαλές των μεταταρσίων

Μεταταρσιο-φαλαγγικοί

 Πλάγιοι (2)

 • Έσω & έξω πλάγιο της κάθε άρθρωσης

 Γληνιαίος

 • Πελματιαίος επιχείλιος χόνδρος

Μεσο-φαλαγγικοί

 Πλάγιοι (2)

 • Έσω & έξω πλάγιο της κάθε άρθρωσης

 Γληνιαίος

 • Πελματιαίος επιχείλιος χόνδρος

Μύες

Χαρακτηριστικά

Πελματιαίοι

1ο επίπεδο

 • Απαγωγός μεγάλου δακτύλου, Βραχύς καμπτήρας δακτύλων, Απαγωγός μικρού δακτύλου, Βραχύς περονιαίος

2ο επίπεδο

 • Τετράγωνος πελματικός, Μακρής καμπτήρας δακτύλων και μεγάλου δακτύλου, Ελμινθοειδείς

3ο επίπεδο

 • Βραχύς καμπτήρας μεγάλου δακτύλου, Προσαγωγός μεγάλου δακτύλου, Βραχύς καμπτήρας μικρού δακτύλου, Οπίσθιος κνημιαίος

4ο επίπεδο

 • Πελματιαίοι μεσόστεοι (3), Ραχιαίοι μεσόστεοι (4)

 

 • Ο Μακρής περονιαίος διασχίζει όλα τα επίπεδα

Ραχιαίοι

Επιπολείς

 • Πρόσθιος κνημιαίος, Μακρής εκτείνων μεγάλου δακτύλου, Μακρής εκτείνων δακτύλων, Τρίτος περονιαίος

Εν τω βάθει

 • Βραχύς εκτείνων μεγάλου δακτύλου, Βραχύς εκτείνων δακτύλων

Αιμάτωση

Πρόσθια κνημιαία (Ραχιαία ποδός), Οπίσθια κνημιαία (έσω & έξω πελματιαία), Περονιαία

Νεύρωση

 • έσω πτερνιαίο, έσω & έξω πελματιαίο (Οπίσθιο κνημιαίο)
 • Εν τω βάθει περονιαίο: έσω & έξω κλάδος
 • Επιπολής περονιαίο

Περιτονίες

Χαρακτηριστικά

Ραχιαία

 • Επιπολής και εν τω βάθει πέταλο
 • Ανάμεσα της περιλαμβάνει τους τένοντες των εκτεινόντων μυών και τους ραχιαίους μύες του ποδιού

Πελματιαία

 • Επιπολής ή πελματιαία απονεύρωση είναι στενά συνδεμένη με το δέρμα. Εκφύεται από την πτέρνα και καταφύεται με 5 ταινίες στα δάκτυλα. Από την επιφάνεια της εκπορεύοναι το έσω και έξω επιμήκη μεσομύια διαφράγματα, όπου χωρίζουν το πέλμα σε τρία διαμερίσματα
 • Εν τω βάθει: καλύπτει την πελματιαία επιφάνεια των μεσόστεων μυών

Διαμερίσματα

Χαρακτηριστικά

Πελματιαίο

Έσω

 • Απαγωγό μεγάλου δακτύλου, Μακρή & Βραχύ καμπτήρα μεγάλου δακτύλου

Μέσο

 • Επιπολείς: Βραχύ & Μακρή (άπω) καμπτήρα δακτύλων
 • Ενδιάμεσο: Μακρή καμπτήρα δακτύλων (κεντρικό τμήμα), τετράγωνο πελματιαίο, ελμινθοειδείς
 • Εν τω βάθει: προσαγωγό μεγάλου δακτύλου

Έξω

 • Απαγωγό και Καμπτήρα μικρού δακτύλου

Μεσόστεο

 • Πελματικούς και Ραχιαίους μεσόστεους μύες

Ραχιαίο

 • Επιπολείς: Εξωτερικοί εκτείνων τένοντες
 • Εν τω βάθει: εσωτερικοί εκτείνοντες μύες

Θύλακοι

Χαρακτηριστικά

Ραχιαίοι

 • Βραχύς εκτείνων δακτύλων: Μεταξύ μυός, σφηνοειδών και μετατάρσιων βάσεων
 • Μακρής εκτείνων μεγάλου δακτύλου: Μεταξύ τένοντα, 1ου σφηνοειδούς και μετατάρσιας βάσης
 • Απαγωγός μικρού δακτύλου: Μεταξύ μυός και φύματος 5ου μεταταρσίου
 • Μεταταρσοφαλαγγικών αρθρώσεων: Ραχιαία μεταξύ κεφαλών μεταταρσίων και έσω της 1ης μετατάρσιας κεφαλής

Πελματιαίοι

Ταρσο-μετετάρσιοι

 • Μεταξύ 1ης -2ης μετατάρσιας βάσης
 • Έξω και πελματιαία στη βάση του 5ου μεταταρσίου, κάτω από τους απαγωγούς και καμπτήρες μύες
 • Πελματιαία της 1ης ταρσομετατάρσιας άρθρωσης, κάτω από την έκφυση του βραχύ καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου
 • Πελματιαία των ταρσομετατάρσιων αρθρώσεων, κάτω των εκτεινόντων τενόντων

Δομές

Χαρακτηριστικά

Πρόσθια εσοχή άρθρωσης

 • 3 χιλ. βάθος υγρού

Οπίσθιος κνημιαίος τένοντας

 • 4 - 6 χιλ.
 • Φυσιολογική η παρουσία υγρού στο έλυτρο

Τένοντες του Μακρή καμπτήρα μεγάλου δακτύλου και Μακρή καμπτήρα δακτύλων

 • Φυσιολογική η παρουσία υγρού στο έλυτρο σε MRI, αλλά δεν αναγνωρίζεται σε US

Περονιαίοι τένοντες

 • Φυσιολογική η παρουσία υγρού στο έλυτρο

Έξω πλάγιου συνδέσμου

 • Πρόσθιος αστράγαλο-περονιαίος σύνδεσμος και
  Πτερνο-περονιαίος σύνδεσμος
 • Πλάτος: 2 -3 χιλ

Πρόσθιοι τένοντες

 • Φυσιολογικά δεν περιέχουν υγρό στο έλυτρο

Αχίλλειος τένοντας

 • ΠΟ: 4 – 6 χιλ. (< 6 χιλ.)
 •   < 10 ετών: 4,6 (± 0,8)
 • 10-17 ετών: 6,1 (± 0,8)
 • 18-30 ετών: 6,3 (± 0,5)
 •    >30 ετών: 6,9 (± 1,0)

Οπισθοπτερνικός θύλακος

 • ≤ 3 χιλ. υγρού

Πελματιαία απονεύρωση

 • Υπερηχογενής σε US
 • Φυσιολογικά: 2,4 – 4,3 χιλ.
 • Σε φλεγμονή: 4,1 – 9,1 χιλ.