Γωνίες Άκρας Χειρός

 

Γωνίες

Χαρακτηριστικά

Κερκιδοκαρπική (1)

α. Στεφανιαία: 10−30°

β. Οβελιαία: 10−15°

 

Ωλένιος τριγωνικός χόνδρος (2)

Μέγιστο πάχος: 1.6 cm ± 0.5 cm

Μηνοειδής (3)

Κλίση μηνοειδούς σε σχέση με τον επιμήκη άξονα (οβελιαία τομή): 0−30°

Σκαφοειδής (4)

Κλίση σκαφοειδούς σε σχέση με τον επιμήκη άξονα (οβελιαία τομή): 30−60°

Κερκιδο-ωλένια(7)

Χώρος άρθρωσης (5):
α. Περιφερική κερκιδοωλένια άρθρωση: 3 χιλ.
β. υπόλοιπες αρθρώσεις: 2 χιλ.

Περιφερικό κερκιδοωλένιο μήκος (6): 1-5 χιλ
(> 5 χιλ = ωλένια βράχυνση, < 1 χιλ. ωλένια επιμήκυνση)

  • Σε ουδέτερη θέση: +15° − + 45°
  • Σε υπτιασμό: +100° (Πάντα σε σύγκριση με τον άλλο καρπό)

Η γωνία σχηματίζεται σε εγκάρσια τομή της περιφερικής κερκιδοωλένιας άρθρωσης, τραβώντας γραμμές από την κερκιδική και ωλένια έξω επιφάνεια και την κάθετες σε αυτές γραμμές.