Μύες Άνω Άκρου

 

Μύες Ωμικής Ζώνης

Μύες

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)- Αγγείωση(2)

Λειτουργία

(διαρθρώσεων)

 Δελτοειδής

 Κλείδα, ακρώμιο,
 άκανθα ωμοπλάτης

 Δελτοειδές τράχυσμα
 βραχιονίου

 1-Μασχαλιαίο  (Α5-6)

 2-Οπίσθια περισπώμενη
    βραχιόνια

- Απαγωγή

- Κάμψη 

- Έσω στροφή

Συγκρατεί το   βάρος του άνω   άκρου

 Μείζων
 στρογγυλός

 Έξω χείλος & κάτω
 γωνία ωμοπλάτης

 Ακρολοφία ελάσσων
 βραχιονίου
 ογκώματος

 1-Υποπλάτια (Α5-6)

 2-Περισπώμενη ωμοπλατιαία
    & υποπλάτια

- Έσω στροφή

- Προσαγωγή

 Υπερακάνθιος

 Υπερακάνθιος
 βόθρος

 Μείζων τροχαντήρας
 (κεντρική μοίρα)

 1-Υπερπλάτιο (Α5-6)

 2-Υπερπλάτια

- Απαγωγή

- Έξω στροφή

 Υπακάνθιος

 Υπακάνθιος βόθρος

 Μείζων τροχαντήρας
 (μέση μοίρα)

 1-Υπερπλάτιο (Α5-6)

 2-Περισπώμενη ωμοπλατιαία
    & υπερπλάτια

- Έξω στροφή

- Απαγωγή

- Προσαγωγή

 Ελάσσων 
 στρογγυλός

 Έξω χείλος
 ωμοπλάτης

 Μείζων τροχαντήρας
 (περιφερική μοίρα)

 1-Μασχαλιαίο (Α5-6)

 2-Οπίσθια περισπώμενη
    βραχιόνια & περισπώμενη
    ωμοπλατιαία

- Έξω στροφή

- Προσαγωγή

 Υποπλάτιος

 Υποπλάτιος βόθρος

 Ελάσσων
 τροχαντήρας

 1-Υποπλάτια  (Α5-6)

 2-Υποπλάτια

- Έσω στροφή

 

 

Μύες Βραχιονίου

Πρόσθιοι

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία (διαρθρώσεων)

Δικέφαλος

Μακρά κεφαλή: υπεργλήνιο φύμα

Βραχεία κεφαλή: κορυφή κορακοειδούς αποφύσεως

Τράχυσμα κερκίδας

 1-Μυοδερματικό (Α5-6-7)

 2-Βραχιόνια

Δ. ώμου

Μακρά κεφαλή

- Απαγωγή

- Πρόσθια κάμψη

- Έσω στροφή

Βραχεία κεφαλή

- Προσαγωγή

- Πρόσθια κάμψη

- Έσω στροφή

Και οι δύο

Φέρουν το βάρος του άνω άκρου

Κορακο-βραχιόνιος

Κορυφή κορακοειδούς αποφύσεως

Πρόσθια & έσω επιφάνεια μέσου βραχιονίου

 1-Μυοδερματικό  (Α5-6-7)

 2-Βραχιόνια

Δ. ώμου

- Έσω στροφή

- Προσαγωγή

- Κάμψη

Βραχιόνιος

Πρόσθια, έσω επιφάνεια βραχιονίου

Ωλένιο τράχυσμα

 1-Μυοδερματικό (Α5-6-7)

 2-Παλίνδρομη κερκιδική

Δ. αγκώνα

- Κάμψη

Οπίσθιοι

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

(διαρθρώσεων)

Τρικέφαλος

Μακρά κεφαλή:

Υπογλήνιο φύμα

Έξω κεφαλή:

Έξω & οπίσθια επιφάνεια κεντρικής διάφυσης βραχιονίου

Έσω κεφαλή:

Οπίσθια επιφάνεια βραχιονίου

Ωλέκρανο

 1-Κερκιδικό (Α5-Θ1)

 2-Εν τω βάθει βραχιόνια

Δ. ώμου

Μακρά κεφαλή

- Προσαγωγή

Φέρει το βάρος του άνω άκρου

Δ. αγκώνα

- Έκταση

Αγκωνιαίος

Παρακονδύλια απόφυση

Οπίσθια επιφάνεια ωλένης

 1-Κερκιδικό (Α5-Θ1)

 2-Εν τω βάθει βραχιόνια &
    παλίνδρομη μεσόστεα

Δ. Αγκώνα

- Έκταση

 

 

Μύες του Πήχη

Πρόσθιοι Επιπολείς

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

(διαρθρώσεων)

Στρογγύλος πρηνιστής

Παρατροχίλια απόφυση, κορωνοειδής απόφυση

Έξω & οπίσθια επιφάνεια κερκίδας

 1-Μέσο (Α5-Θ1)

 2-Ωλένια & κερκιδική

Δ. αγκώνα

Βραχιόνια κεφαλή

- Πρηνισμός

- Κάμψη

Ωλένια κεφαλή

- Πρηνισμός

Κερκιδικός καμπτήρας καρπού

Περιτονία του πήχη

Παλαμιαία επιφάνεια της βάσης 2ου μετακαρπίου

 1-Μέσο (Α5-Θ1)

 2-Ωλένια

Δ. αγκώνα

- Κάμψη

- Πρηνισμός

Δ. άκρα χειρός

- Κάμψη (παλαμιαία)

- Κερκιδική απαγωγή

Μακρός παλαμικός

Περιτονία του πήχη

Παλαμιαία απονεύρωση

 1-Μέσο (Α5-Θ1)

 2-Ωλένια

Δ. αγκώνα

- Κάμψη

Δ. άκρα χειρός

- Κάμψη (παλαμιαία)

- Έκταση παλαμιαίας
  απονεύρωσης

Επιπολής καμπτήρας δακτύλων

Ωλενιοβραχιόνια κεφαλή:

Παρατροχίλια απόφυση, κορωνοειδής απόφυση

Κερκιδική κεφαλή:

Πρόσθια επιφάνεια κερκίδας

4 τένοντες στις μέσες φάλαγγες του 2 – 5ου δακτύλων

 1-Μέσο (Α5-Θ1)

 2-Ωλένια

Δ. αγκώνα

- Κάμψη

Δ. άκρα χειρός

- Κάμψη (παλαμιαία)

- Ωλένια απαγωγή

Δ. βάσεων 2-5ου

- Κάμψη

- Προσαγωγή

Ωλένιος καμπτήρας καρπού

Βραχιόνια &Ωλένια κεφαλή:

Παρατροχίλια απόφυση, ωλέκρανο, οπίσθιο χείλος ωλένης

Πισοειδές, βάση 5ου μετακαρπίου, αγκιστρωτό

 1-Ωλένιο (Α8-Θ1)

 2-Ωλένια

Δ. αγκώνα

- Κάμψη

Δ.  άκρα χειρός

- Κάμψη (παλαμιαία)

- Ωλένια απαγωγή

Υπτιαστής

Παρακονδύλια απόφυση, κερκιδικός πλάγιος & δακτυλιοειδής σύνδεσμος κερκίδας, ακρολοφία υπτιαστή

Πρόσθια επιφάνεια κερκίδας, πρόσθιο χείλος, έξω επιφάνεια, οπίσθιο χείλος, κεντρικά και περιφερικά τραχύσματος κερκίδας

 1-Κερκιδικό (Α5-Θ1)

 2-Παλίνδρομη κερκιδική

Δ. κερκιδο-ωλένιες

- Υπτιασμός

 

Πρόσθιοι

Εν τω βάθει

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

(διαρθρώσεων)

Εν τω βάθει καμπτήρας δακτύλων

Πρόσθια επιφάνεια ωλένης, μεσόστεος υμένας

Τελικές φάλαγγες 2-5ου δακτύλων

 1-Ωλένιο & Μέσο (Α5-Θ1)

 2-Πρόσθια μεσόστεα

Δ. άκρα χειρός

- Κάμψη (παλαμιαία)

Δ. βάσεων 2-5ου

- Κάμψη

- Προσαγωγή

Δ. 2-5ου

- Κάμψη

Μακρός καμπτήρας αντίχειρα

Κερκιδική κεφαλή:

Πρόσθια επιφάνεια κερκίδας, μεσόστεος υμένας

Βραχιόνια κεφαλή:

Παρατροχίλια απόφυση

Τελική φάλαγγα αντίχειρα

 1-Μέσο (Α5-Θ1)

 2-Πρόσθια μεσόστεα

Δ. άκρα χειρός

- Κάμψη (παλαμιαία)

Δ. βάσης αντίχειρα

- Προσαγωγή

- Αντιθετική κίνηση

Δ. αντίχειρα

- Κάμψη

Τετράγωνος πρηνιστής

Πρόσθιο περιφερικό τεταρτημόριο ωλένης

Πρόσθια επιφάνεια κερκίδας

 1-Μέσο (Α5-Θ1)

 2-Πρόσθια μεσόστεα

Δ. κερκιδο-ωλένιες

- Πρηνισμός

 

Κερκιδικοί

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

(διαρθρώσεων)

Βραχιονο-κερκιδικός

Έξω χείλος βραχιονίου, έξω μεσομύιο διάφραγμα βραχίονα

Κεντρικό άκρο στυλοειδούς αποφύσεως κερκίδας

 1-Κερκιδικό (Α5-Θ1)

 2-Παλίνδρομη κερκιδική

Δ. αγκώνα

- Κάμψη

Μακρός κερκιδικός εκτείνων καρπού

Έξω χείλος βραχιονίου, παρακονδύλια απόφυση, έξω μεσομύιο διάφραγμα βραχίονα

Ραχιαία επιφάνεια βάσης 2ου μετακαρπίου

 1-Κερκιδικό (Α5-Θ1)

 2-Κερκιδική

Δ. αγκώνα

- Κάμψη

- Πρηνισμός

- Υπτιασμός

Δ. άκρα χειρός

- Έκταση
  (ραχιαία - κάμψη)

- Κερκιδική
  απαγωγή

Βραχύς κερκιδικός εκτείνων καρπού

Παρακονδύλια απόφυση βραχιονίου, δακτυλιοειδής συνδ. Κερκίδας

Ραχιαία επιφάνεια βάσης 3ου μετακαρπίου

 1-Κερκιδικό (Α5-Θ1)

 2-Κερκιδική

Δ. αγκώνα

- Κάμψη

- Πρηνισμός

- Υπτιασμός

Δ. άκρα χειρός

- Έκταση
   (ραχιαία κάμψη)

- Κερκιδική
  απαγωγή

 

Ραχιαίοι Επιπολείς

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

(διαρθρώσεων)

Εκτείνων δακτύλων

Παρακονδύλια απόφυση, περιτονία πήχη

Ραχιαίες απονευρώσεις 2-5ου δακτύλου

 1-Κερκιδικό (Α5-Θ1)

Δ. αγκώνα

- Έκταση

Δ. άκρα χειρός

- Έκταση
   (ραχιαία κάμψη)

- Ωλένια απαγωγή

Δ. βάσεων 2-5ου

- Έκταση

Δ. 2-5ου

- Έκταση

Εκτείνων μικρού δακτύλου

Παρακονδύλια απόφυση, περιτονία πήχη

Ραχιαία απονεύρωση 5ου δακτύλου

 1-Κερκιδικό (Α5-Θ1)

 2-Οπίσθια μεσόστεη &
    ωλένια

Δ. αγκώνα

- Έκταση

Δ. άκρα χειρός

- Έκταση
   (ραχιαία κάμψη)

- Ωλένια απαγωγή

Δ. βάσης 5ου

- Έκταση

Διαρθρώση 5ου

- Έκταση

Ωλένιος εκτείνων καρπού

Παρακονδύλια απόφυση, περιτονία πήχη

Ραχιαία επιφάνεια βάσης 5ου μετακαρπίου

 1-Κερκιδικό (Α5-Θ1)

 2-Ωλένια

Δ. αγκώνα

- Έκταση

Δ. άκρα χειρός

- Έκταση
   (ραχιαία κάμψη)

- Ωλένια απαγωγή

 

Ραχιαίοι Εν τω βάθει ωλένιοι

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

(διαρθρώσεων)

Μακρός εκτείνων τον αντίχειρα

Οπίσθια επιφάνεια ωλένης, μεσόστεος υμένας

Τελική φάλαγγα αντίχειρα

 1-Κερκιδικό (Α5-Θ1)

Δ. πηχαιο-καρπική

- Έκταση (ραχιαία κάμψη)

- Κερκιδική απαγωγή

Δ. καρπομετακάρπια

- Προσαγωγή
  (Επαναφορά)

Δ. μετακαρπιοφαλαγγική

- Έκταση

Δ. μεσοφαλαγγική

- Έκταση

Εκτείνων το δείκτη

Οπίσθια επιφάνεια ωλένης, μεσόστεος υμένας

Ραχιαία απονεύρωση του δείκτη

 1-Κερκιδικό (Α5-Θ1)

Δ. πηχαιοκαρπική

- Έκταση (ραχιαία κάμψη)

- Κερκιδική απαγωγή

Δ. μετακαρποφαλαγγική 2ου

- Έκταση

- Προσαγωγή

Δ. μεσοφαλαγγική

- Έκταση

 

Ραχιαίοι Εν τω βάθει κερκιδικοί 

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

(διαρθρώσεων)

Μακρός απαγωγός του αντίχειρα

Οπίσθια επιφάνεια ωλένης & κερκίδας, μεσόστεος υμένας

Βάση μετακαρπίου του αντίχειρα, μείζον πολύγωνο

 1-Κερκιδικό (Α5-Θ1)

Δ. κερκιδο-ωλενικές

- Υπτιασμός

Δ. πηχαιοκαρπική

- Κάμψη (παλαμιαία)

- Κερκιδική απαγωγή

Δ.μετακαρπιοφαλαγγική

- Έκταση

Βραχύς εκτείνων τον αντίχειρα

Οπίσθια επιφάνεια κερκίδας, μεσόστεος υμένας

Κεντρική φάλαγγα αντίχειρα

 1-Κερκιδικό (Α5-Θ1)

 2-Οπίσθια μεσόστεη

Δ. πηχαιοκαρπική

- Κάμψη (παλαμιαία)

- Κερκιδική απαγωγή

Δ. καρπομετακάρπια

- Απαγωγή

- Επαναφορά

Δ. μετακαρπιοφαλαγγική

- Έκταση

 

 

Μύες Άκρα Χειρός

Παλαμιαίοι

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

(διαρθρώσεων)

Βραχύς παλαμικός

Έσω χείλος παλαμιαίας απονεύρωσης

Δέρμα παλάμης στο ωλένιο χείλος

 1-Ωλένιο (Α8-Θ1)

Τεντώνει το δέρμα στην περιοχή του υποσθέναρος

Οπισθέναρ

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

(Διαρθρώσεις)

Απαγωγός μικρού δακτύλου

Πισοειδές

Ραχιαία απονεύρωση 5ου δακτύλου

 1-Ωλένιο (Α8-Θ1)

 2-Ωλένια

Δ. καρπομετακάρπια 5ου

- Αντιθετική κίνηση

Δ.μετακαρπιοφαλαγγική 5ου

- Απαγωγή

Δ. μεσοφαλαγγικές

- Έκταση

Βραχύς καμπτήρας μικρού δακτύλου

Καθεκτικός σύνδ. Καμπτήρων

Κεντρική φάλαγγα 5ου δακτύλου

 1-Ωλένιο (Α8-Θ1)

 2-Ωλένια

Δ. καρπομετακάρπια 5ου

- Αντιθετική κίνηση

Δ. βάσης 5ου δακτύλου

- Κάμψη

- Απαγωγή

Αντιθετικός μικρού δακτύλου

Καθεκτικός σύνδ. Καμπτήρων

5ο μετακάρπιο

 1-Ωλένιο (Α8-Θ1)

 2-Ωλένια

Δ. καρπομετακάρπια 5ου

- Αντιθετική κίνηση

Ελμινθοειδείς

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

(διαρθρώσεων)

Ελμινθοειδείς

(1-2ος μια κεφαλή & 3-4ος δυο κεφαλές)

Κερκιδική πλευρά των τενόντων του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων

Ραχιαία απονεύρωση 2-5ου δακτύλου

 1-Μεσο(1-2ος) &
    Ωλένιο (3-4ος) (Α5-Θ1)

Δ.μετακαρπιοφαλαγγικές 2-5ου

- Κάμψη

- Κερκιδική απαγωγή

Δ. μεσοφαλαγγικές

- Έκταση

Θέναρ

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

(διαρθρώσεων)

Βραχύς απαγωγός του αντίχειρα

Παλαμιαίος σύνδ. Καρπού, φύμα σκαφοειδούς

Κεντρική φάλαγγα αντίχειρα, σκαφοειδές

 1-Μέσο (Α5-Θ1)

Δ. καρπομετακάρπια

- Απαγωγή

- Αντιθετική κίνηση

Δ. μετακαρπιοφαλαγγική

- Κάμψη

Αντιθετικός του αντίχειρα

Παλαμιαίος συνδ. Καρπού, φύμα μείζονος πολυγώνου

Σε όλο το μήκος του κερκιδικού χείλους 1ου μετακαρπίου

 1-Μέσο & ωλένιο (Α5-Θ1)

Δ. καρπομετακάρπια

- Προσαγωγή

- Αντιθετική κίνηση

Βραχύς καμπτήρας αντίχειρα

Παλαμιαίος συνδ. Καρπού, μείζον & ελάσσων  πολύγωνο, κεφαλωτό

Κερκιδικό σησαμοειδές, κεντρική φάλαγγα αντίχειρα

 1-Μέσο & ωλένιο (Α5-Θ1)

Δ. καρπομετακάρπια

- Προσαγωγή

- Αντιθετική κίνηση

Δ. μετακαρπιοφαλαγγική

- Κάμψη

Προσαγωγός του αντίχειρα

Λοξή κεφαλή: Κεφαλωτό, αγκιστρωτό

Εγκάρσια κεφαλή:

Παλαμιαία επιφάνεια 3ου μετακαρπίου

Ωλένιο σησαμοειδές, κεντρική φάλαγγα αντίχειρα

 1-Ωλένιο (Α8-Θ1)

Δ. καρπομετακάρπια

- Προσαγωγή

- Αντιθετική κίνηση

Δ. μετακαρπιοφαλαγγική

- Κάμψη

Μεσόστεοι

Έκφυση

Κατάφυση

Νεύρωση(1)-Αγγείωση(2)

Λειτουργία

(διαρθρώσεων)

Ραχιαίοι

1-5ο μετακάρπια (δυο κεφαλές)

Ραχιαία απονεύρωση 2-4ου δακτύλου

 1-Ωλένιο (Α8-Θ1)

 2-Ραχιαία & παλαμιαία
    μετακάρπια

Δ.  μετακαρπιοφαλαγγιές 2-4ου

- Κάμψη

- Απαγωγή

Δ. μεσοφαλαγγικές 2-5ου

- Έκταση

Παλαμιαίοι

2-4ο μετακάρπια

Ραχιαία απονεύρωση 2-5ου δακτύλου

 1-Ωλένιο (Α8-Θ1)

 2-Επιπολής &
    εν τω βάθει παλαμιαία

Δ.  μετακαρπιοφαλαγγιές 2-4ου

- Κάμψη

- Απαγωγή

Δ. μεσοφαλαγγικές 2-4ου

- Έκταση