Κριτήρια Αξιολόγησης Κοιλιακών Αγγείων

 

Κριτήρια Στένωσης Κοιλιακών Αρτηριών

 Κοιλιακή

 • Συστολική > 200 εκ/δευτ (εξέταση σε νηστεία)

 • Διαστολική > 100 εκ/δευτ

 Ηπατική

 • Στροβιλώδης ροή, > 200 εκ/δευτ

 Σπληνική

 • Στροβιλώδης ροή, > 200 εκ/δευτ

 Άνω μεσεντέρια

Μετά από γεύμα αυξάνεται η τελοδιαστολική ροή

Αξιόλογη Στένωση

 • Συστολική > 180 εκ/δευτ (εξέταση σε νηστεία)

 • Διαστολική > 45 εκ/δευτ

Στένωση > 75%

 • Συστολική > 270 εκ/δευτ (εξέταση σε νηστεία)

 • Διαστολική > 70 εκ/δευτ

 • Λόγος PSV Άνω Μεσεντέριας/ PSV Αορτής > 3,5

 Κάτω μεσεντέρια

Μετά από γεύμα αυξάνεται η τελοδιαστολική ροή

 Νεφρικές

 • Ροή > 200 εκ/δευτ

 • Αν η διαφορά του RI μεταξύ των δυο νεφρών είναι >0,05 υπάρχει στένωση νεφρικής στο νεφρό με το χαμηλό RI

 • Αν το RI είναι αμφοτερόπλευρα χαμηλότερο από το φυσιολογικό ανα ηλικία, τότε υπάρχει στένωση νεφρικών άμφω