Αξιολόγηση Χολαγγειοκαρκινώματος

 

Ιστολογικά

 • Αναπτύσσεται από το επιθήλιο του χοληφόρου δένδρου.

 • 95% αδενοκαρκίνωμα

 • 10% των πρωτοπαθών όγκων ήπατος και χοληφόρων

Επιβίωση

Πλήρη χειρουργική εξαίρεση

 • Ενδοηπατικά: 40% 5/ετία

 • Εξωηπατικά- Εγγύς: 9-18% 5/ετία

 • Εξωηπατικά- Άπω: 20-30% 5/ετία

Ανεγχείρητα

 • Κάκιστη πρόγνωση ολίγων μηνών

Μακροσκοπικοί τύποι

Τύπος I:

 

 • Σκληρυντικός (sclerosing) ή Διηθητικός Συνηθέστερος

 • Προκαλεί κυκλοτερείς περισφίξεις των χοληφόρων

 • Διηθεί πέριξ ιστούς και αγγεία

Τύπος II:

 

 • Οζώδης (nodular) ή Εξωφυτικός ή Mass-forming

 • Ανώμαλα ενδοαυλικά οζίδια

 • Μπορεί να συνυπάρχει με τον τύπο I (οζοσκληρυντικός)

Τύπος III:

 

Θηλώδης (papillary) ή Πολυποειδής ή Ενδοπορικός

Σπάνια διηθεί τους πέριξ ιστούς

Καλύτερη πρόγνωση

Εντόπιση

Ενδοηπατική 25%

 

Εξωηπατική

 • Εγγύς (proximal)

 • Από τη πύλη του ήπατος εώς το κυστικό πόρο

 • 60% των ΧολάγγειοCa στο διχασμό των ηπατικών πόρων (Klatskin)

 • Άπω (distal)

 • Από την εκβολή του κυστικού πορου εώς το φήμα του Vater

Κατάταξη ΧολάγγειοCa

Κατά Bismuth & Corlette

(Όγκοι Klatskin)

 • Τύπος I:

 • Εντοπίζεται στον κοινό ηπατικό πόρο, κάτωθεν του διχασμού

 • Τύπος II:

 • Επεκτείνεται και στον διχασμό των ηπατικών πόρων

 • Τύπος IIIa:

 • Εκτείνεται στον δεξιό ηπατικό πόρο.

 • Τύπος IIIb:

 • Εκτείνεται είτε στον αριστερό ηπατικό πόρο.

 • Τύπος IV:

 • Εκτείνεται και στον αριστερό και στον δεξιό ηπατικό πόρο ή είναι πολυεστιακός

Πλέον δεν θεωρείται ικανοποιητική διότι δεν λαμβάνει υπ’ όψιν βασικές παραμέτρους που ενδιαφέρουν την σύγχρονη χειρουργική των εγγύς χολαγγειοκαρκινωμάτων όπως:

 • Βαθμός διήθησης των αγγείων της πύλης

 • Ατροφία κάποιου ηπατικού τμήματος

 • Παρουσία μεταστάσεων

 • <50% ακρίβεια

 • 30% ευαισθησία για IIIa & IIIb

 • Δεν εκφράζει την επιβίωση

 Κατά MSKCC (1998)

 • Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

 Κατά AJCC/ UICC

American Joint Committee on Cancer/ Union for International Cancer Control (TNM):

Consensus classification (2011)