Διαφορική Διάγνωση Χοληφόρου Δένδρου

 

Χοληφόρων αγγείων

Λιθίαση

  • Χολολιθίαση

Φλεγμονή

  • Οξεία Χολοκυστίτιδα

Νεοπλάσματα

  • Χολαγγειοκαρκίνωμα

 

Χοληδόχου Κύστεως

Λιθίαση

  • Χοληδοχολιθίαση

Φλεγμονή

  • Οξεία Χολοκυστίτιδα

Νεοπλάσματα

  • Καρκίνος Χοληδόχου κύστεων