Διαφορική Διάγνωση Ήπατος

 

Διαφορική Διάγνωση Ήπατος

Φλεγμονή

 • Ηπατίτιδα
 • Ηπατικά αποστήματα
 • Λιπώδης διήθηση
 • Κίρρωση

Νεοπλάσματα

Καλοήθη

 • Ηπατικές κύστεις
 • Αιμαγγείωμα
 • Εστιακή οζώδης υπερπλασία
 • Ηπατοκυτταρικό αδένωμα

Κακοήθη

 • Ηπατοκυτταρικός καρκίνος – ΗΚΚ
 • Μεταστάσεις

 

 

US Παθολογικών Ευρημάτων

Παθολογία

Ευρήματα

Χαρακτηριστικά

 Όγκοι

 • Ανάδειξη αιμάτωση

 • Μη ειδικά σημεία

 Αγγείωμα

 • Εσωτερική αιμάτωση με το δυναμικό Doppler

 Εστιακή Οζώδης Υπερπλασία

 • Ένα ή δύο κεντρικά και περιφερικά αρτηριακά σήματα

 • Αγγεία με ακτινωτή εικόνα

 Αδένωμα

 • Αρτηριακή ή φλεβική υπεραγγείωση

 Ηπατοκυτταρικό Ca

 • Υπεραγγειούμενος

 • Αγγειακή διήθηση

 Μεταστάσεις

 • Υποαγγειούμενες (συνήθως)

 • Υπεραγγειούμενες από ενδοκρινικούς, νεφρικούς όγκους, μελάνωμα

 Αιματολογικές Παθήσεις

 • ↑ ροής στην σπληνική φλέβα λόγω σπληνομεγαλίας

 • Ηπατική διήθηση, πυλαία υπέρταση

 • (Μυελο- ή λεμφοδυσπλαστικά σύνδρομα, χρόνιες μυελοειδείς λευχαιμίες, λεμφώματα, κτλ)

 Μετά χειρουργική εξαίρεση ενός ήπατικού τμήματος, αυτό ξανα-αναπτύσσεται.

 

 

Διαφορική Διάγνωση Ηπατικών Αλλοιώσεων με βάση τη Κυτταρική Προέλευση

Προέλευση

Καλοήθη

Κακοήθη

 Ηπατοκυτταρική

 • Ηπατικό αδένωμα

 • Εστιακή οζώδης υπερπλασία

 • Υπερπλαστικοί,  δυσπλαστικοί όζοι

 • Ηπατοκυτταρικό Ca (HHC)

 • Fibrolamellar HHC

 • Ηπατοβλάστωμα

 • Γιγαντοκυτταρικό Ca

 • Ca διαυγών κυττάρων

 • Καρκινοσάρκωμα

 Χολαγγειοκυτταρική

 • Απλή κύστη

 • Συγγενής ηπατική ίνωση

 • Συγγενής πολυκυστική νόσος

 • Χολάγγειοκαρκίνωμα

 • Χολικό κυσταδενοκαρκίνωμα

 Μεσεγχυματική

 • Σηραγγώδες αιμαγγείωμα

 • Λίπωμα

 • Αγγειομυολίπωμα

 • Μεσεγχυματικό αμάρτωμα

 • Λεμφαγγείωμα

 • Λειομύωμα

 • Ίνωμα

 • Ετερότοπος ιστός

 • Επιθηλιακό αιμαγγειοενδοθηλίωμα

 • Άγγειοσάρκωμα

 • Λειομυοσάρκωμα

 • Ινοσάρκωμα

 • Οστεοσάρκωμα

 • Πρωτοπαθές λέμφωμα

 

 

Διαφορική Διάγνωση Αλλοιώσεων Ήπατος

Βλάβη

Δ.Δ.

 Εστιακή Υπέρπυκνη
 (μη  αποτιτανωμένη)

 • CT χωρίς σκιαγραφικό

 • Οποιαδήποτε μάζα σε λιπώδες ήπαρ

 • Βλεννώδες μεταστάσεις

 • Οξεία αιμορραγία

 • Budd-Chiari σύνδρομο

 • Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα

 Εστιακή Υπεραγγειούμενη

  Καλοήθεις:

 • Εστιακή οζώδης υπερπλασία

 • Αρτηριοπυλαία αναστόμωση

 • Ηπατικό αδένωμα

 • Δυσπλαστικός όζος (σπάνια)

 • Αναγεννητικός όζος (σπάνια)

  Κακοήθεις:

 • Ηπατοκυτταρικό Ca

 • Fibrolamellar HCC

 • Χολαγγειοκαρκίνωμα (σπάνια)

 • Μεταστάσεις;

  • Ενδοκρινικές (νησίδες, θυρεοειδή, καρκινειδές)

  • Νεφροκυτταρικό Ca

  • Σάρκωμα

  • Μαστό (σπάνια)

  • Μελάνωμα (σπάνια)

   Υπεραιματούμενες ανωμαλίες:

 • Μικρές, υποκάψιες

  • Ιδιοπαθείς, μικρός θρόμβος πυλαίας φλέβας

  • Συνήθως ασύμαντες

 • Υποτμηματικές

  • Αρτηριοπυλαίο συρίγγιο (μετά από βιοψία)

  • Κίρρωση με αρτηριοπυλαία επικοινωνία

  • Γειτονική υπεραγγειούμενη μάζα ή απόστημα

  • Πυλαίας φλέβας απόφραξη, θρόμβος

 • Τμηματικές/λοβιακές

  • Πυλαίας φλέβας απόφραξη, θρόμβος

  • Φαινόμενο μάζας στην πυλαία φλέβα

  •  Ηπατοκυτταρικό Ca με αρτηριοπυλαία επικοινωνία

 Ηπατικές μάζες με λίπος

 •  Ηπατοκυτταρικό Ca

 • Ηπατικό αδένωμα

 • Μεταστάσεις (λιποσάρκωμα, τεράτωμα)

 • Αγγειομυολίπωμα, λίπωμα

 • Εστιακή λιπώδης διήθηση

 Ανομοιογενής Κυστική μάζα

 • Απόστημα (πυογενές, αμοιβαδικό, υδάτιδα)

 • Κυστική ή νεκρωτική μετάσταση

 • Νεκρωτικό ή εμβολισμένο Ηπατοκυτταρικό Ca

 • Χολικό κυσταδένονωμα/καρκίνωμα

 • Αιμορραγική κύστη

 • Παλιό αιμάτωμα

 • Ενδοηπατική ψευδοκύστη

 Εστιακή βλάβη με καψική έλξη

 • Μετάσταση (συνήθως μετά από θεραπεία)

 • Χολαγγειοκαρκίνωμα

 • Εστιακή ίνωση

 • Επιθηλιακό αιμαγγειοενδοθηλίωμα

 • Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα

 • Αιμαγγείωμα (σπάνια)

 Μάζα με ουλή

 • Εστιακή οζώδης υπερπλασία

 • Fibrolamellar HHC

 • Σηραγγώδες αιμαγγείωμα (μεγάλο)

 • Χολαγγειοκαρκίνωμα

 • Αδένωμα (σπάνια)

 • Ηπατοκυτταρικό Ca (συνήθως εσωτερική νέκρωση)

 • Μεταστάσεις (συνήθως εσωτερική νέκρωση)

 Περιπυλαία διαύγαση ή οίδημα

 • Διάταση χοληφόρων

 • Υπερενυδάτωση

 • Καρδιακή ανεπάεκεια

 • Οξεία ηπατίτιδα

 • Απόφραξη λεμφαγγείων

 • Ηπατική μεταμόσχευση

 • Ηπατικός όγκος