Σύνδρομο Υποκλοπής

 

Σπόνδυλο-Υποκλείδιος Υποκλοπή

 Οι αποφράξεις ή συμπιεστικές στενώσεις της προσπονδυλικής υποκλειδίου ( >70% διαμέτρου)  
 μπορεί να συνοδεύονται από μεταβολή της κυκλοφορίας της ομόπλευρης σπονδυλικής αρτηρίας.

Μόνιμη

  • Όταν η πίεση στις αρτηρίες του βραχίονα είναι είναι μικρότερη της εγκεφαλικής

  • Η ροή της σπονδυλικής αναστρέφεται καθ’όλο τον καρδιακό κύκλο (α)

Παροδική

  • Αναστροφή ροής στη συστολή (β)

  • Φυσιολογική ροή στη διαστολή (η στένωση πιέζεται λειτουργικά λιγότερο) (γ)

Το άκρο αιματώνεται από την ετερόπλευρη σπονδυλική και την ομόπλευρη έσω μαστική (η οποία τροφοδοτείται από τις μεσοπλεύριες)

                      
 
 

Φασματικές Μεταβολές της Υποκλοπής (σε ανάπαυση)

 Σταδιο I –
 (Απειλούμενη)

  • Πρωτοσυστολική εντόμη με αποκατάσταση στη συστολή

 Στάδιο II –
 (Παροδική)

  • Αναστροφή της ροής στη συστολή και διατήρηση θετικής ροής στη διαστολή

 Στάδιο III –
 (Μόνιμη)

  • Συστολο-διαστολική αναστροφή ροής

 

 

Μεταβολές της σπονδυλικής ροής σε προοδευτική στένωση της υποκλειδίου

α.

Φυσιολογική ροή

β.

Συστολική εμφάνιση

γ.

Εναλλασσόμενη ροή

δ.

Παλίνδρομος ροή