Παθολογία Σπονδυλικών

 

Παθολογικά US Ευρήματα Σπονδυλικών Αρτηριών

  • Αποτυχία υπερηχογραφικής ανάδειξης

  • Πολύ μικρό μέγεθος

  • Απουσία ροής

  • Αυξημένες ταχύτητες ροής

  • Ελαττωμένες ταχύτητες ροής

  • Παθολογική κατεύθυνση ροής

  • Να μην συγχέεται με το θυρεοαυχενικό-ωμοπλατιαίο στέλεχος (είναι πιο επιφανειακό, με πολλούς κλάδους και διάμετρο 4-6 χιλ.)

  • Διάμετρος ασύμμετρη (60%), όπου αρ > δε (42%)

  • Υποπλασία με διάμετρο < 3 χιλ. (11% κυρίως δεξιά)

  • Αγενεσία μιας εκ των δυο (3-6%)