Έσω ή Έξω Καρωτίδα;

 

Ευρήματα Αναγνώρισης Έξω & Έσω Καρωτίδας

 

‘Εξω Καρωτίδα

Έσω Καρωτίδα

 Μέγεθος

 Συνήθως μικρότερο

 Συνήθως μεγαλύτερο

 Κλάδοι

 Ναι

 Όχι

 Πορεία

 Πορεύεται μπροστά, προς το πρόσωπο

 Πορεύεται πίσω, προς τη μαστοειδή 
 απόφυση

 Doppler

 Ροή υψηλών περιφερικών αντιστάσεων

 Ροή χαμηλών περιφερικών αντιστάσεων

 Δοκιμασία Πλήξης

 (Κροταφικής χώρας) -

 Διαταραχές κυματομορφής

 Ανεπηρέαστη κυματομορφή

Χαρακτηριστικά

 Καρωτιδικός Διχασμός : Βρίσκεται σε ύψος ~1εκ. κάτω από το θυρεοειδικό χόνδρο-65%.

 Καρωτιδικός Βολβός : Διάμετρος 1,4 φορά της Έσω καρωτίδας.

 Κοινή Καρωτίδα : Διάμετρος Ενδοθήλιου+Μεσοθήλιου ~0,5-1 χιλ.

Φυσιολογικές Κυματομορφές

 Κοινή Καρωτίδα
 Έξω Καρωτίδα  
 Έσω Καρωτίδα