Παθολογία Καρωτίδων

 

Φασματικά Δεδομένα Στένωσης Έσω Καρωτίδας

Άμεσα σημεία

 • Βαθμός συστολής του αγγειακού αυλού

 • Μορφολογία (ομαλότητα, κεντρική ή έκκεντρη)

 • Μήκος της στένωσης

 • Στο σημείο της στένωσης έχουμε επιτάχυνση και στροβιλισμούς

 • Αμέσως μετά τη στένωση έχουμε διαπλάτυνση του φάσματος, μεταστενωτικούς στροβιλισμούς (ταξινόμηση κατά Arbeille)

Έμμεσα σημεία

 • Εκδηλώνονται με αιμοδυναμικές ενδείξεις της αρτ. βλάβης

 • Ενδεικτικά μιας συμπιεστικής στένωσης ≥ 20% της διαμέτρου

 • Αμέσως μετά υπάρχει μετάστενωτική αποδιοργάνωση του φάσματος της έσω καρωτίδας και ελάττωση των συστολο-διαστολικών ταχυτήτων της οφθαλμικής αρτηρίας

 • Αμέσως πριν η αύξηση του RI υποδηλώνει την παρουσία ενός ή περισσοτέρων εμποδίων αμέσως μετά

 

 

Διαγνωστικά Κριτήρια Καρωτιδικών Στενώσεων

Κριτήρια

Μη αξιόλογα

Αξιόλογα

Σοβαρά

% ελάττωση διαμέτρου

< 50%

50 – 70%

> 70%

% επιφανειακή ελάττωση

< 75%

75 – 91%

> 91%

Vμεγ στη συστολή

<130 (εκ/δευτ)

> 130

> 150

Vμεγ στη διαστολή*

-  (εκ/δευτ)

-

> 135

Καρωτιδικό πηλίκιο

< 1/5

> 1.5

> 4

Διάχυση φάσματος

-

Μεταστενωτικού αναστροφή

Δείκτης στένωσης (STI)

< 0.7

> 0.7

1

Έμμεσα σημεία

-

↑ της IR αναστροφή της οφθαλμικής

* Μπορεί να ληφθεί υπόψη για στενώσεις > 80% της διαμέτρου

Ανάλυση Στένωσης Έσω Καρωτίδας (Doppler)

%

Κορυφαία συστολική ταχύτητα (PSV) (cm/sec)

Τελοδιαστολική ταχύτητα (EDV) (cm/sec)

Λόγος συστολικών ταχυτήτων (PSVεσ/PSVκ)*

Λόγος διαστολικών ταχυτήτων (EDVεσ/EDVκ)*

0-29

< 110

< 40

< 3,2

 

30-49

110

< 40

< 3,2

 

50-59

> 130

< 40

< 3,2

< 2,4

60-69

> 130

40 - 110

3,2 - 4

> 2,4

70-79

> 210

110 - 140

> 4

> 5,5

80-95

> 210

> 140

> 4

> 5,5

96-99

 Τριχοειδική ροή

100

 Έλλειψη ροής

 • Απόλυτο κριττήριο απόφραξης είναι η απουσία ροής σε μήκος 1,5 εκ. από το διχασμό

 • PSVεσ = Κορυφαία συστολική ταχύτητα στην έσω καρωτίδα,

 • PSVκ   = Κορυφαία συστολική ταχύτητα στην κοινή καρωτίδα,

 • EDVεσ = Τελοδιαστολική ταχύτητα στην έσω καρωτίδα,

 • EDVκ   = Τελοδιαστολική ταχύτητα στην κοινή καρωτίδα.

Αξιολογηση Στένωνσης Έσω Καρωτίδας (NASCET)

Βαθμός στένωσης

(μείωση διαμέτρου) %

PSVεσ / PSVκ

> 50

> 1,8

> 60

> 2,6

> 70

> 2,8

> 80

> 3,7

> 90

>  5

 

 

Αξιολογηση Στένωσης Έσω Καρωτίδας (GRANT)

Παράμετροι

Πρωτεύοντες

Δευτερεύοντες

Στένωση (%)

PSV

(εκ/δευτ)

 % πλάκας1

ICA/CCA PSV

EDV (εκ/δευτ)

0

< 125

None

< 2,0

< 40

< 50

< 125

< 50

< 2,0

< 40

50 – 69

125 – 230

≥ 50

2,0 – 4,0

40–100

≥ 70 (λιγότερο από σχεδόν απόφραξη)

> 230

≥ 50

> 4,0

> 100

Σχεδόν απόφραξη

Υψηλή, χαμηλή ή μη ανιχνεύσιμη

Ορατή

Ποικίλη

Ποικίλη

Απόφραξη

Μη ανιχνεύσιμη

Μη ορατός αυλός

NA

NA

1 Υποθετική τιμή από την μείωση της διαμέτρου