Τμήματα του Λάρυγγα

 

Υπερ-γλωττιδική μοίρα

 • Άνωθεν των γνήσιων φωνητικών χορδών

 • Περιλαμβάνει:

  • τις νόθες φωνητικές χορδές (περιέχουν λίπος)

  • τη λαρυγγική κοιλία

  • τους αρυταινοειδείς χόνδρους

  • την επιγλωττίδα (χόνδρινη δομή)

  • τις αρυταινοεπιγλωττιδικές πτυχές

Γλωττιδική μοίρα

 • Στο επίπεδο των γνήσιων φωνητικών χορδών

 • Περιλαμβάνει:

  • τις γνήσιες φωνητικές χορδές (ο κύριως όγκος τους σχηματίζεται από τον θυρεοαρυταινοειδή μυ)

  • τον πρόσθιο (πάχος 1-2χιλ) και οπίσθιο σύνδεσμο

  • το φωνητικό σύνδεσμο

Υπο-γλωττιδική

μοίρα

 • Κάτωθεν των γνήσιων φωνητικών χορδών

  • Άρχεται 1εκ κάτωθεν της λαρυγγικής κοιλίας

  • Εκτείνεται έως τον πρώτο δακτύλιο της τραχείας

Άλλες Δομές

 • Υοειδές οστό

  • Σχήμα πετάλου

  • Προσφύονται μύες του τραχήλου

 • Χόνδροι του λάρυγγα:

  • θυρεοειδής

  • κρικοειδής

  • αρυταινοειδείς

  • σφηνοειδείς

  • κερατοειδείς

Παραγλωττιδικός χώρος

 • Περιβάλλει δίκην πετάλου το λαρυγγικό βλεννογόνο

 • Αφορίζεται:

  • πλαγίως από την έσω άποψη του θυρεοειδούς χόνδρου και του κρικοθυρεοειδικού υμένα

  • οπισθίως από του απιοειδείς βόθρους

 • Περιέχει:

  • στην υπεργλωττιδική μοίρα κυρίως λίπος

  • στη γλωττιδική μοίρα του θυρεοαρυταινοειδείς μύς που σχηματίζουν τις φωνητικές χορδές

Προεπιγλωττιδικός χώρος

 • Στη μέση γραμμή

 • Αφορίζεται:

  • προσθίως από τον θυρεο-υοειδή υμένα και χόνδρο

  • οπισθίως από την επιγλωττίδα

  • κεφαλικά από τα γλωσσοεπιγλωττιδικά βοθρία

  • ουραία από το μίσχο της επιγλωττίδας

 • Περιέχει: μόνο λίπος