Διαφορική Διάγνωση Αρτηριών Τραχήλου

 

Παθολογία Αρτηριών Τραχήλου

Πάθηση

Χαρακτηριστικά

Αθηρωμάτωση

 • Στένωση

 • Απόφραξη

Εξωαγγειακή πίεση

 • Μάζα,

 • Οστεόφυτα

Διαχωρισμός

 • Αυτόματος ή τραυματικός

Ανωμαλίες μήκους και διαμέτρου

 • Αναδιπλώσεις

 • Εντοπισμένες επιταχύνσεις

 • Μεγαδοληχοαρτηρίες

Ινομυώδης δυσπλασία

 • Έσω καρωτίδα (75%), αμφοτερόπλευρη

Horton Αρτηρίτης

 • Επιτάχυνση κλάδων Έξω καρωτίδας-Ε.κροταφ.

Ακτινική Αρτηρίτης

 • Αλλοιώσεις, απόφραξη Κοινής καρωτίδας

Ηλικιωμένοι

 • Αρτηρίες σωληνώδεις με μεγάλη διάμετρο

Διαβητικοί –Υπερτασικοί

 • ↑ RI, ↓ διαστολικών ταχυτήτων σε Κοινή καρωτίδα

Υπερθυρεοειδισμός

 • ↑ Ροή, ↑ διάμετρος θυρεοειδικών αγγείων

Ενδοκράνιες αρτηριοφλεβώδεις ανωμαλίες

 • ↑ Ροή με πολύ υψηλό διαστολικό συντελεστή,

 • Πτώση των αντιστάσεων.

 • Αρτηριοποίηση των φλεβικών ροών

   Ψευδομάζες
 • Ανατομικές παραλλαγές

 • Αγγειακές ανωμαλίες (αρτηριακή ή φλεβική):

  • Έκτοπη έσω καρωτίδα

  • Έκτοπη σφαγίττιδα

  • Σφαγιτιδικό εκκόλπωμα

  • Χαίνων σφαγιτιδικός βολβός (οστικό έλλειμμα)

Καρδιοπάθειες

 • Αορτικές στενώσεις (↓ συστολο-διαστολικών ταχυτήτων)

 • Αορτική ανεπάρκεια (ολο-διαστολική αναστροφή ορατή στις  υποκλείδιες, ↓ διαστολικών ταχυτήτων σε καρωτίδες και σπονδυλικές)

 • Βαριά καρδιακή ανεπάρκεια (↓ ροή των καρωτίδων)