Διαφορική Διάγνωση

 

Λειτουργικές Διαταραχές
 • Στοματοφαρυγγική Δυσφαγία:

  • Αδυναμία προώθησης των βλωμών προς τον ανώτερο οισοφάγο

  • Αιτίες

   • Νευρολογικές 85% (ΑΕΕ, Εκφυλιστικές)

   • Ιατρογενής-Νεοπλασματική 15%

  • Εικόνα:

   • Εισρόφηση, λίμναση βλωμών στο στοματοφάρυγγα, καθυστέρηση προώθησης βλωμών, ρινική ανάρροια, δυστονία κρικοφαρυγγικού τμήματος

Εκκολπώματα    

 • Zenker: 

  • Μεταξύ θυρεοφαρυγγικού και κρικοφαρυγγικού μυός

  • Ψευδοεκκόλπωμα

Όγκοι

 

 • Ca Ρινοφάρυγγα

 • Παραγαγγλίωμα Καρωτιδικού Σωματίου