Ανατομικοί Χώροι Στοματικής Κοιλότητας

 

Ανατομικοί Χώροι Στοματικής Κοιλότητας

Χώροι

Όρια

Περιεχόμενο

Σημασία

 Στοματικού 
 βλεννογόνου

 Καλύπτει τα τοιχώματα
 της στοματικής
 κοιλότητας, όπως
 τις παρειές, τα ούλα, την
 υπερώα, τη γλώσσα.

 Υποεπιθηλιακές
 συγκεντρώσεις μικρών
 σιελογόνων αδένων.

 Ca πλακώδους
 επιθηλίου, 
 Ca σιελογόνων αδένων
 (σπάνια)

 Οπισθο-

 γομφικού 
 τριγώνου

 Μικρή τριγωνική περιοχή
 πίσω από τον τελευταίο
 γομφίο της γνάθου.

 

 Σταυροδρόμι: στοματικής
 κοιλότητας, 
 οροφάρυγγα,
 μαλακής υπερώας,
 βυκαντικού χώρου,
 εδάφους στόματος,
 μασητήριου χώρου,
 παραφαρυγγικού χώρου

 Υπογλώσσιος

 Κάτω από την γλώσσα,
 άνω,  έσω του
 Γναθοϋοειδούς μ., 
 έξω του γενειοϋοειδούς μ.

 

 Μπροστά ο αρ. και δε.
 χώρος  επικοινωνούν
 κάτω από τον χαλινό της
 γλώσσας.

 

 Πίσω επικοινωνεί με τον
 υπογνάθιο και κάτω
 παραφαρυγγικό χώρο
 χωρίς παρουσία
 περιτονίας.

 Νευροαγγειακή δεσμίδα
 της γλώσσας.

 Γλωσσικό ν. (ΚΝV3), ΚΝ7
 (χορδή του τυμπάνου ν.),
 ΚΝ9, ΚΝ12.

 Γλωσσική αρτ. &  φλ.

 Υπογλώσσιοι αδένες &
 πόροι 

 Υπογνάθιος αδένας
 (εν τω βάθει τμήμα &
 πόρος)

 Υπογλώσσιος μυς

 Αίσθηση της γεύσης στα
 πρόσθια 2/3 της γλώσσας
 (ΚΝ5-ΚΝ7).

 Κινητικότητα γλώσσας
 (ΚΝ9,ΚΝ12).

 Κίνδυνος επέκτασης
 πάθησης στον υπογνάθιο
 και παραφαρυγγικό
 χώρο.

 Δεν περιβάλλεται από
 περιτονία.

 Σε Ca πλακώδους
 επιθηλίου δύσκολη
 αντιμετώπιση.

 Υπογνάθιος

 Κάτω του γναθοϋοειδή
 μυός και άνω του
 ϋοειδούς οστού.
 Κάτω συνεχίζει με τον
 πρόσθιο τραχηλικό χώρο.

 

 Πίσω επικοινωνεί με τον
 υπογνάθιο και κάτω
 παραφαρυγγικό χώρο
 χωρίς παρουσία
 περιτονίας.

 Επιπολής υπογνάθιος
 αδένας

 Λεμφαδένες
 (Υπογενειακοί ΙΑ και
  Υπογνάθιοι ΙΙΒ )
 Προσωπική αρτ. και φλ.

 Κάτω αγκύλη του ΚΝ12

 Πρόσθια γαστέρα του
 διγάστορα μυός

 Περιβάλλεται από το
 επιπολής τμήμα της εν τω
 βάθει τραχηλικής
 περιτονίας εκτός στην
 επικοινωνία του
 με τον υπογλώσσιο και
 κάτω παραφαρυγγικό
 χώρο.

 Κίνδυνος επέκτασης
 πάθησης στον
 υπογλώσσιο και
 παραφαρυγγικό χώρο

 Παθήσεις:

 Συγγενείς-επιδερμοειδές,
 κυστικό ύγρωμα

 Φλεγμονώδεις-
 λεμφαδενοπάθεια, 
 σιελαδενίτιδα (±λιθίαση)

 Καλοήθεις όγκοι-μικτός
 σιελογόνου αδένα,
 λίπωμα

 Κακοήθεις όγκοι-Ca
 σιελογόνου αδένα,
 πλακώδους επιθηλίου,
 λέμφωμα (non-Hodgkin)

 Πτερυγο-

 γναθική ραφή

 Κάτω, πίσω και έξω από
 το βλεννογόνο του
 οπισθο- γομφικού
 τριγώνου.

 

 Συνάντηση βυκανήτη μ.
 και άνω φαρυγγικού
 σφικτήρα μ

 Περιπροσωπική οδός
 εξάπλωσης Ca 
 πλακώδους επιθηλίου.