Τμήματα του Φάρυγγα

 

 Ρινοφάρυγγας

 

 • Χωρίζεται από τον οροφάρυγγα στο επίπεδο της μαλακής-σκληράς υπερώας

 • Τοιχώματα:

  • Οπίσθιο τοίχωμα:

   • Εκτείνεται εώς τη βάση του κρανίου

   • Ο υποκείμενος ιστός περιλαμβάνει:

   • το οπισθοφαρυγγικό λίπος

   • τον επιμήκη τραχηλικό μυ και επιμήκη κεφαλικό μυ

  • Πρόσθιο τοίχωμα

  • Πλάγια τοιχώματα:

   • Δυο εντομές (εσοχές):

    • Πρόσθια: αντιστοιχεί στο στόμιο της ευσταχιανής σάλπιγγας

    • Οπίσθια: αντιστοιχεί στο πλάγιο φαρυγγικό κόλπωμα ή βοθρίο του Rosenmuller

   • Μια προεξοχή:

    • Το σαλπιγγικό όγκωμα αντιστοιχεί στο χόνδρινο τμήμα της ευσταχιανής σάλπιγγας

 

 Οροφάρυγγας

 

 • Χωρίζεται από τον υποφάρυγγα στο επίπεδο των φαρυγγοεπιγλωττιδικών πτυχών

 • Περιλαμβάνει:

  • τη βάση της γλώσσας (οπίσθιο τριτημόριο της γλώσσας, όπισθεν των γευστικών θηλών)

  • τα γλωσσοεπιγλωττιδικά βοθρία

  • τη μαλακή υπερώα

  • τη σταφυλή

  • τα πλάγια τοιχώματα περιλαμβάνουν:

   • τις παρίσθμιες αμυγδαλές

   • τις παρίσθμιες καμάρες

  • το οπίσθιο τοίχωμα εκτείνεται από το επίπεδο συμβολής μαλακής-σκληράς υπερώας μέχρι τις γλωσσοεπιγλωττιδικές πτυχές στο υοειδές οστό

 

 Υποφάρυγγας

 

 • Εκτείνεται από τις πλάγιες φαρυγγοεπιγλωττιδικές πτυχές εώς το ανώτερο οισοφαγικό τρήμα

 • Περιλαμβάνει:

  • το οπισθοκρικοειδές τμήμα

  • τους απιοειδείς βόθρους (τα πρόσθια-έσω όρια των απιοειδών βόθρων είναι τα έξω τοιχώματα των αρυταινοεπιγλωττιδικών πτυχών)

  • τα πλάγια φαρυγγικά τοιχώματα