Αξιολόγηση Αρτηριών

 

Διαγνωστική Αξία Διακρανιακού Doppler

 Βρέφη
 • Το RI φυσιολογικά μειώνεται με την αύξηση της εμβρυικής ηλικίας
 • Αυξημένο RI: σε υδροκεφαλία και εγκεφαλικό οίδημα από
                              υποξική – ισχαιμική βλάβη

 Διάγνωση
 εγκεφαλικού
 θανάτου

 • Λόγω ↑ ενδοκρανιακής πίεσης έχουμε ↓ εγκεφαλικής παροχής και παρατηρείται:
 • Εναλλασσόμενη συστολοδιαστολική ροή με πρωτοδιαστολική παλινδρόμηση
 • Μεμονωμένο συστολικό κύμα, χωρίς διαστολικό σήμα

 Αγγειοσπασμός

      Αύξηση της ταχύτητας ροής στη Μέση εγκεφαλική αρτηρία:

 • 100 – 120 εκ/δευτ είναι ήπιου βαθμού σπασμός
 • 120 – 200 εκ/δευτ είναι μέτριου βαθμού σπασμός
 • > 200 εκ/δευτ είναι σοβαρού βαθμού σπασμός

 Στένωση

 • Αύξηση ροής <25%
 • Πρόσθια κυκλοφορία: ροή > 80 εκ/δευτ είναι ανησυχητική για στένωση > 50%.
 • Οπίσθια κυκλοφορία: ροή > 70 εκ/δευτ είναι ανησυχητική για στένωση > 50%.

 Απόφραξη

 • Αύξηση των αντιστάσεων στο εξωκρανιακό Doppler της αντίστοιχης περιοχής
 • Στο διακρανιακό Doppler απουσία σήματος στο σημείο της απόφραξης και ψηλότερα
 • Καθορισμός παράπλευρων οδών

 Παράπλευρη
 κυκλοφορία

 • Πρόσθια αναστομωτική αρτηρία (ημισφαίριο με ημισφαίριο): αύξηση ροής στην αντίθετη πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία (ΠΕΑ), στροβιλώδης ροή, αντίθετη ροή στην ετερόπλευρη ΠΕΑ
 • Οπίσθια αναστομωτική αρτηρία (πρόσθια με οπίσθια κυκλοφορία): αυξημένη ροή
 • Οφθαλμική αρτηρία (έσω με έξω καρωτίδα): αυξημένη ροή, αντίθετη ροή, από υψηλή σε χαμηλή αντίσταση

 Μηνιγγικές
 αιμορραγίες

 • 50% οφείλονται σε ρήξη ενδοκρανιακού ανευρύσματος
 • Μέση εγκεφαλική  >200εκ/δευτ
 • Πρόσθια αναστομωτική, βασική >100 εκ/δευτ
 • Ημερήσια αύξηση > 20εκ/δευτ είναι ένδειξη αποκάλυψης ισχαιμικού επεισοδίου
 • Δευτερογενώς προκαλείται αγγειοσπασμός που μπορεί να επιπλακεί με έμφρακτο (διαλείπουσα ισχαιμία), εμφανίζεται 3η με 14η μέρα μετά το επεισόδιο

   Δείκτης Aaslid:

 • 1,7 ± 0,4 Φυσιολογική τιμή
 • ≥ 3 μέτριος σπασμός
 • > 6 σοβαρός σπασμός
 • RI > 0,6 υποδηλώνει αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης που επιφέρει ελάττωση της εγκεφαλικής παροχής
 • RI < 0,5 καλή ένδειξη του σπασμού

Κλινική και Φασματικής Εικόνας σε Μηνιγγική αιμορραγία

Ταχύτητες (εκ/δευτ)

Βαρύτητα

Κλινική εικόνα

120< v <140

Μικρή

 Ασυμπτωματική

140< v <200

Μέτρια

 Δευτερογενείς νευρολογικές
 εκδηλώσεις

v >200

Σοβαρή

 Κίνδυνος νευρολογικών επιπλοκών

v >300

Κρίσιμη

 Κώμα

 Δρεπανοκυτταρική
 αναιμία

 • Για τη μέση εγκεφαλική αρτηρία και έσω καρωτίδα:
 • Φυσιολογικό: < 170 εκ/δευτ
 • Οριακό: 170 – 199 εκ/δευτ
 • Παθολογικό: ≥ 200 εκ/δευτ

 

 

Σημασία ↑ Ροής ΜΕΑ μετά Υπαραχνοειδή Αιμορραγία

Ταχύτητα ροής

    Vmax (εκ/δευτ)

Κλινικές συνέπειες

 Φυσιολογική ή μη ειδική αύξηση

≤ 80

-Παρακολούθηση

 Μέτρια – μεγάλη αύξηση

> 80-120

-Μέτριος αγγειοσπασμός

-Προληπτική θεραπεία

 Σημαντική (κρίσιμη) αύξηση

> 120 – 140

-Σημαντικός αγγειοσπασμός

-Απαραίτητη η θεραπεία

 Πολύ σημαντική αύξηση

> 140

-Σημαντικός αγγειοσπασμός

-Πιθανή ισχαιμική νευρολογία

 

 

Πρωτόκολλο Διακρανιακού Doppler

(Κριτήρια αναγνώρισης αρτηριών και οι φυσιολογικές ταχύτητες ροής τους)

Θέση ηχοβολέα

  Αρτηριακό τμήμα

Βάθος διερεύνησης (χιλ.)

 Ταχύτητα ροής (εκ/δευτ)

Ευρήματα αναγνώρισης αρτηριακού τμήματος

Εύρος

 Βάθος

   Διακροταφική

ΜΕΑ

30 - 60

50

55 ± 12

 • Μ1: Βάθος διερεύνησης Doppler 50 χιλ.
 • Παρακολούθηση της πορείας προς τα μπροστά και προς τα πίσω
 • Ροή με κατεύθυνση προς τον ηχοβολέα
 • Ελαφρά πρόσθιος προσανατολισμός της υπερηχητικής δέσμης

Μ1

45 – 60

50

55 ± 12

 

ΠΕΑ

60 – 75

70

50 ± 11

 • Βάθος διερεύνησης Doppler
 • Ροή που απομακρύνεται από τον ηχοβολέα
 • Παρακολούθηση της πορείας της με ελαφρά πρόσθιο προσανατολισμό της υπερηχητικής δέσμης
 • Διάκριση από το καρωτιδικό σιφώνιο με δοκιμασίες συμπίεσης

Κ1 (Κ2)

60 -70

65

39 ± 9

 • Βάθος   διερεύνησης Doppler
 • Σχετικά χαμηλές ταχύτητες ροής σε σχέση με Μ1
 • Ελαφρά πρόσθιος και ουριαίος προσανατολισμός της δέσμης
 • Ροή με κατεύθυνση προς τον ηχοβολέα

Ο1

60 -75

70

39 ± 10

 • Βάθος διερεύνησης Doppler
 • Ροή με κατεύθυνση προς τον ηχοβολέα (σύστοιχο Ο1)
 • Παρακολούθηση της πορείας της μέχρι την κορυφή της βασικής αρτηρίας και την αντίπλευρη Ο1
 • Ελαφρά οπίσθιος και ουριαίος προσανατολι-σμός της δέσμης
 • Σχετικά χαμηλές ταχύτητες ροής σε σχέση με Μ1
 • Δοκιμασία συμπίεσης απαραίτητη για τη σαφή διάκριση της από τους κλάδους της ΜΕΑ

Ο1 και Ο(Κορυφή βασικής αρτηρίας)

70 – 80

75

40 ± 10

 • Βάθος  διερεύνησης Doppler
 • Αμφίδρομη ροή
 • Παρακολούθηση της πορείας της προς τα μπρός και προς τα πίσω
 • Προσανατολισμός της δέσμης προς τα πίσω

Ο2

60 – 70

65

40 ± 10

 • Ροή που απομακρύνεται από τον ηχοβολέα
 • Θέση του ηχοβολέα
 • Οπίσθιος προσανατολισμός της δέσμης
 • Ρύθμιση κατά το άνοιγμα και κλείσιμο των ματιών

Υπινιακή

Σ3

40-55

50

34 ± 8

 • Υπινιακή τοποθέτηση του ηχοβολέα
 • Βάθος διερεύνησης Doppler
 • Σημαντικού βαθμού προς τα έξω προσανατολισμός της δέσμης των υπερήχων
 • Ροή με κατεύθυνση προς τον ηχοβολέα

Σ4

60-95 (100)

80

38 ± 10

 • Βάθος διερεύνησης Doppler
 • Η δέσμη των υπερήχων με κατεύθυνση την ράχη της ρινός ή ελαφρά προς τα έξω
 • Παρακολούθηση της πορείας της προς τα μπροστά και προς τα πίσω
 • Μερικές φορές απαραίτητες οι δοκιμασίες συμπίεσης στην κοινή καρωτίδα ή στην σπονδυλική αρτηρία

Βασική αρτηρία

70(65)-115(120)

95 (100, αν
  είναι δυνατό)

41 ± 10

 • Βάθος διερεύνησης Doppler
 • Ροή που απομακρύνεται από τον ηχοβολέα
 • Συχνά ελαφρά αυξημένες ταχύτητες ροής σε σχέση με τη σπονδυλική αρτηρία
 • Παρακολούθηση της πορείας του σπονδυλοβασικού άξονα
 • Δοκιμασίες συμπίεσης

Διακογχική (Οφθαλμική)

Κ2 (C6)

65-80

70

41 ± 11

 • Οβελιαίος ή ελαφρά λοξός προσανατολισμός της δέσμης των υπερήχων
 • Ροή που απομακρύνεται από τον ηχοβολέα
 • Βάθος διερεύνησης Doppler

Κ3 (C5)

65(60)

65 
 (αμφίδρομη,
  δεν μετράται)

--

 • Αμφίδρομο σήμα
 • Οβελιαίος προσανατολισμός της δέσμης
 • Ροή με κατεύθυνση προς τον ηχοβολέα
 • Βάθος διερεύνησης Doppler

Κ(C4)

και

Κ5 (C3)

65-80(85)

70

47 ± 14

 • Οβελιαίος ή ελαφρά λοξός και ουριαίος προσανατολισμός της δέσμης
 • Ροή με κατεύθυνση προς τον ηχοβολέα
 • Βάθος διερεύνησης Doppler

 Οφθαλμική αρτηρία

35-55

45

21 ± 5

 • Βάθος διερεύνησης Doppler
 • Ροή με κατεύθυνση προς τον ηχοβολέα

  Αντίθετη Π1

75-80

Απροσδ-ιόριστο

Μετρήσεις μόνο σε λίγες   περιπτώσεις

 • Σημαντικού βαθμού λοξός προσανατολισμός της δέσμης διαμέσου του οπτικού τρήματος
 • Ροή με κατεύθυνση προς τον ηχοβολέα
 • Απαραίτητη δοκιμασία συμπίεσης για τη διάκριση της από το καρωτιδικό σιφώνιο και την ΜΕΑ

Υπογνάθια

Κ(C1)

35-80 (85)

60

30 ± 9

 • Ροή που απομακρύνεται από τον ηχοβολέα
 • Προσανατολισμός προς τα έσω της δέσμης των υπερήχων
 • Βάθος διερεύνησης Doppler
 • ΜΕΑ  = Μέση εγκεφαλική αρτηρία
 • ΠΕΑ = Πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία
 • ΟΕΑ = Οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία
 •