Φαιά Ουσία

 

Λειτουργίες Φαιάς Ουσίας

Λοβοί

 Φλοιώδη

άλω ή πεδία

Εντόπιση

Χαρακτηριστικά

 Μετωπιαίος

 

 Πρόσθια
 κεντρική
 άλως

 

 Κινητική
 (4)

 • Πρόσθια κεντρική έλικα
 • Πρόσθια μοίρα  παράκεντρου λοβού
 • Κινητική χώρα,
 • Από αυτή ξεκινά η πυραμιδική οδός
 • Ερεθισμός προκαλεί μυϊκές κινήσεις
 • Βλάβη προκαλεί παράλυση

 Προκινητική
 (6)

 • Βάσεις άνω, μέσης, κάτω μετωπιαίας έλικας,
 • Έσω επιφάνια ημισφαιρίου
 • Ίνες για την πυραμιδική οδό
 • Εξωπυραμιδικές ίνες για το ραβδωτό σώμα, μέλαινα ουσία και ερυθρό πυρήνα
 • Συνδέεται με θάλαμο, υποθάλαμο, αντίθετο ημιμόριο παρεγκεφαλίδας (μέτωπο-γέφυρο-παρεγκεφαλιδική οδός, σημαντικότερο εξωπυραμιδικό κέντρο που ρυθμίζει τη συνδυασμένη μυική συστολή)

 Broca
 (44,45)

 • Αριστερό ημισφαίριο
 • Τμήμα προκινητικής
 • Πρόσθια μοίρα καλυπτρικής (44)
 • Οπίσθια μοίρα τρίγωνης έλικας(45)
 • Ρυθμίζει τις συνδυασμένες μυικές κινήσεις κατά την ομιλία (γλώσσας, λάρυγγα, χειλέων, κτλ)
 • Κινητικό κέντρο λόγου
 • Βλάβη προκαλεί κινητική αφασία

 Μετωπιαία

 (9,10,11,12,
 14,45,46,47)

 • Από προκινητική χώρα μέχρι μετωπιαίο πόλο
 • Έσω επιφάνεια μετωπιαίας έλικας
 • Φλοιώδες κινητικό κέντρο του φυτικού νευρικού συστήματος

Κροταφικός

 

Ακουστική άλως

Υπερ-κροταφική

 • Εγκάρσιες κροταφικές έλικες (41)
 • Φλοιώδες κέντρο της ακοής (υποδέχεται την ακουστική ακτινοβολία, από το έσω γονατώδες σώμα), όπου παράγονται ακουστικά συναισθήματα
 • Μοίρα άνω κροταφικής έλικας (42)

Άνω κροταφική (22)

 • Μεγαλύτερο μέρος της άνω κροταφικής έλικας
 • Κέντρο ακουστικής μνήμης
 • Πρόσθιο τμήμα – κατανόηση μουσικών ήχων
 • Οπίσθιο τμήμα – κατανόηση ακουόμενων λέξεων
 • Βλάβη προκαλεί μουσική κώφωση ή αμουσία και λεξική κώφωση ή φλοιώδη αισθητική αφασία

Κροταφική (21,20)

 • Μέση & κάτω κροταφική έλικα
 • Βλάβη επιφέρει διαταραχές ψυχοακουστικών λειτουργιών

Βρεγματικός

 

Οπίσθια κεντρική άλως

Πρόσθια

(3)

 • Οπίσθια κεντρική έλικα
 • Οπίσθια μοίρα παράκεντρου λοβίου
 • Κέντρο αφής, πίεσης, πόνου, θερμοκρασίας, μυϊκής αίσθησης, γεύσης
 • Βλάβες προκαλούν ημιαναισθησία στο αντίθετο ημιμόριο του σώματος

Διάμεση

(1)

Οπίσθια

(2)

Βρεγματική (5,7,40,39)

 • Πίσω από από την οπίσθια κεντρική
 • Κέντρο όπου γίνεται ο συνειρμός των σωματοαισθητικών, οπτικών, ακουστικών παραστάσεων
 • Βλάβες στο άνω βρεγματικό λοβίο προκαλούν διαταραχές στερεογνωσίας
 • Βλάβες στο κάτω βρεγματικό λοβίο (αριστερό ημισφαίριο) προκαλούν διαταραχές λόγου
 • Βλάβη της υπερχείλιας έλικας (40) (ακουστικό κέντρο του λόγου) προκαλεί απώλεια της κατανόησης των ακουόμενων λέξεων (=φλοιώδης αισθητική αφασία)
 • Βλάβη της γωνιώδους έλικας (39) (οπτικό κέντρο του λόγου) το άτομο χάνει την έννοια των όρων της γραφής (=αλεξία, λεξική τύφλωση)
 • Τα κέντρα του λόγου είναι ανεπτυγμένα στο αριστερό ημισφαίριο στου δεξιόχειρες και στο δεξιό στους αριστερόχειρες

Ινιακός -

 

Οπτική άλως

Ταινιωτή

(17)

 • Τοιχώματα πληκτραίας σχισμής
 • Σφηνοειδές λόβιο στην γλωσσοειδή έλικα
 • Έξω επιφάνεια ινιακού πόλου
 • Φλοιώδες κέντρο της όρασης (απολήγει η οπτική ακτινοβολία)
 • Βλάβη προκαλεί ομώνυμη ημιανοψία

Παραταινιωτή (18)

 • Περιβάλει την ταινιωτή
 • Αντανακλαστικές κινήσεις των οφθαλμών

Περιταινιωτή (19)

 • Περιβάλει την παραταινιωτή
 • Μνημονικό οπτικό κέντρο
 • Βλάβη προκαλεί οπτική αγνωσία (=ψυχική τύφλωση)