Λευκή Ουσία

 

Λειτουργίες Λευκής Ουσίας

Είδη

Δεσμίδες

Χαρακτηριστικά

Συνδετικές ίνες-  Βραχείες δεσμίδες

- Μετωπο-ινιακή

- Κάθετη ινιακή

- Άνω επιμήκης

- Αγκιστροειδής

 • Συνδέουν προς φλοιώδεις άλως του σύστοιχου ημισφαιρίου

Συνδετικές ίνες-  Μακριές δεσμίδες

- Τοξοειδής

- Κάτω επιμήκης

Συνδεσμικές

- Μεσολόβιο
  (γόνυ, σώμα σπληνίο)

- Πρόσθιος σύνδεσμος

- Σύνδεσμος των ιπποκάμπων

- Οπίσθιος σύνδεσμος

 • Συνδέουν αντίστοιχα μέρη των δυο ημισφαιρίων
 • Ο πρόσθιος σύνδεσμος-οσφρητικούς βολβούς

Προβλητικές

- Ψαλίδα
   (σώμα, πρόσθια και οπίσθια
    σκέλη)

 

 • Ψαλίδα και έσω κάψα συνδέουν το φλοιό των ημισφαιρίων με διάφορα άλλα μέρη του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού
 • Η ψαλίδα συνδέει τα μαστία με τους ιππόκαμπους
 • Η έσω κάψα σχηματίζεται με ίνες από όλα τα σημεία του ημισφαιρίου που συγκλίνουν προς το ραβδωτό σώμα και θάλαμο

-Έσω Κάψα

 

(από εμπρός προς τα πίσω)

Πρόσθιο σκέλος
 

 • Θαλαμοφλοιώδεις ίνες
 • Φλοιοθαλαμικές ίνες
 • Μετωπονευρικές ίνες

Γόνυ

 • Φλοιοπρομηκική δεσμίδα
  (κινητική εγκεφαλικών ν.)

Οπίσθιο σκέλος

 • Φλοιονωτιαία δεσμίδα 2/3-
  (κινητική νωτιαίων ν.)
 • Φλοιοερυθραία δεσμίδα,
 • Φλοιομελαινική δεσμίδα,
 • Θαλαμοφλοιώδεις ίνες,
 • Φλοιοθαλαμικές ίνες

Μεταφακοειδή μοίρα

 • Θαλαμοφλοιώδεις ίνες
 • Φλοιοθαλαμικές ίνες

Υποφακοειδή μοίρα

 • Θαλαμοφλοιώδεις ίνες
 • Φλοιοθαλαμικές ίνες
 • Κροταφογεφυρικές ίνες
 • Ακουστική ακτινοβολία
 • Οπτική ακτινοβολία
  (δεσμίδα του Gratiolet)