Εξωπυραμιδικό Σύστημα

 

 Εξωπυραμιδικό
 σύστημα

Κέντρα

Πυρήνες - Οδοί

Χαρακτηριστικά

Φλοιώδη κέντρα

 • Προκινητική  χώρα
 • Όλες τις φυγόκεντρες οδούς (εκτός πυραμιδικής) που καταλήγουν στους εγκεφαλικούς και νωτιαίους πυρήνες

 

 • Αποτελεί τις ακούσιες μυικές κινήσεις (που συνοδεύουν τις εκούσιες), όπως χειρονομίες, μορφασμοί

Υποφλοιώδη κέντρα

 • Ραβδωτό σώμα
 • Μέλαινα ουσία
 • Ερυθρός πυρήνας
 • Δικτιωτού σχηματισμού
 •  Γεφυρικοί
 • Κάτω ελαίας
 • Φλοιός και πυρήνες παρεγκεφαλίδας

Φυγόκεντρα δεμάτια

 • Ερυθρονωτιαίο
 • Δικτυωτονωτιαία
 • Ελαιονωτιαίο
 • Αιθουσονωτιαίο