Υποξαιμική Ευαισθησία

 

Ευαισθησία του ΚΝΣ σε Υποξαιμική Βλάβη

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Υποξικές ισχαιμικές βλάβες
 • Εναλλαγές στην τοπική αιμάτωση διευκολύνει την αγγειακή ανεπάρκεια κάποιων περιοχών
 • Οι διαφορετικές περιοχές του ΚΝΣ έχουν και διαφορετική ευαισθησία στην έλλειψη οξυγόνου
 • Υποξεία επηρεάζει πρώτα περιοχές με μεγάλη ενεργειακή δραστηριότητα
 • Στους ενήλικές η φαιά ουσία > λευκή ουσία
 • Στα παιδιά πιο ευαίσθητες είναι η ζώνες μυελινοποίησης
 • Στα τελειόμηνα βρέφη οι πρωτεύον ζώνες μυελινοποίησης του φλοιού, υποφλοιώδεις οδοί και τα βασικά γάγγλια

Ιεραρχία  Ευαισθησίας Δομών

Δομή

Ιεραρχία

Ιππόκαμπος

 • CA1 > CA4 > CA3 > granule cells

Παρεγκεφαλίδα

 • Purkinje cells > stellate or basket cells > granule cells > golgi cells

Striatum

 • Μικρού με ενδιάμεσου μεγέθους νευρώνες > μεγάλοι νευρώνες

Neocortex

 • Επίπεδα: 3, 5, 6  >  2, 4

Κύτταρα

 • Νευρώνες > ολιγοδεντροκύτταρα > αστροκύτταρα > ενδοθηλιακά κύτταρα

Ωχρή σφαίρα

 • Υποξία, μονοξίδιο του άνθρακα

Αίτια

Αίτια

Χαρακτηριστικά

Ειδική χημική ευαισθησία

 • Hexachlorophene, marple-syrup urine disease, triethyltin, cuprizone, ηρωίνη, κοκαίνη
 • Προκαλούν διάσπαση της μυελίνης και δημιουργία κυστιδίων

Συγκέντρωση ή έλλειψη ουσιών

 • Συγγενής βλάβες του μεταβολισμού
 • Έλλειψη θρεπτικών στοιχείων στη διατροφή
  (υποσιτισμός των βρεφών το 1ο έτος ζωής οδηγεί σε καθυστέρηση μυελίνωσης)

Βλάβη σε νευροδιαβιβαστές

 • Gaba metabolism, hyperammonemia

Συσσώρευση αμινοξέων

 • Τοξικότητα από υπερερεθισμό από την υπερσυγκέντρωση αμινοξέων (γλουταμικό και ασπαρτικό οξύ)

Μιτοχόνδρια

 • Στα βασικά γάγγλια MELAS
 • Αντιδράσεις αντιγόνου-αντισώματος
 • Βακτηριακή, ιογενής ή μυκητική λοίμωξη
 • Υπερ- ή υπο-οσμωτικές καταστάσεις
 • Περιγεννητική υποξεία
 • Διασυναπτική εκφύλιση