Σκλήρυνση κατά πλάκας

 

MRI Κριτήρια Mc Donald υπερ ΣΚΠ

Διασπορά στο χώρο

Διασπορά στο χρόνο

Απαιτούνται 3 από τα κατωτέρω:

  • Μια εστία εμπλουτισμένη ή 9 Τ2

  • Μια υποσκηνίδια εστία

  • Μια υποφλοιώδης εστία

  • Τρεις περικοιλιακές εστίες

Απαιτείται ένα εκ των κατωτέρω:

  • Μια εστία εμπλουτιζόμενη τρεις μήνες μετά την έναρξη του πρώτου απομυελινωτικού επεισοδίου

  • Σε απουσία εστίας εμπλουτιζόμενης στο 3μηνο επανέλεγχος μετά από τρεις μήνες και εμφάνιση εμπλουτιζόμενης εστίας ή νέων Τ2 βλαβών.

  • Μια εστία Τ2 ένα μήνα μετά την έναρξη του πρώτου απομυελινωτικού επεισοδίου.