Εγκεφαλικό Οίδημα

 

Αξιολόγηση Εγκεφαλικού Οιδήματος (ΕΟ)

 Ορίζεται ως αυξημένη συγκέντρωση νερού στον ενδο- ή εξω- κυτταρικό εγκεφαλικό χώρο

Τύπος

Χαρακτηριστικά

Αγγειακός

 • Καταστροφή του αιματοεγκεφαλικού φραγμού (BBB), συσσώρευση υγρού και πρωτεινών στον εξωκυττάριο χώρο και επέκταση στην λευκή, και πιθανών στη φαιά ουσία.
 • Αίτια: όγκοι, τραύμα, φλεγμονή, τελευταία στάδια εγκεφαλικής ισχαιμίας, υπερτασική εγκεφαλοπάθεια
 • Ειδικοί τύποι:
  • Υδροστατικό ΕΟ: σε κακοήθη υπέρταση (εξωθεί το υγρό από τα τριχοειδή)
  • Καρκίνου ΕΟ: Καρκινικά γλοιώματα παράγουν  τον vascular endothelial growth factor (VEGF) αποδυναμώνει τον BBB
  • Υψηλού υψόμετρου ΕΟ: Διαφυγή υγρού από τα τριχοειδή λόγω της υποξίας που προσβάλει τα κύτταρα του BBB

Κύτταρο-τοξικός

 • Δεν επηρεάζεται ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός (BBB)
 • Ανεπαρκής λειτουργία της αντλίας νατρίου-καλίου στη κυτταρική μεμβράνη των γλοιακών κυττάρων, με αποτέλεσμα την κατακράτηση νατρίου και νερού. Οιδηματώδη αστροκύτταρα σε λευκή και φαιά ουσία.
 • Αίτια: κατάχρηση ουσιών, σύνδρομο Reye’s (ασπιρίνη), βαριά υποθερμία, πρόσφατη ισχαιμία, εγκεφαλοπάθεια, πρόσφατο εγκεφαλικό ή υποξία, καρδιακή πάυση, ψευδοόγκος και εγκεφαλικές τοξίνες.

Οσμωτικός

 • Δεν επηρεάζεται ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός (BBB), αλλά μεταβάλλεται η οσμωτικότητα μεταξύ εξωκυττάριου υγρού, ΕΝΥ και πλάσματος, λόγω υπερβολικής αραίωσης του πλάσματος.
 • Αίτια: Αυξημένη εισαγωγή νερού, υπονατριαιμία, σύνδρομο  αντιδιουριτικής ορμόνης (SIADH), αιμοδιάλυση, γρήγορη απώλεια γλυκόζης αίματος σε υπεροσμωτική υπεργλυκεμική κατάσταση

Διάμεσος

 • Καταστροφή του ΕΝΥ εγκεφαλικού φραγμού (CSF-BB), με υποεπενδυματική ροή του ΕΝΥ και διασπορά του στον εξωκυτταρικό χώρο της λευκής ουσίας.
 • Το υγρό δεν περιέχει σχεδόν καθόλου πρωτείνες
 • Αίτια: αποφρακτικός υδροκέφαλος
 • DWI και ADC μπορούν να διαφοροδιαγνώσουν το οίδημα:
                    - Αγγειακό:  ↓DWI & ↑ADC
                    - Κυτταροτοξικό:  ↑ DWI & ↓ADC
 • Τ1+C στο αγγειακό θα δείξει εστίες υψηλού σήματος όπου έχει καταστραφεί ο BBB
 • MRA: ± ↓ ροή λόγω συμπίεσης των αγγείων
 • CT: Συμπιεσμένες κοιλίες και αύλακες, απώλεια του ορίου λευκής- φαιάς ουσίας