Μεταβολές Ισχαιμικού ΕΕ

 

Μεταβολές Ισχαιμικού ΕΕ

Παθολογία

MRI

CT

Χρόνος

Χαρακτηριστικά

  +C

  Τ1

  Τ2

  T2*

  FLAIR

  DWI

  ADC

  rCBV

  MTT

  MRS

  CT

  +C

Υπεροξύ

(<4-6 ώρες)

- Διακοπή της αιματικής ροής, CBF < 6 – 8
  cm3/100g/min (φτ ~ 60)

- Ηωσινοφιλικοί νευρώνες με πυκνωτικούς
  πυρήνες

- Κυτταροτοξικό οίδημα

- Υπέρπυκνο αγγείο μειωμένης ροής

- DWI = αντιστοιχεί με το μέγεθος του τελικού
  εμφράκτου, κρατάει ~2 μήνες μετά επικρατεί
  η Τ2

- rCBV = 75% μεγαλύτερη έκταση από DWI

- DWI/PWI (rCBV) = Penumbra ή οριακός ιστός

- DWI= μειωμένη ευαισθησία για το στέλεχος
            < 24 ώρες

- Τ2* αν υπάρχει αιμορραγία
  (το θρομβομένο αγγείο = blooming effect)

- C+ = ↑ στο αγγείο  μειωμένης ροής

  -

  ↓

  ~

  ↓

  ↓

  ↑

  ↓

  ↓

  ↑

 

  -

  -

Οξύ

(12-48 ώρες)

 

- Εισβολή ουδετερόφιλων, οι νεκρωτικοί
  πυρήνες μοιάζουν με «ηωσινοφιλικά ghosts»

- Απώλεια insular ‘’Ribbon’’, ασαφοποίηση
  λευκής-φαιάς ουσίας και βασικών γαγγλίων

- Πιεστικά φαινόμενα (αγγειογενές οίδημα)

- Μετατροπή σε αιμορραγικό ΕΕ 15- 45%

- Κανόνας ενίσχυσης 2-2-2  = αρχή 2 μέρες,
  κορύφωση 2 εβδομάδες, εξαφάνιση 2 μήνες

- C+ = ↑ στα σύστοιχα αγγεία του φλοιού, αν
  απουσιάζει = απόφραξη

  ↑Lac

  ↓NAA

Υποξύ πρώιμο

(2-7 μέρες)

- Τοπική νέκρωση, οίδημα και ενίσχυση ελίκων
  (παρουσία φαγοκυττάρων)

- Ελάττωση πιεστικών φαινομένων

- Fogging effect= κφ Τ2, με αξιοσημείωτη
  ενίσχυση στην Τ1+C

- Καθώς γίνεται επανασυραγγοποίηση χάνεται η
  ενδοαγγειακή ενίσχυση

- 1 rCBV = μειωμένο αλλά αυξάνεται σταδιακά
  σε φυσιολογικό

- 2 ΜΤΤ = αυξημένο αλλά μειώνεται σταδιακά σε
  φυσιολογικό

- FLAIR ‘dot sign’ = ↑ σήμα σε αγγεία που δεν
  επανασυραγγοποιούνται

- 3DWI & ADC καθώς αλλάζει ο τύπος του
  οιδήματος αντιστρέφονται

- T1+C αντίστροφη σχέση με DWI και ευθεία
  σχέση με ADC

- C+ = ↑ στικτή παρεγχυματική ενίσχυση ή
  ενίσχυση ελίκων

3

3

1

2

↑Lac

↓NAA

Υποξύ

(>7 μέρες)

- Ελάττωση πιεστικών φαινομένων

- Αντιδραστική αστροκύττωση, αυξημένη
  τριχοειδική πυκνότητα

   ↑/-

  ↓

  ↑

  ↓

   ↑

  ↓

  ↑

  ↓1

  ↑2

  ↓NAA

  ↓

   ↑/-

Χρόνιο πρώιμο

(12 εβδομάδες)

- Απώλεια εγκεφαλικής μάζας κατά μήκος της
  επηρεασμένης αιματικής κατανομής

- Γλοίωση στα όρια της βλάβης

- Εξαφάνιση πιεστικών φαινομένων

- Φαινόμενα έλξης λόγω της απώλειας
  εγκεφαλικού παρεγχύματος

- Διεύρυνση πλησιέστερων αυλάκων και
  σύστοιχης πλάγιας κοιλίας

- Σπάνια αποτιτανώσεις

   -

  ↓

  ↑

  ↓

  ↓/↑

  ↓

  ↑

  -

  -

  -

   ↓/~

 -

Χρόνιο

(>2 εβδομάδες)

- Αποτέλεσμα κοιλότητα με υγρό (σήμα όπως
  ΕΝΥ) περιεχόμενο που καλύπτεται από
  αστροκύτταρα (μπορεί να διασχίζεται από
  αγγεία)

  -

  ↓

  ↑

  ↓

 ↓/↑

  -

  -

  -

  -

-

  ↓/~

 -

 

 

Διαφορική Διάγνωση

Υπέρπυκνο αγγείο

 • ↑ αιματοκρίτης
 • Μικροεπασβεστώσεις
 • Χαμηλή πυκνότητα εγκεφάλου (διάχυτο οίδημα, φυσιολογική ροή)

Υπόπυκνο παρέγχυμα

 • Μη αγγειακής αιτιολογίας (νεόπλασμα, θλάση, φλεγμονή, εγκεφαλομαλακία)

Νεόπλασμα

 • Ενισχύεται η μάζα και όχι διάσπαρτα στις έλικες
 • Δεν υποχωρεί
 • DWI: αγγειογενές οίδημα κυρίως

Φλεβικό έμφρακτο

 • Μη αρτηριακή κατανομή
 • Θρόμβωση κόλπου
 • Πιο συχνά αιμορραγικό
 • Επηρεάζει κυρίως τη λευκή ουσία

Εγκεφαλίτιδα

 • DWI: κυρίως αγγειογενές οίδημα
 • Μη αγγειακή κατανομή
 • Ενίσχυση ελίκων

Πορεγκεφαλική κύστη

 • Περιβάλλεται από γλοιωτικά όρια

Αραχνοειδής κύστη

 • Χωρίς γλοιωτικά όρια
 • Άθικτος φλοιός
 • Μη αγγειακή κατανομή

Μετεγχειρητική εγκεφαλομαλακία

 

Υπόπυκνο νεόπλασμα

 • Φαινόμενο μάζας
 • Πιο πυκνό από το ΕΝΥ