Εξέλιξη Ελικώσεων

 

Χρονική Εξέλιξη των Ελικώσεων του ΚΝΣ

Ηλικία

Εξέλιξη

15η εβδομάδα

 • Ημισφαιρική σχισμή

18η εβδομάδα

 • Insula

23-25η εβδομάδα

 • Βρεγματο-ινιακή σχισμή, κεντρική αύλακα (Rolandic), έλικα προσαγωγίου

28-29η εβδομάδα

 • Μετωπιαία, κροταφική και βρεγματική opecula

26-44η εβδομάδα

 • Μετατροπή λείου λισσεγκεφαλικού εγκεφάλου σε σχεδόν πλήρως ανεπτυγμένου με φλοιώδεις ελικώσεις εγκεφάλου

3ο μήνα ζωής

 • Ωρίμανση ελίκων και αυλάκων

 Με το χρόνο οι αύλακες αυξάνουν σε αριθμό και γίνονται βαθύτερες και οι έλικες διακλαδίζονται. 
 Σε όλες τις ηλικίες μεταξύ 30-42η εβδομάδα:

 • Η κεντρική αύλακα (Rolantic) και η έσω ινιακή περιοχή (2,5) είναι πιο ανεπτυγμένες
 • Η βρεγματική, ινιακή και οπίσθια κροταφική περιοχή (3,4,6) έχουν ενδιάμεση εξέλιξη
 • Η μετωπιαία και πρόσθια κροταφική περιοχή (1,7) έχουν αργή, καθυστερημένη εξέλιξη

Αξιολόγηση των Ελικώσεων

Βαθμός

Χαρακτηριστικά

1

 • Λεία επιφάνεια χωρίς έλικες και αύλακες

2

 • Πάχος ελίκας μεγαλύτερο από το βάθος της αύλακας

3

 • Πάχος ελίκας όμοιο με το βάθος της αύλακας

4

 • Πάχος έλικας μικρότερο από το βάθος της αύλακας

5

 • Έλικες και αύλακες διακλαδίζονται

7 περιοχές ελέγχονται ξεχωριστά:
 

 • Μετωπιαίο λοβός, χωρίς την περιοχή της κεντρικής αύλακας
 • Περιοχή κεντρικής αύλακας
 • Βρεγματικός λοβός, χωρίς την περιοχή της κεντρικής αύλακας
 • Ινιακός λοβός, χωρίς την έσω περιοχή
 • Έσω ινιακή περιοχή
 • Οπίσθιο μέρος κροταφικού λοβού
 • Πρόσθιο μέρος κροταφικού λοβού