Παθολογία της Οπίσθιας Μοίρας της Βάσης του Κρανίου

 

Παραγαγγλίωμα σφαγιτιδικού τρήματος

 

  • Καλοήθης νευροενδοκρινής όγκος (χημειοδεκτικά κύτταρα στο τοίχωμα του σφαγιτιδικού βολβού)

  • Αιμάτωση από τη φαρυγγική αρτηρία (συνήθως)

  • 40-60 ετών

  • Μορφές: μονήρη ή πολλαπλά (οικογενής τύπος 30%)

  • Εντόπιση:

    • Σφαγιτιδικός βολβός