Βλάβες Βάσης Κρανίου

 

Συχνότερη Παθολογία

Πρόσθια μοίρα βάσης

 

 • Κακώσεις
 • Οστικές διεργασίες

 • Επέκταση Ca Ρινικών και Παραρρίνιων κόλπων

  • 3% των νεοπλασμάτων του προσωπικού κρανίου

 

Κεντρική μοίρα βάσης

 

 • Ινώδης δυσπλασία

 • Νόσος Paget

 • Χόρδωμα αποκλίματος

 • Χονδροσάρκωμα

 • 3ος οστικός όγκος (μετά το πλασμοκύτωμα και οστεοσάρκωμα)

 • Πλασμοκύτωμα

 • Λέμφωμα

 • Διάχυτες διηθητικές νόσοι του μυελού (πχ λευχαιμία)

 • Ανευρύσματα

 • Μηνιγγιώματα

 • Όγκοι νευρικών ελύτρων

 • Μεταστατική νόσος

 

Οπίσθια μοίρα βάσης

 

 • Παραγαγγλίωμα σφαγιτιδικού τρήματος

 

 

Σχέση της θέσης της βλάβης με τη κλινική συμπτωματολογία